Tydliga prioriteringar i Jämtlands läns nya miljömålsprogram

I dag publicerar Länsstyrelsen länets nya regionala miljömålsprogram. Länets åtta kommuner, Landstinget och Regionförbundet har enats om att prioritera arbetet med sju av de 16 nationella miljömålen i Jämtlands län till 2016.

De är Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, God bebyggd miljö och Storslagen fjällmiljö. 

Länets kommuner, Landstinget och Regionförbundet tar även ställning mot uranbrytning och utbyggnad av storskalig vattenkraft i miljömålsprogrammet. 

För att bidra till att nå de sju prioriterade miljömålen har länets aktörer åtagit sig att verka för bland annat:

  • mer hållbar planering av samhällen och turistorter
  • ett modernt transportsystem med infrastruktur för förnybara drivmedel
  • ökade kunskaper om miljögifter och hormonstörande ämnen i konsumtionsvaror 
  • ett livskraftigt och hållbart jordbruk och med hög status för lokala råvaror.

Två konkreta initiativ för att engagera privata aktörer i åtgärdsprogrammet är: Skogligt forum som arbetar med miljömålet Levande skogar och anordnas av Skogsstyrelsen, samt Länsstyrelsens nya plattform Klimatfokus som tar fram åtgärder inom ramen för miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 

– Nu när länets aktörer har kunnat enas om att prioritera vissa miljöutmaningar har vi alla möjlighet att spetsa till vårt arbete. Under 2014 kommer Länsstyrelsen att inrikta sig på att stödja framtagandet av lokala åtgärdsprogram i samarbete med länets kommuner, Landstinget och Regionförbundet, säger landshövding Britt Bohlin.