Integration 

Två glada tjejer.
Foto: fotograftina.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och arbetar för att tillsammans med andra aktörer uppnå de nationella integrationspolitiska målen.       

Länsstyrelsernas integrationsuppdrag

Enligt regeringens integrationsuppdrag ska länsstyrelsen

  • verka för att länet har en god beredskap och kapacitet när det gäller att ta emot och introducera nyanlända flyktingar
  • överlägga och skriva avtal med kommunerna om flyktingmottagandet
  • utveckla samverkan mellan länets kommuner och myndigheter när det gäller flyktingarnas boende, introduktion och arbetsmarknadsetablering
  • följa upp introduktionen och dess resultat i länet.
Integrationspolitiken fokuserar på
  • ett effektivt system för nyanländas mottagande och introduktion i samhället 
  • fler i arbete och fler företagare 
  • likvärdighet i skolan samt bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna
  • en effektiv bekämpning av diskriminering 
  • en positiv utveckling i stadsdelar med ett utbrett utanförskap 
  • en gemensam värdegrund i vårt samhälle som präglas av ökande mångfald.

Ersättning till kommuner för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända invandrare.

Läs mer på länsstyrelsernas gemensamma webb.

Kontakta oss

Mia Krylen
Samhällsenheten
Mia punkt Krylen snabela lansstyrelsen punkt se¤Mia punkt Krylen snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253295