NaturreservatNatura 2000

Mjövattenberget 

Mjövattenberget är, tillsammans med det närliggande Bollsbergets naturreservat, de sista resterna av den gammelskog som funnits i nordöstra delen av länet.

Dimhöljd bäckdal.
Dimhöljd bäckdal. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/Eva Näsman.

I reservatet finns talldominerad naturskog på hällmarker och bergbranter. I mindre branta områden och i bäckdalar finns 120-150 år gammal granskog med inslag av gammal asp, sälg, björk och tall. Reservatet innehåller gott om brandspår, lågor, vedsvampar och hänglav.

Kurragömma i bäckdalarna

Topografin i reservatet är dramatisk med en mosaik av små bäckdalar. Bäckdalarna är delvis små raviner och vattnet samlas i sydost till en bäck som leker kurragömma; med ömsom öppet, ömsom underjordiskt flöde.

Många hotade arter

Det ovanliga gräset skogsrör och den kanske ännu ovanligare örten lappranunkel förekommer i reservatet. I granskogen finns bland annat de rödlistade vedsvamparna doftticka, lappticka, rosenticka och ullticka samt rynkskinn, violmussling och doftskinn. Bland fåglarna kan nämnas tjäder, järpe, lavskrika, tretåig hackspett och spillkråka.

Svåråtkomligt och därför orört

Längst i norr avverkades de äldsta och grövsta träden i mitten av 1900-talet, men i övrigt finns det endast spår av mycket gamla avverkningar. Ungefär hälften av området är mycket svåråtkomligt och är således i det närmaste helt orört. Äldre kartor nämner till och med dessa områden som "oduglig mark".

Kontakta oss

Carl-Fredrik Yri
Naturvårdsenheten
carl-fredrik punkt yri snabela lansstyrelsen punkt se¤carl-fredrik punkt yri snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253313

Fakta

Kommun: Strömsund
Storlek: 77 hektar
Bildat år: 2003
Vägbeskrivning: Reservatet ligger cirka 3,5 mil nordost om Strömsund. Kör väg E45 norrut från Strömsund och ta av mot Rossön. Före Rossön, kör söderut mot Degervattnet. En skogsbilväg når reservatets södra gräns.
Övrigt: Bollsbergets naturreservat ligger nära och erbjuder vindskydd och rastplatser.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Serviceinformation

ParkeringParkering med informationstavla finns vid skogsbilvägen.

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men kan vara begränsad genom olika föreskrifter.