Förändringarnas Åre - kulturhistorisk landskapsanalys av riksintresset Åredalen

Rapportens framsida
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
ISBN 978-91-85123-03-2
Publicerad:
2009
Sidantal:
76
Åredalen är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. I rapporten görs en historisk genomgång av bebyggelseutvecklingen inom Åredalen, särskilt vad gäller de senaste 40 åren.

En analys görs av hanteringen av riksintresset inom Länsstyrelsen och i den kommunala planeringen. Rapporten mynnar ut i ett förslag till ny motivering av riksintresset Åredalen.
Kommentar:
Rapporten är gratis och kan laddas ner digitalt eller beställas nedan.