Länsstyrelsens uppdrag i flyktingsituationen

Länsstyrelserna lokalt arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen. Vi driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända.
Flyktingar på väg genom Sverige.

Länsstyrelsernas arbete i Sverige sker på både nationell, regional och lokal nivå. Arbetet bedrivs i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar. 

Vi ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och ensamkommande barn. Det gör vi bland annat genom att teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända. Vi förhandlar med kommunerna om att ta emot ensamkommande barn.

Vi stödjer kommunerna

Länsstyrelsen har som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. 

Vi ska också följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå. 

Länsstyrelserna ordnar vid behov regionala samverkansmöten för berörda aktörer, samordnar information samt rapporterar läget i länet till den nationella nivån. Läs mer om vad Länsstyrelserna gör med anledning av flyktingsituationen

Länsstyrelserna kan också stötta aktörerna när de behöver få fram fler resurser. Flera länsstyrelser har till exempel vädjat till kommunerna i sitt län att ordna fler boendeplatser, både för asylsökande och personer som redan fått uppehållstillstånd. Här kan du läsa mer om vad samhället gör och vilka ansvarsområden olika aktörer har i samband med flyktingströmmarna

En stor andel av flyktingarna som befinner sig i landet har av olika orsaker valt att inte söka asyl här. Du kan läsa mer ansvaret för dessa flyktingar här.