Bostadsmarknaden i Jämtlands län

Omslag - Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2008.
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
18
Länsstyrelsen har som en del i sitt arbete med boendefrågor i uppdrag att göra en regional analys av bostadsmarknaden. I denna rapport redovisas Länsstyrelsens analys år 2008 av bostadsmarknaden i Jämtlands län.

Ett av huvudsyftena med analysen är att ge kommunerna ett
underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. Analysen kan även användas som underlag för länsstyrelsen i det fortsatta arbetet med bostadsförsörjningsfrågor. I enlighet med uppdraget har analysen lämnats till Boverket och regeringen.
Kommentar: