Regional överenskommelse kring nyanlända invandrare 

Länsstyrelsen Jämtlands län, Regionförbundet Jämtlands län, Arbetsförmedlingen, Jämtlands läns landsting, Migrationsverket och Försäkringskassan har tecknat en överenskommelse om att utveckla och fördjupa samarbetet inom mottagnings- och etableringsarbetet av nyanlända invandrare i länet.

Överenskommelsen bygger på synen att samverkan och samarbete skapar mervärde och utgör en plattform för regionalt stöd till ett samordnat utvecklingsarbete över kommungränserna och över myndighetsgränserna. Som utgångspunkt för överenskommelsen ingår att parterna inte accepterar diskriminering utifrån de olika diskrimineringsgrunderna och att parterna avser att ta sitt ansvar genom att i de egna verksamheterna arbeta förebyggande mot diskriminering och att öka andelen kvinnor och män med utländsk bakgrund i den egna verksamheten.

Samverkan syftar till att ge alla flickor, pojkar, kvinnor och män samma rättigheter och möjligheter att bli aktiva samhällsmedborgare. Flickor, pojkar, kvinnor och män ska, oavsett etnisk tillhörighet, ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet. Den regionala överenskommelsen har också målsättningen att integrera barn- och jämställdhetsperspektivet i mottagnings- och etableringsarbetet.

Överenskommelsen bygger på en gemensam syn, att länet behöver fler invånare för att skapa tillväxt och en positiv utveckling. Parterna marknadsför Jämtlands län som ett attraktivt län att bo och verka i. För att klara den framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjningen samt för att bibehålla och utveckla välfärden måste alla aktörer i länet ta ett gemensamt ansvar för att så snabbt som möjligt lotsa in de nyanlända invandrarna på arbetsmarknaden och i samhället. Ökad mångfald är en resurs i näringsliv och samhälle och det gäller att utnyttja de kompetenser och förmågor som alla individer har, oavsett bakgrund. Länets regionala utvecklingsstrategi pekar särskilt på att det är viktigt att utveckla etableringen och integrationen för nyanlända invandrare. 

Samverkan, för bästa möjliga förutsättningar av mottagning och etablering utifrån denna överenskommelse, kommer också att ske med Företagsorganisationer såsom Svenskt näringsliv, FR, Svensk Handel, LRF, med ideella organisationer och den sociala ekonomins aktörer, med trossamfund, med universitet, utbildningsföretag, studieförbund, folkhögskolor med flera. Mycket samverkansarbete kommer sannolikt också att utvecklas i kommunerna på lokal nivå.

Den regionala överenskommelsen är ett styrdokument. Årliga handlingsplaner utarbetas utifrån den målstruktur som är bestämd.

Kontakta oss

Hans Halvarsson
Ledningskansliet
Hans punkt Halvarsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Hans punkt Halvarsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253334