Skyddsjakt på 19 järvar efter oacceptabla förluster för samebyarna

På grund av mycket stora förluster i rennäringen, främst i kalvningsland, beslutar Länsstyrelsen Jämtlands län om skyddsjakt på 19 järvar inom sju angivna skyddsjaktsområden.

Samebyarna i de angivna områdena har i dag oacceptabelt stora minskningar av antalet renar orsakade av rovdjur. Minskningarna överstiger vida riksdagens så kallade toleransnivå på 10 procents förlust av renhjordens totala antal. Siffran tas fram genom att räkna antalet renar i samebyns vinterhjord efter slakten på hösten. 

Denna förlust kan delvis förklaras med den jakt på renar som järvpopulationen i länet utför. Länsstyrelsen bedömer därför ett uttag på 19 järvar som helt nödvändig för att minska de förlusterna för samebyarna.

Tilldelning

Skyddsjakten omfattar maximalt 19 järvar fördelat på sju skyddsjaktsområden, se kartor. Fördelningen är följande:

  • Inom område 1 får maximalt 4 järvar fällas
  • Inom område 2 får maximalt 5 järvar fällas
  • Inom område 3 får maximalt 2 järvar fällas
  • Inom område 4 får maximalt 2 järvar fällas
  • Inom område 5 får maximalt 2 järvar fällas
  • Inom område 6 får maximalt 2 järvar fällas
  • Inom område 7 får maximalt 2 järvar fällas

Karta över de aktuella skyddsjaktsområdena på järv.

Vilka får utföra skyddsjakten

Alla personer som har jakträtt på älg i de områden som omfattas av detta beslut, har rätt att delta i skyddsjakt efter järv på det jaktområde där hen har jakträtt. 

Jakttid

Skyddsjakten får bedrivas under tiden från och med 10 oktober 2015 till och med 15 januari 2016. 

Kontroll av kvarvarande tilldelning

Länsstyrelsens telefonsvarare, 010-225 30 70 är aktiv under skyddsjakten efter järv och uppdateras dagligen. 

Anmälan av fälld järv

Anmälan av fälld eller påskjuten järv görs till Länsstyrelsens rovdjurstelefon, 010-225 30 40. Skytten ska omedelbart – eller senast inom en timme från det att en järv fällts eller påskjutits – anmäla detta till Länsstyrelsen rovdjurstelefon.

Länsstyrelsen avlyser skyddsjakten om tillåtet antal järvar fällts eller påskjutits innan jakttiden löpt ut. Jaktledaren ansvarar för att eventuella eftersök genomförs. 

Anmälan av påskjuten järv ska göras av skytten till Länsstyrelsen snarast möjligt. 

I samband med anmälan om fällt djur informerar Länsstyrelsen om hur det fällda djuret ska tas omhand. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.