Miljömålsbedömningar 2010

Omslag: Rapport - Miljömålsbedömningar 2010.
Löpnummer:
2011:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
46
Länsstyrelsen i Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Miljömålsrådet om hur det går för de regionala målen i förhållande till möjligheterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.
Kommentar:
Broschyren kan laddas ner digitalt nedan.