Blektjärn

Blektjärns blanka vatten.
Reservatet skyddar länets största rest av kalkbarrskog. Här finns fina naturskogskvalitéer, en rik flora, en tjärn omgiven av våtmark och sumpskog, samt rester av en gammal fäbodvall.
Guckusko med dess gula, träskoliknande läpp.

Skyddad kalkbarrskog

På sluttningarna i Blektjärns naturreservat växer kalkbarrskog med höga naturvärden. Skogen är generellt runt 150 år gammal, men vissa delar har urskogskaraktär och där är träden mycket äldre.

Grunden för kalkbarrskogarna i Jämtlands län lades för flera
miljoner år sedan, då kalksten bildades i tropiska hav. Under istiden spreds de kalkrika jordarna ut över stora delar av länet och gav speciella förutsättningar för den skog som senare växte upp.

Efter en lång historia med avverkningar finns dock bara fragment av kalkbarrskogen kvar, och den i Blektjärns naturreservat är länets största. Kalkbarrskog är en av de mest hotade skogstyperna idag, vilket ger vårt län ett stort ansvar att skydda och vårda dem.

Orkidéerna trivs

Den kalkrika marken skapar unika förutsättningar för floran. I kalkbarrskogar hittar man skyddsvärda orkidéer och sällsynta svampar.

Blåsippa, vårärt och nattviol är exempel på kalkgynnade växter i skogssluttningarna, och guckusko, brudsporre och ängsnycklar i blötare partier. 

Nostalgi

Den forna fäbodvallen Blektjärnsbodarna, långt tidigare benämnd Långmyrbodarna, ligger i reservatet. Idag är den till stor del igenvuxen och det finns bara några husgrunder kvar. Några tänkvärda ord om fäbodvallen från Erik O. Sundin:

Här stod fordom Blektjärnsbodarna.
Ej längre hörs bopigans lockrop.
Ej heller kors råmande, getters och fårs bräkande,
ej ljudet av koskällor eller bjällror från getter och får.
Ännu flödar vatten ur källan och gräset växer alltjämt frodigt där skogen ej tagit vid.
Till minne av förgångna tider.


 Fakta

Kommun: Bräcke
Storlek: 1 km2
Bildat år: 2003
Vägbeskrivning: Reservatet ligger tre kilometer nordost om Stavre. Följ vägskyltning från E14 i Mälgåsen, efter drygt två kilometer längs grusvägen kommer man till en parkeringsficka med en informationstavla.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.