Fler genomförda djurskyddskontroller 2011

– Länsstyrelserna har på olika sätt höjt kvaliteten när det gäller djurskyddskontroller – en del har arbetat i projekt, andra med fler kontroller, säger Robert ter Horst, ordförande i länsstyrelsernas djurskyddschefsgrupp.

Totalt i hela landet genomfördes 14 256 djurskyddskontroller under 2011 enligt en preliminär sammanräkning. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2010.

Av de utförda kontrollerna är andelen planerade kontroller 34 procent vilket är en ökning jämfört med 2010. Mer fokus har alltså kunnat läggas på det förebyggande arbetet. Andelen kontroller efter inkommen anmälan har minskat jämfört med tidigare år och motsvarar 38 procent för 2011.

– Statistiken säger inte allt, fortsätter Robert ter Horst. De flesta länsstyrelser har på olika sätt satt djurskyddsfrågorna i fokus. Samarbetet med Jordbruksverket ger oss ökad samsyn och effektivitet.

Under 2011 har Jordbruksverket och länsstyrelserna, tillsammans i ett stort projekt, fortsatt att utveckla effektiviteten och enhetligheten i djurskyddskontrollerna.

– Vi kommer att kunna plocka frukterna av detta samarbete under 2012 genom att sprida goda exempel på arbetssätt inom länsstyrelserna, förenkla de administrativa verktygen samt ta fram fler gemensamma rutiner och mallar för hantering av olika typer av ärenden, säger Robert ter Horst avslutningsvis.

I Jämtlands län

Länsstyrelsen Jämtlands län har utfört 296 djurskyddskontroller under 2011. Fördelningen har varit cirka 35 procent anmälningsärenden, 45 procent planerade kontroller av i huvudsak lantbruksdjur, 10 procent tillståndsärenden och 10 procent uppföljande kontroll. 

Effekten av Länsstyrelsens djurskyddskontroll har varit en god refterlevnad av reglerna, vilket har kunnat påvisas. Där djurskyddet har brustit har Länsstyrelsen följt upp och nödvändiga åtgärder har vidtagits genom bland annat förelägganden eller förbud. Uppenbara brott mot djurskyddslagen har anmälts till åklagare.