Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat. Den uppvärmning av klimatet som sker och förväntas ske kommer påverka Jämtlands län. Ett anpassningsarbete till ett förändrat klimat är inte längre en fråga om när utan snarare ett måste för att inte riskera att samhället och miljön tar skada.
Skridskoåkare på is.

Den 30 november till 11 december 2015 samlades världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Vid mötet enades länderna om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020. Detta globala åtagande kan komma att ha direkt och indirekt påverkan på länsstyrelsens samordnande roll i energi- och klimatfrågan och det framtida arbetet.

Ur ett globalt perspektiv leder klimatförändringarna till bland annat markförstöring och brist på färskvatten. Ett ökat befolkningstryck till följd av förändringarna leder också till konflikter av olika slag och social oro. Det är inte otänkbart att Sverige får ett högre regelbundet migrationstryck kopplat till livsmedelsförsörjning, extremväder, havsnivå och ekonomiska orsaker. 

I länder som redan har otrygga ekonomiska förutsättningar ökar sårbarheten inom livsmedelsproduktionen. Sverige som är importerar stora delar livsmedel kan bli påverkat genom ökade priser. En anpassningsåtgärd till detta kan vara att tidigt öka insatserna för att trygga en svensk livsmedelsproduktion, detta skulle även bidra till möjligheten att Sverige blir nettoexportör.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen ska arbeta med att stärka kunskaperna om klimatförändringar och dess effekter såväl internt som gentemot länets aktörer, integrera arbetet i befintliga processer och nätverk, förmedla relevant och aktuellt underlag, rekommendationer och riktlinjer på regional nivå. Målsättningen är att bidra till att mildra effekterna och skapa en beredskap i länet för den pågående klimatförändringen.

Länsstyrelsen har i samverkan med ett stort antal aktörer tagit fram en klimatstrategi som omfattar både energiomställning och klimatanpassning. Läs mer på sidan Klimatstrategi för Jämtlands län.

Klimatstrategin och dess åtgärdsförslag revideras årligen i samråd med Klimatrådet för Jämtlands län