Jordbruket i Jämtlands län

Lantbruket i Jämtlands län består av cirka 58 000 hektar jordbruksmark (1 procent av länets yta) varav 42 500 hektar är åkermark och resten är naturbetesmark.

En flock med får på äng.Antalet jordbruksföretag är cirka 2100. Totalt beräknas cirka 4300 personer stadigvarande vara sysselsatta i jordbruket. Det motsvarar 5,6 procent av länets befolkning. 

Länets jordbruk är i huvudsak inriktade på mjölk- och köttproduktion. Vall är den absolut största grödan. I övrigt odlas spannmål till foder, potatis och mindre ytor med bär och grönsaker. På många av länets jordbruksfastigheter finns höga natur- och kulturmiljövärden.

Länets jordbruksbygder och lantbrukare finns över hela länet. De mest betydelsefulla jordbruksområdena är belägna runt Storsjön och längs älvdalarna. Vi har ett levande fjällnära jordbruk. Länets lantbruksföretag är ofta små eller medelstora. 68 procent av företagen brukar enheter med mindre än 20 hektar jordbruksmark. 6 procent av företagen brukar mer än 100 hektar jordbruksmark per företag. Medelarealen är drygt 28 hektar per företag.

Det dominerande djurslaget är nötkreatur men även lamm och svin finns. Getnäringen är väl utvecklad i länet och utgör ett starkt fäste för getostproduktionen i landet. Antalet hästar ökar.