Vattenkraftens miljöpåverkan

Vattenreglering för kraftproduktion har ofta en stor ekologisk påverkan på berörda vattenmiljöer. Omvänd vattenföring, byggandet av dammar, omledandet av vatten och det minskade, i vissa fall uteblivna vattenflödet kan resultera i vandringshinder, minskat eller förändrat habitat för fisk, insekter och andra vattenlevande organismer.

Karaktäristiskt för ett oreglerat vattendrag i Norrland är höga flöden under vår och försommar i samband med snösmältningen. Flöden och vattenstånd sjunker därefter successivt under sommaren för att öka något igen i samband med eventuella höstregn. Under vintern då det mesta av neder­börden faller som snö är flödena som lägst. Dessa naturliga variationer jämnas ut när vattnen regleras. För vattendragen innebär detta att högflöden minskar i omfattning medan lågflöden ökar samt att tidpunkterna för höga respektive låga flöden förändras över året.

Reducerad vattenföring i vattendragen innebär reducerad biologisk produktion och biologisk mångfald som en följd av minskningar i både djup, bredd och vatten­hastighet i vattenfåran. Låga flöden under fiskarnas lekperioder leder exempelvis till en minskning av andelen möjliga lekområden och för perioden efter leken är det viktigt att de områden där rommen lagts inte torrläggs. I en reglerad sjö påverkas, den biologiskt mycket viktiga, strandzonen av en onaturlig förändring av vattennivån i sjön. Hur stor del av sjön som påverkas beror på regleringsamplitud och djupför­håll­anden. Lika avgörande för effekterna av regleringen är hur snabbt förändringar sker samt vilken tid på året de förekommer.

Därutöver innebär vattenreglering för kraftproduktion nästan uteslutande en fragmentering av vattendraget genom påverkan på kontinuiteten dvs. vandring och spridning av fisk och andra vattenlevande organismer såväl uppströms som nedströms i vattensystemet förhindras eller försvåras. Väl fungerande fiskvägar eller än hellre faunapassager i form av omlöp kan avsevärt reducera den negativa påverkan som vattenregleringen har på vattens­ystemets kontinuitet.

Karta som visar vattenkraftsverk och dammar