Ingrepp i naturen

Det krävs inte tillstånd för alla verksamheter som kan påverka naturmiljön. Däremot finns det krav på att alla verksamheter eller åtgärder som kan påverka naturmiljön på ett väsentligt sätt, ska anmälas till Länsstyrelsen - om de inte prövas på annat sätt enligt miljöbalken.

Samråd för ingrepp i naturmiljön 

Anmäla samråd (enligt 12 kap 6 § miljöbalken) om åtgärder eller verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Samråd kan gälla ledningar, husbehovstäkter, vindkraftverk lägre än 50 meter eller mast/torn, prospektering med mera.

Åtgärder som inte är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Länsstyrelsen. Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras. Om du inte anmäler åtgärden, har du som har utfört den bevisbördan för att naturmiljön inte väsentligt har ändrats.

Ska du uppföra anläggningar som kan påverka trafiksäkerheten, till exempel ledningsstolpar, eller vidta andra liknande åtgärder inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde  måste du ha Länsstyrelsens tillstånd enligt 47 § väglagen.

Anmälan ska göras i god tid

Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte samrådsmyndigheten medgivit något annat.

Länk till blanketter hittar du till höger.