Avslag på ansökningar om generell jakt på rovdjur i fjällen

Länsstyrelsen avslår fyra ansökningar om generell skyddsjakt i samebyarnas kalvningsland. Skälen är att den redovisade skadan inte bedöms som allvarlig, och att det i gällande lagstiftning inte finns utrymme att med skyddsjakt tillåta en generell decimeringsjakt på rovdjur.
Renrajd på skidor under flytten mot kalvningslandet.

Under januari och februari har fyra samebyar i länet – Jijnjevaerie, Mittådalen, Ruvhten Sijte och Handölsdalen – lämnat in liknande skyddsjaktsansökningar på rovdjur i allmänhet i kalvningslanden i fjällen.

Ansökningarna har gällt april till och med juni eller juli månad men med olika datum. Samebyarna vill få tillstånd att få skjuta alla rovdjur som befinner sig i eller i närheten av kalvningslanden, oavsett art och om de gjort skada på renskötseln eller inte.  

Samebyarna syftar på något de själva kallar skyddsintensiva områden, det vill säga kalvningslanden. Samebyarna hänvisar till att rovdjursstammarna ökar och till övergripande principer och aktuella lagtexter, exempelvis en rapport från Naturvårdsverket i vilken samebyarna menar att ”rennäringen konstateras utgöra en tvingande orsak som har ett allt överskuggande intresse”.  

Skyddsjakt ska enligt lagstiftningen användas för rovdjur som orsakar allvarlig skada, eller för att förhindra allvarlig skada från rovdjur. Det gäller i första hand utpekade individer som orsakar allvarlig skada och där ingen annan lämplig lösning finns.  

– En generell skyddsjakt av den karaktär som föreslås är därför inte förenlig med lagstiftningen. Däremot kan licensjakten användas som verktyg, på lodjur och björn, för att förebygga skador i stor utsträckning, säger Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen är positiv till att styra förvaltningsåtgärder som till exempel jakt för att reducera skadorna för rennäringen. Det kommande toleransnivå-uppdraget, läs mer om det här, och samebyvisa rovdjursplaner är exempel på verktyg som går att använda. 

Redan i dag arbetar Länsstyrelsen och renskötseln i nära samarbete både vad gäller inventeringar och förvaltningsåtgärder såsom skydds- och licensjakt. Indelning i zoner av årets licensjakt på lodjur är ett exempel på att styra jakttrycket till extra skadeutsatta områden.  

– Förvaltningsåtgärder ska vara kontrollerade och effektiva. Jakt på obegränsat antal rovdjur oavsett art i stora delar av fjällen är däremot inte förenligt med lagstiftningen, menar Helena Eriksson, chef för Naturvårdsenheten.  

- Länsstyrelsen bedömer inte att rovdjursstammarna i allmänhet har ökat både ur ett läns- och samebyperspektiv. Senaste inventeringen av lodjurstammen visar att lodjursstammen minskat. Även björnstammen visar tecken på att minska, medan järven och vargen ökar, men bara i vissa delar av länet, menar Nyqvist.  

Länsstyrelsen vill betona att beslutet inte påverkar samebyarnas möjligheter till beviljad skyddsjakt när allvarlig skada bedöms som sannolik eller redan har inträffat.

 Länsstyrelsen kommer att ha beredskap för att kunna fatta beslut om skyddsjakt i kalvningsland under sådana förutsättningar.    

För mer information kontakta:

Johan Nyqvist, rovdjurshandläggare, 070-300 40 27