Regional överenskommelse - mottagning, etablering, integration

Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan har tecknat en ny överenskommelse 2015 om att utveckla och fördjupa samarbetet inom mottagnings- och etableringsarbetet av nyanlända invandrare i länet.

Denna överenskommelse är en avsiktsförklaring för undertecknade parter om hur Jämtland Härjedalen ska samarbeta med och koordinera arbetet avseende mottagning, etablering och integration för nedan avgränsade målgrupp. Denna ersätter överenskommelsen från 2011. 

Länets regionala utvecklingsstrategi, Jämtland/Härjedalen 2030, Innovativt & Attraktivt och Integrationsstrategi Jämtland Härjedalen ger en bakgrund till och ligger till grund för överenskommelsen. Överenskommelsen bygger på en gemensam syn, att länet behöver fler invånare för att skapa tillväxt och en positiv utveckling. Ökad mångfald är en resurs i näringsliv och samhälle och det gäller att utnyttja de kompetenser och förmågor som alla individer har, oavsett bakgrund. 

Utveckla och skapa effektiva insatser 

Överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för nyanlända kvinnors och mäns, unga som gamla, etablering på arbetsmarknaden och i samhället. De samverkande parterna i denna överenskommelse, tar ett gemensamt ansvar utifrån sina respektive roller och uppdrag och ser till att de utnyttjar länets befintliga resurser på ett effektivt sätt. 

Målgruppen för överenskommelsen är nyanlända invandrare som omfattas av Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och deras barn samt ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd. Överenskommelsen gäller även asylsökande flyktingar i länet. 

Mål

Det övergripande målet är att nyanlända så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma i arbete eller utbildning för att hitta sin egen försörjning. 

Prioriterade områden inom ramen för överenskommelsen tas fram inför varje års handlingsplan. Där görs bedömningen om de angelägnaste frågorna att beakta och hur avgränsningen mot Integrationsstrategin och andra program ska göras.

Regionala samverkansrådet inom Region Jämtland Härjedalen utgör ett strategiskt samverkansforum. 

Den operativa gruppen ansvarar för att driva och följa upp arbetet. I denna grupp ingår representanter för Region Jämtland Härjedalen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen Jämtlands län, Migrationsverket samt adjungerad för kommunerna i Jämtlands län och adjungerad för Skatteverket. 

Vi vill genom våra organisationer på bästa sätt medverka till att mottagning, etablering och integration för asylsökande, nyanlända flyktingar och ensamkommande barn genomförs på bästa sätt. Genom detta gemensamma arbete bidrar vi till att fler kommer till vårt län och att fler finner sig väl tillrätta i Jämtland och Härjedalen med jobb, studier och ett rikt fritidsliv. 

Överenskommelsen finns att läsa i sin helhet liksom handlingsplanen för 2015 och 2016 till höger.

Tidigare överenskommelse med aktivitetsplan finns att läsa under ”Tidigare överenskommelse”.