Stöd till lantbruket 

Länsstyrelsen arbetar med de EU-stöd till lantbruket som är aktuella för Jämtlands län. Jordbruksverket har det centrala ansvaret för administration av EU:s olika stöd till jordbruket. På Jordbruksverkets hemsida finns information. Länsstyrelsen handlägger, kontrollerar och beslutar om stöd.

Vårbruk
Vårbruk Foto: Fredrik Herrlander

SAM-ansökan 2014

Sista ansökningsdag var 3 april. Fram till och med 16 juni fanns möjlighet att ändra i ansökan, därefter kan du endast minska i din ansökan under förutsättning att Länsstyrelsen inte påbörjat någon kontroll hos dig.
Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark och minst 4 stödrätter senast 3 april för att kunna få gårdsstöd.

Granskning av block

Nu pågår förutom Länsstyrelsens fältkontroller även granskning av block i fält. Granskningen av block i fält görs på uppdrag av Jordbruksverket. Granskningen görs både av personal från Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Granskningen skiljer sig från en fältkontroll genom att man oftast har möjlighet att minska arealen i sin ansökan, om blocken konstateras vara mindre, efter att granskningen har genomförts. Man får dock inte minska arealen i sin ansökan i de fall det gäller nya block som ritats in av den sökande i år, inte heller block där sökanden har utökat ett befintligt block.  

Du vet väl att du har möjlighet att minska din ansökan även efter den 15 juni, såvida inte Länsstyrelsen har påbörjat en fältkontroll hos dig? Minska sin ansökan kan man göra genom att ändra grödkod till en gröda som gäller för enbart gårdsstöd, genom att minska arealen eller genom att ta bort block och skiften ur ansökan.  

Ökad kontrollfrekvens

Under 2013 års kontrollsäsong upptäckte Länsstyrelsen mycket fel gällande främst betesmarker som ej betats och brister gällande märkning av djur och rapportering till CDB. Därför har Länsstyrelsen inför 2014 fått en ökad kontrollfrekvens. Det innebär att fler gårdar kommer att besökas i år för att kontrollera att man följer villkoren för de ersättningar som söks och att man följer gällande lagstiftning. Länsstyrelsen vill därför uppmana alla att vara noga med märkning av sina djur och att rapportera alla förändringar av sitt innehav av nötkreatur till CDB inom 7 dagar. Om ni har betesmarker som ni är medveten om att ni inte kommer att hinna beta eller ha möjlighet att beta är det bättre att ta bort dem ur ansökan.

Länsstyrelsen och Jordbruksverket har gemensamt telefonnummer för SAM-frågor 0771-67 00 00
Om du knappar in siffran 2 och sedan uppger ditt personnummer/organisationsnummer så kopplas du i första hand till lantbruksenheten, Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Telefontiden är 9-12 
Länsstyrelsens vxl nås på 010-225 30 00 kl 8 – 16.30.  

E-legitimation och fullmakt

Huvudregeln är att man använder e-legitimation när man söker i SAM internet. Nu kan du även använda Mobilt bankid via din smartphone. Om du har ett bolag måste du ha fullmakt från bolaget för att använda e-legitimation. Fullmakten ska registreras på Mina sidor eller skickas till registerenheten på Jordbruksverket. Mer om hur det fungerar med fullmakter för e-tjänster finns information om på Jordbruksverkets hemsida under www.jordbruksverket.se/fullmakt

Skanning

Handläggningen sker i e-handläggning vilket innebär att alla dokument ska skannas. För dig som söker jordbrukarstöd betyder det att alla ansökningar och kompletteringar som inte görs via SAM Internet ska skickas till en särskild adress som för Länsstyrelsen i Jämtlands län är: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, 839 81 Östersund.

Kontakta oss

Ingrid Gunnarsson
Lantbruksenheten
Ingrid punkt Gunnarsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingrid punkt Gunnarsson snabela lansstyrelsen punkt se
Marie Svensson
Lantbruksenheten
Marie punkt S punkt Svensson snabela lansstyrelsen punkt se¤Marie punkt S punkt Svensson snabela lansstyrelsen punkt se
Britta Hamrén
Lantbruksenheten
Britta punkt Hamren snabela lansstyrelsen punkt se¤Britta punkt Hamren snabela lansstyrelsen punkt se

SAM ansökan

Kompletteringar i SAM ansökan som inte görs via SAM Internet ska skickas till en särskild adress som för Länsstyrelsen i Jämtlands län är: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, 839 81 Östersund.

Gemensamt telefonnummer

Från och med 3 februari ingår vi i ett gemensamt telefonnummer med Jordbruksverket och andra länsstyrelser gällande stödfrågor. Ring 0771-670000.
Länsstyrelsens växel nås på telefon
010-225 30 00 och har öppet mellan 8-16.30

Länkar till dokument

Mer information på Jordbruksverkets hemsida