Landsbygdsutveckling

Korn på en äng.

Olika styrmedel för att utveckla landsbygden

Länsstyrelsens styrmedel till utveckling av landsbygden är dels tillsynen av lagstiftningen och dels ekonomiska styrmedel. Stor del av lagstiftningen och de ekonomiska styrmedelena är inte specifika för landsbygden men bidrar ändå till utvecklingen även av landsbygden. Information om detta finns på många ställen på Länsstyrelsens webb. 

Två ekonomiska program är enbart destinerade till landsbygden. Det är projekt- och företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet och stödet till kommersiell service i glesbygd.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.  

Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. I landsbygdsprogrammet ingår investeringsstöd till företag och projekt, miljöersättningar, miljöinvesteringar, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

EU-kommissionen har nu godkänt det svenska landsbygdsprogrammet.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. Det målet finns i den gemensamma strategin Europa 2020.

Landsbygdsprogrammet är en av fyra strukturfonder som har gemensamma tematiska mål överenskomna i en partnerskapsöverenskommelse mellan Sverige och EU. De övriga strukturfonderna är Sociala fonden, Regionala fonden där även Interreg Sverige-Norge ingår och Havs- och fiskerifonden.

Regionalt genomförande av Landsbygdsprogrammet

Varje län har gjort regionala handlingsplaner för genomförande av. I dessa finns regionala prioriteringar så att de olika stöden i programmet dels arbetar för att nå EU2020målen men också tar hänsyn till de regionala prioriteringar som finns i den regionala utvecklingsstrategin och andra styrande dokument på regional nivå. De regionala prioriteringar som gjorts inom Landsbygdsprogrammets avgränsningar har samlats i skriften Analys av landsbygden i Jämtlands län. Den hittar du länk till på höger sida.

Handlingsplanen innehåller också en kommunikationsplan. Den är gemensam för Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet. Därför heter dokumentet Regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. Du finner det på höger sida.  

Landsbygdsnätverket

I Landsbygdsprogrammet ingår att varje land skapar ett nätverk för att förstärka genomförandet i landet. I vårt land innehåller Landsbygdsnätverket både Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet. Uppgiften är att öka delaktigheten i landsbygdens utveckling, öka kvaliteten i genomförandet, sprida information om programmen och främja innovationer. Det sker genom en rad olika aktiviteter för att skapa starka kontaktnät och därmed olika synergier och vidareförädla idéer. Mer information finns på Landsbygdsnätverkets webb.