Kemiska produkter 

Kemiska produkter är kemiska ämnen eller beredningar av kemiska ämnen. Kemiska produkter har en omfattande användning i dagens samhälle.

Allmänt

Kemiska produkter är kemiska ämnen eller beredningar av kemiska ämnen. Kemiska produkter har en omfattande användning i dagens samhälle. Cirka 20 000 kemiska ämnen marknadsförs i Sverige och de förekommer i cirka 50 000 kemiska produkter och i en stor mängd varor och material.

Många kemikalier ger upphov till problem för såväl hälsa som miljö. Utvecklingen går snabbt och nya produkter tas fram. Hälso- och miljöaspekterna är inte alltid tillräckligt utredda.  Kemikalier återfinns bland annat inom industrin, inom energiproduktionen, i konsumentprodukter, inom jord- och skogsbruket och trädgårdsnäringen samt sist men inte minst i det avfall som uppkommer till följd av dessa verksamheter. Det bästa sättet att undvika hälso- och miljörisker är därför att undvika skadliga kemiska produkter och varor som innehåller sådana ämnen. Information om hälso- och miljöskadliga egenskaper ska finnas på förpackningens märkningsetikett eller i säkerhetsdatablad. Det finns dels en obligatorisk märkningsplikt och dels frivilliga miljömärkningar, till exempel Svanen.

Kemikalieinspektionen (KemI) är central myndighet på kemikalieområdet. På Kemikalieinspektionens hemsida finns bland annat PRIO, ett webbaserat verktyg där man kan söka information om ämnens miljö- och hälsofarliga egenskaper, få hjälp att utveckla rutiner för inköp, produktutveckling och riskhantering. PRIO ersätter de tidigare OBS- och begränsningslistorna.

Giftfri miljö

Miljömålet Giftfri miljö handlar bland annat om utfasning av de farligaste kemikalierna. När det är möjligt ska farliga kemikalier ersättas med mindre farliga. De regionala miljömålen är reviderade 2006 och inom Giftfri miljö handlar våra miljömål om bättre kunskaper om kemikaliers egenskaper både hos verksamhetsutövare som allmänhet som minskning av miljöskadliga ämnen.

Lagstiftning

I miljöbalken är det framför allt kapitlen 2 och 14 som berör kemiska produkter. Bland de allmänna hänsynsreglerna i kapitel 2 är främst kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen viktiga när det gäller kemikalier. Miljöbalkens kapitel 14 om kemiska produkter och biotekniska organismer gäller för i stort sett all hantering av kemiska ämnen och beredningar. Det finns också en mängd förordningar som rör kemikaliehantering, däribland förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

I Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS) kan man läsa mera om vad som gäller om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7) och om förpackning och förvaring, säkerhetsdatablad, anmälan till produktregistret med mera i föreskrifterna (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

REACH – EU:s kemikalielagstiftning trädde i kraft den 1 juni 2007. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. REACH är en EG-förordning, Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1907/2006, som ersätter den svenska lagstiftningen på stora delar av kemikalieområdet. Eftersom det är en förordning så gäller den direkt, det behövs inget svenskt beslut om lagändring. Den har kompletteras med ett direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/121/2006, som innehåller följdändringar i regler om klassificering och märkning.

REACH gäller inom hela EU och har som syfte att ta ett helhetsgrepp på kemiska hälso- och miljörisker. Företagen får ett tydligare ansvar för att undersöka sina kemiska ämnens hälso- och miljöfarlighet. Företagen ska riskbedöma och redovisa hur ämnena kan hanteras säkert. Särskilt farliga ämnen får inte användas utan tillstånd. Myndigheternas insatser ska i högre utsträckning riktas mot ämnen som är särskilt farliga eller förekommer i stora volymer och misstänks medföra risker för hälsa och miljö.

Grunden i REACH lagstiftningen handlar om kemiska ämnen. REACH börjar gälla stegvis och det är viktigt att alla som hanterar kemikalier skaffar sig kunskap om vad reglerna innehåller och när de olika delarna i förordningen börjar gälla. Företag som distribuerar, använder, tillverkar eller importerar kemikalier utanför EU omfattas av REACH. Det är nödvändigt att ha en överblick över vilka kemiska ämnen man hanterar och hur mycket man förbrukar. Alla företag måste veta hur och till vad man använder kemikalierna samt vilka spridningsvägar ämnena får. Mer information finns på kemikalieinspektionens hemsida.

Sedan den 1 oktober 1999 gäller "lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor", den så kallade Sevesolagen. Lagen kommer av det så kallade Seveso-II-direktivet som överförts till svensk lagstiftning och reglerar verksamhetsutövares skyldigheter att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna av såna olyckor för människa och miljö. Reglerna gäller för verksamheter som hanterar farliga ämnen i större kvantiteter och som överstiger vissa angivna gränser.

Mer information om Sevesolagstiftningen (lag SFS 1999:381, förordning SFS 1999:382, föreskrift SRVFS 2005:2) och säkerhetsfrågor i allmänhet finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Tillståndsplikt

För viss hantering av särskilt farliga produkter krävs tillstånd från länsstyrelsen. Tillståndsplikten regleras enligt 7 § förordningen (208:245) om kemiska produkter och biokemiska organismer.

Kemikalieprojekt

Inom miljömålet Giftfri miljö finns förslag på länsgemensamma åtgärder. Vi behöver bland annat bättre kunskap om kemiska ämnens påverkan på miljö och hälsa, bättre information om de kemiska ämnen vi använder, ersätta särskilt farliga ämnen och hantera kemiska ämnen säkrare. För att nå målet Giftfri miljö behövs insatser på alla nivåer i samhället. En del av de föreslagna åtgärderna är genomförda genom olika kemikalieprojekt:

  • Metodutveckling för kartläggning av kemikalieanvändningen i samhället (2003)
  • Kartläggning av kemikalier och kemiska produkter för verksamheter och hushåll inom Jämtlands län (2004 – 2005)
  • Kartläggning av farligt gods transporter i Jämtlands län (2005)
  • Förekomst av organiska miljöföroreningar i slam i utgående avloppsvatten från avloppsreningsverk och i slam från enskilda brunnar (2005 – 2006)

Kontakta oss

Britta Munksten
Miljöskyddsenheten
Britta punkt Munksten snabela lansstyrelsen punkt se¤Britta punkt Munksten snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253218