Märatjärnberget

Märatjärnen med skogen i bakgrunden.
På Märatjärnbergets syd- och ostsluttningar ligger Märatjärnbergets naturreservat. Den gamla skogen är hem för många sällsynda arter och här kan du ströva fritt i en naturskogsliknande miljö.

Skogen består av grandominerad blandskog som nästan helt saknar spår efter modernt skogsbruk. Bergsluttningarna är ofta branta och här växer en stor mängd grova aspar.

Just asparna är en av huvudorsakerna till att området pekats ut som naturreservat. Flera sällsynta och hotade arter har hittats på levande och död asp, till exempel veckticka, stor aspticka, borsttagging, lunglav, gytterlav och korallblylav. Asparna är trots sin ålder relativt friska och kan vara värdefulla miljöer för de hotader arterna under många år ytterligare. På omgivande hyggen/ungskog, som är inkluderade i naturreservatet, finns en del ung asp som kan säkra överlevnaden av arterna på längre sikt.

I naturreservatets flackare partier, nedanför sluttningarna, finns sumpdråg, bäckar, källor och lokar blandat med friskare marker. Bäcken som avvattnar Märatjärnen är starkt påverkad av bäverdämmen och kring bäcken har skog svämmats över och dött.

Laga skifteshandlingarna för Österåsen (1839–1841) anger marken i och kring naturreservatet som ”skogsmark” samt lite ”betesland” och ”starr” kring tjärnen. Inga registrerade fornlämningar finns inom området, men i närområdet finns ett flertal fångstgropar.

I naturreservatet syns generellt få kulturspår, förutom gamla kolade avverkningsstubbar som minner om en dimensionsavverkning av tall som skedde för över 100 år sedan. Flera av de kvarstående gamla tallarna har stämpelspår som visar att även de var planerade för avverkning. Ingen ytterligare dimensionsavverkning har skett i området efter den senaste skogsbranden.


 Fakta

Kommun: Ragunda
Storlek: 42 hektar
Bildat år: 2014
Vägbeskrivning: I Bispgården, vid Fors kyrka, kör man över Indalsälven och sedan genom byarna Österåsen och Västeråsen. Avtaget mot Reva passeras och efter ytterligare cirka 600 meter tar man av mot höger längs en skogsbilväg. Via denna skogsbilväg når man de båda närliggande naturreservaten Ygeltjärn och Märatjärnberget.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.