Samhällsplanering och kulturmiljö 

En blomma i kruka framför ett gammalt fönster.
Foto: Marie Birkl.

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Ansökan om statsbidrag till kulturmiljövården 2016

Ansökan om bidrag till kulturmiljövården inför 2016, ska skickas till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2015. För mer information om bidraget och blanketter, se under rubrikerna arkeologi och fornlämningar, byggnadsvård och skyddad bebyggelse.