Bräntberget

Höstutsikt från Bräntberget med gulnade aspar.
Här finns aspar i sällan skådad mängd och storlek. Riktigt gamla och grova individer med kraftig, fårad bark. De största stammarna har en omkrets på hela tre meter.

Monstruösa aspar

Oj vilka aspar! Här behövs två vuxna personer för att kunna omfamna de största bjässarna. De gamla träden bjuder på bästa förhållanden för skogens bevingade invånare.

Många är de bohål som hackspettarna har mejslat ut i de grova stammarna, och i de begagnade bohålen är det fritt fram för latare hålbyggare att flytta in.

Brandpräglade branter

Området sluttar brant med en höjdskillnad på 120 meter mellan högsta och lägsta punkt. Branterna är bevuxna med grandominerad blandskog, men högre upp på höjderna finns bitvis gott om tall.

Området är kraftigt brandpräglat, vilket förklarar det ovanligt stora lövinslaget. På sina håll består skogen nästan till hälften av aspar, en del mycket gamla och grova med en stamomkrets på imponerande tre meter. Området är unikt, vilket bevisas av alla de 26 skyddsvärda arter man funnit här.

Förr fanns det betydligt fler gamla och grova lövträd i våra skogar. Idag råder det brist på sådana, vilket till största delen beror på människans påverkan. Moderna tiders brandbekämpning har förhindrat de naturliga störningar som annars gynnar lövträden. För många hungriga älgar utgör också ett hot mot återväxten eftersom de mumsar i sig lövträdens skott.

Lövträden och deras följearter gynnas

För att rädda arter som är knutna till löv, arbetar Länsstyrelsen för att återställa, bevara och utveckla lövrika områden i vissa reservat. I Bräntbergets naturreservat skyddar vi de yngsta lövträden genom att stängsla ute älg och annat vilt. Vi har också röjt bort en del gran för att få in mer ljus till de nya små lövträdsskotten som är på väg.


 Fakta

Kommun: Bräcke
Storlek: 1 km2
Bildat år: 2007
Vägbeskrivning: Reservatet ligger två mil sydost om Kälarne. Från väg 320 i Sörbygden svänger man mot Våge. Håll höger i de två nästkommande vägskälen, så att du korsar Kvarnån. Efter cirka två kilometer når du reservatets informationstavla.
Övrigt: I området kring Bräntberget finns fem andra naturreservat, bland andra Lungsjöskogen 
och Valletjärnarna.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.