Restaurering av vattendrag

En stor del av länets vattendrag har utifrån ekologisk synvinkel påverkats negativt av mänskliga aktiviteter.
Restaurering av gammal flottningsled, Mossoån.

Flottningsverksamheten och exploateringen av vattenkraften har orsakat de mest storskaliga fysiska ingreppen i länets vattenmiljöer. I de mindre vattendragen är fragmentering, orsakad av slarvigt nedlagda vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar, ett stort problem för vattenlevande organismer.

Länsstyrelsen har i samverkan med fiskrättsägare, myndigheter och andra intressenter initierat och genomfört omfattande restaureringsprojekt under många år. Syftet med dessa åtgärder är att återställa vattenmiljöerna till ett så nära naturligt tillstånd som möjligt vilket ger förutsättningar för en naturlig flora och fauna.