Planprocessen

Planprocessen är olika omfattande beroende på planens innehåll och hur god överensstämmelsen är med översiktsplanen.

Normalt planförfarande

Program

I inledningen av detaljplaneläggning vid normalt planförfarande ska ett program upprättas. Programmet ska ange utgångspunkter och mål för planen. Kommunerna ska samråda om detaljplaneprogram bland annat med länsstyrelsen.

Programmet behövs inte om planens inriktning redan varit föremål för samråd, till exempel om riktlinjer finns i en fördjupning av översiktsplan eller vid enklare planändringar.

Miljöbedömning

När detaljplan upprättas ska kommunen alltid ta ställning till om behov av miljöbedömning finns. Detta ska göras i ett tidigt skede av planprocessen, till exempel vid programsamrådet. En miljöbedömning ska göras om planens genomförande kan antas leda till betydande miljö­påverkan. Då ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.

Kommunens ställningstagande i behovsbedömningen ska göras tillgängligt för allmänheten och redovisas i planärendet. Det är särskilt angeläget om kommunen anser att en miljöbe­dömning inte ska genomföras.

I behovsbedömningen ska kommunen alltid samråda med läns­styrelsen. Kommunens ställningstagande protokollförs, anslås på kommunens anslagstavla och läggs in på kommunens webbplats. Då har kommunen gjort informationen tillgänglig för allmänheten. Till dem som berörs särskilt ger kommunen också riktad information enligt bestämmelserna för samråd enligt plan- och bygglagen.

Samråd

Det förslag som upprättas efter programskedet, samrådsförslaget, sänds för samråd till bland annat berörda markägare och boende i området, länsstyrelsen och berörda förvaltningar inom kom­munen.

Efter samrådet upprättar kommunen en samrådsredogörelse som redovisar hur man har bedömt de olika synpunkterna som inkommit under samrådstiden.

Samrådet är den viktigaste demokratiska fasen i planprocessen. Här ska alla som berörs av ett planförslag ges möjlighet att lämna synpunkter.

Syftet med samrådet är att förbättra be­slutsunderlaget och ge möjlighet till såväl insyn som påverkan. Alla detaljplaner ska ha en genomförandetid på minst fem år och högst femton år.

Under denna tid får planen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja endast om det finns mycket starka skäl eller om nya förhållan­den framkommit som är av stor allmän vikt.

Utställning

Innan planen antas av kommunen (kommunfullmäktige, byggnadsnämnd eller motsvarande) ställs det färdiga planförslaget ut för granskning (utställningsförfarande).

Utställningstiden är minst tre veckor. Även under denna tid finns möjlighet att lämna synpunkter. Efter utställ­ningen sammanfattar kommunen inkomna synpunkter och bemöter dessa i ett utlåtande.

Överklagande

Den som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet eller under utställningsskedet och inte fått dem tillgodosedda har rätt att överklaga kommunens antagandebeslut till läns­styrelsen.

Kommunen gör en bedömning om överklagandet inkommit inom rätt tid och över­sänder överklagandeskrivelsen och alla planhandlingar till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen prövar överklagandet, som antingen fastställs eller upphävs i sin helhet. Läns­styrelsens beslut kan överklagas till regeringen.  

Processen vid upprättandet av områdesbestämmelser är likartad som den för detaljplaner.

Antagande och laga kraft

Kommunen antar detaljplanen i tillsatt beslutsorgan.

Planen vinner laga kraft om ingen överklagar planen inom föreskriven tid (tre veckor från det att beslutet anslagits på kommunen anslagstavla) och sedan länsstyrelsen fattat beslut att inte överpröva planen.

Planen gäller till dess den ändras eller upphävs.

Enkelt planförfarande

Om det upprättade planförslaget är av begränsad betydelse, har stöd i översiktsplanen, inte berör något strandskyddsområde och endast berör ett fåtal personer kan så kallat enkelt plan­förfarande användas. Då kan planen antas efter samrådsförfarandet och ställs inte ut för granskning.