Bostadsmarknaden i Jämtlands län 

Omslag - Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2008.
Diarienummer:
405-08761-2008 
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
18 
Länsstyrelsen har som en del i sitt arbete med boendefrågor i uppdrag att göra en regional analys av bostadsmarknaden. I denna rapport redovisas Länsstyrelsens analys år 2008 av bostadsmarknaden i Jämtlands län.

Ett av huvudsyftena med analysen är att ge kommunerna ett
underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. Analysen kan även användas som underlag för länsstyrelsen i det fortsatta arbetet med bostadsförsörjningsfrågor. I enlighet med uppdraget har analysen lämnats till Boverket och regeringen.