NaturreservatNatura 2000

Mjövattenberget 

Vacker urskog.
Foto: Länsstyrelsen

Mjövattenberget är, tillsammans med det närliggande Bollsbergets naturreservat, de sista resterna av den gammelskog som fanns i nordöstra delen av länet.

I reservatet finns huvudsakligen talldominerad naturskog på hällmarker och bergbranter. I några mindre branta områden och i bäckdalarna finns 120-150 år gammal granskog, med visst inslag av gammal asp, sälg, björk och tall. Reservatet innehåller gott om brandspår, lågor, vedsvampar och hänglav.

Kurragömma i bäckdalarna

Topografin i reservatet är dramatisk med en mosaik av små bäckdalar. Bäckdalarna är delvis små raviner och vattnet samlas i sydost till en bäck som leker kurragömma; med ömsom öppet, ömsom underjordiskt flöde. Här finns det nästan uteslutande örttyper, ofta med dominans av ormbunkar. Längst i söder finns den ovanliga kombinationen granskog med lingon.

Många hotade arter

Det ovanliga gräset skogsrör och den kanske ännu ovanligare örten lappranunkel förekommer i reservatet. I granbiotoperna finns bland annat de rödlistade vedsvamparna doftticka, lappticka, rosenticka och ullticka samt rynkskinn, violmussling och doftskinn. Bland fåglarna kan nämnas tjäder, järpe, lavskrika, tretåig hackspett och spillkråka.

"Oduglig mark" lämnad orörd

Längst i norr avverkades de äldsta och grövsta träden i mitten av 1900-talet, men i övrigt finns det endast spår av mycket gamla avverkningar. Ungefär hälften av området är mycket svåråtkomligt och är således i det närmaste helt orört. Äldre kartor nämner dessa områden som oduglig mark.

Kontakta oss

Carl-Fredrik Yri
Naturvårdshandläggare
Naturvårdsenheten
carl-fredrik punkt yri snabela lansstyrelsen punkt se¤carl-fredrik punkt yri snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253313
070-3501242

Fakta Mjövattenberget

Kommun: Strömsund
Storlek: 77 hektar
Bildat år: 2003
Vägbeskrivning: Mjövattenberget ligger cirka 5 kilometer sydväst om Rossöns samhälle. Tag av från vägen mellan Rossön och väg 45, söderut mot Degervattnet. En skogsbilväg når reservatets södra gräns.
Övrigt: Utöver informationsskyltning finns inga särskilda anordningar för friluftsliv. I närheten ligger Bollsbergets naturreservat.

Karta

Get Microsoft Silverlight