Bygdemedel

Bygdemedel, även kallat bygdeavgiftsmedel, är en ersättning till bygder som blivit berörda av utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till att ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av föreningar och kommuner. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Kommunerna i Jämtlands län har valt att dela in medlen i en allmän fond samt en näringslivsfond. I allmän fond söks främst medel av ideella föreningar för investeringar och projekt som syftar till allmän nytta för de inom bygden. I näringslivsfonden avsätts medlen främst till ändamål som främjar näringsliv och service, dock får inte ett enskilt företag medel utan det ska vara till nytta för flera.

Sista ansökningsdag för allmänna fonden är 31 oktober.

För näringslivsfonden är det vara två ansökningstillfällen per år, dels i samband med ansökningar från allmän fond, dels 30 april. I undantagsfall kan löpande ansökningar ske ur näringslivsfond.

Alla ansökningar görs via e-tjänsten ”Ansökan om bygdemedel” hos Länsstyrelsen. Ange i ärendets rubrikrad att det gäller ansökan ur näringslivsfond.

Se mer information under fliken ”Hur ansöker jag om bygdemedel?” 

E-ansökan

Gå till e-tjänsten ansökan om bygdemedel.

Denna e-tjänst kräver ingen e-legitimation. Använd helst e-tjänsten för att göra din ansökan – det underlättar och påskyndar handläggningen. Tänk på att ha alla bilagor färdiga innan du börjar. 

Vem kan söka bygdemedel?

Organisationer som investerar för att förbättra service och genomföra näringsfrämjande åtgärder. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer.

Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt. Bygdemedel kan även användas som nationell offentlig medfinansiering i EU-projekt. 

Till vad kan jag söka bygdemedel?

Du kan söka bygdemedel till bland annat 

 • reparationer eller investeringar i byggnader
 • förbättringar i idrottsanläggningar
 • inköp av utrustning.

Du kan inte få bygdemedel till 

 • driftskostnader
 • investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
 • investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
 • kommersiell verksamhet
 • bidrag till lätt avyttringsbara tillgångar samt fordon beviljas restriktivt. 

Var kan jag söka bygdemedel?

I Jämtlands län kan du söka bygdemedel inom följande kommuner 

 • Berg
 • Härjedalen
 • Krokom
 • Ragunda
 • Strömsund
 • Åre
 • Östersund

Mer information om bygdemedel

Lägsta beviljat bidrag uppgår till 10 000 kronor.

Du får påbörja investeringen från och med det datum din ansökan kommit in till Länsstyrelsen, men på egen risk. Du bör i så fall se till att det finns annan finansiering om Länsstyrelsen avslår din ansökan eller minskar det sökta beloppet. Ansökan ska göras hos Länsstyrelsen som är beslutande. Berörd kommun är remissinstans och ska yttra sig över ansökningarna.

Bidrag söks för hela projekt. Det ska inte krävas ytterligare bidrag för att projektet ska kunna slutföras. Projektplan och utbetalningsplan ska bifogas till ansökan om det löper över flera år. Vid eventuella frågor kan du kontakta en handläggare för bygdemedel.

Bestämmelser om bygdeavgifter finns från och med 1999 i lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Tillämpningsföreskrifter rörande bland annat bygdeavgiften finns i förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928).

Har du drabbats av någon skada till följd av vattenreglering ska du skicka din ansökan till Mark- och miljödomstolen i Östersund, som beslutar i sådana ärenden.