NaturreservatNatura 2000

Bräntberget 

Grov asp med svampen aspticka. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.
Grov asp med svampen aspticka. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Här finns aspar i sällan skådad mängd. Med dem följer ett stort antal skyddsvärda arter, några av dem helt beroende av asp. Vi gör vad vi kan för att bevara denna miljö.

Med monstruösa aspar

Oj vilka aspar! Här behövs det två vuxna personer för att kunna omfamna de största bjässarna. De gamla träden bjuder på bästa förhållanden för skogens bevingade invånare. Många är de bohål som hackspettarna har mejslat ut i de grova stammarna, och i de begagnade är det fritt fram för mer lata hålbyggare att flytta in. Den naturälskare som tar sig tid att ströva här, har mycket att upptäcka. Frånvaron av gullviva och mandelblom kanske skulle göra herr Rönnerdal besviken, men här finns definitivt kattfot och blå viol.

Lövrik blandskog i branterna

Området sluttar brant med en höjdskillnad på 120 meter mellan högsta och lägsta punkt. Branterna är bevuxna med grandominerad blandskog, men högre upp på höjderna finns också bitvis gott om tall. Området är kraftigt brandpräglat, vilket förklarar det ovanligt stora lövinslaget. På sina håll består skogen upp till 40 procent av asp i alla åldrar, en del mycket gamla och grova med en stamomkrets på imponerande 3 meter.

Nödvändigt livsrum för både växter och djur

Eftersom naturliga bränder sällan får härja i skogarna nu för tiden, finns det inte många områden som är, eller kommer att bli, så lövrika som Bräntberget. Här trivs fortfarande många löv- och aspberoende arter som numera kan vara svåra att finna. Hela 26 skyddsvärda arter har hittats, däribland många tickor. Den rikliga mängden av både asp och död ved i alla stadier utgör också perfekta livsförhållanden för många hålhäckande fåglar och vedlevande insekter.

Vi hjälper lövträden på traven

Förr fanns det betydligt fler gamla och grova lövträd i våra skogar. Idag råder det ur naturvärdessynpunkt brist på sådana, vilket till största delen beror på människans påverkan. Moderna tiders dikning och framförallt brandbekämpning har förhindrat de naturliga störningar som annars gynnar lövträden och håller granen i schack. Allt för hungriga älgar utgör också ett hot mot de unga lövträden.

När livet återvänder efter en brand är lövträden bland de första att slå rot. De kräver ljus, plats och näring till skillnad från granen som anländer långt senare och genom sin konkurrenskraft och förmåga att tåla skugga så småningom tränger undan de andra träden. För att rädda flora och fauna som är knuten till löv, arbetar Länsstyrelsen för att återställa, bevara och utveckla lövrika områden i särskilt lämpliga reservat. I Bräntbergets naturreservat skyddar vi de yngsta lövträden från vilt genom att stängsla in dem. Inom föryngringsytan har vi också röjt bort en del gran.

Arter beroende av asp

Stor aspticka och kandelabersvamp är två av Bräntbergets rödlistade arter som är helt och hållet beroende av asp. Stor aspticka växer vanligen på grova gamla aspar medan den fingersvampsliknande kandelabersvampen behöver starkt rötade lågor. Förekomsten av kandelabersvamp har minskat starkt de senaste 20 åren och den tycks inte längre vara allmän någonstans i världen. För att bevara dessa arter måste aspbestånd sparas och tillgången på död aspved säkras. Detta kommer också att gynna koralltaggsvampen som kan växa på lite olika sorters döda lövträd.

Kontakta oss

Carl-Fredrik Yri
Naturvårdsenheten
carl-fredrik punkt yri snabela lansstyrelsen punkt se¤carl-fredrik punkt yri snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253313

Fakta

Kommun: Bräcke
Storlek: 84,5 hektar
Bildat år: 2007
Vägbeskrivning: Tag väg 323 från Bräcke till Kälarne och sedan väg 320, förbi Sörbygden. Ta till vänster mot Våge. Håll höger i de två nästkommande vägskälen, så att du korsar Kvarnån. Efter en liten bit finns en hänvisningsskylt. Det är cirka 4 kilometer mellan Våge och informationsskylten.
Övrigt: En liten bit nordväst om Bräntberget ligger Lungsjöskogens naturreservat. Söder om Bräntberget hittar du naturreservaten Båthällan, Svedjan, Käringberget och Valletjärnarna. I det sistnämnda naturreservatet finns en fin stig att vandra.

Allemansrätten

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

Kartan

Get Microsoft Silverlight