Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet definieras i miljöbalken som en verksamhet som ger utsläpp till mark, luft eller vatten eller på annat sätt kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet delas in i A, B, C eller U-anläggningar beroende av verksamhetsslag och storlek. För att få driva en miljöfarlig verksamhet med beteckningen A, B eller C krävs tillstånd eller anmälan. Mindre verksamheter kräver varken tillstånd eller anmälan och betecknas som U-anläggningar.

I miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår för varje verksamhet om anmälan ska göras eller var tillstånd ska sökas.

Med Industriutsläppsdirektivet, IED, (2010/75/EU) och industriutsläppsförordningen (2013:250) finns nu fler nivåer av miljöfarliga verksamheter. IED-anläggningar, även kallade industriutsläppsverksamheter, är verksamheter med hög föroreningspotential. Bestämmelserna innebär större krav på att tillämpa bästa tillgängliga teknik och mer krav på redovisningar.  

Egenkontroll

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att förebygga olägenhet för människors hälsa och påverkan på miljön. Egenkontrollens omfattning beror på verksamhetens art, storlek och påverkan. För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter gäller mer omfattande skyldigheter.

I en förordning finns bestämmelser om dokumentation av bland annat ansvarsfördelning, kontrollrutiner och resultat av undersökningar och riskbedömningar. Om det inträffar driftstörningar eller incidenter som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön är verksamhetsutövaren skyldig att anmäla detta omgående till tillsynsmyndigheten.

Rapportering med kort information om vad som hänt kan göras på telefon eller i vissa fall e-post enligt de rutiner som fastställts i samråd med tillsynsmyndigheten. Anmälan behöver ofta kompletteras senare med en skriftlig redogörelse över vad som skett och vilka åtgärder som gjorts.  

Miljösanktionsavgifter

Vissa regelöverträdelser kan medföra miljösanktionsavgift. Det är en fastställd avgift som tillfaller staten. Länk till förordningen som reglerar överträdelserna och beloppen finns i rutan Externa länkar.

Miljörapport

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska varje år, senast den 31 mars, lämna en årlig miljörapport till tillsynsmyndigheten. Verksamhetsutövare ska registrera sin miljörapport på Svenska MiljörapporteringsPortalen (SMP).