NaturreservatNatura 2000

Blektjärn 

Blektjärns blanka vatten.
Blektjärns blanka vatten. Foto: Lage Sandgren.

Det här området är länets största kända kalkbarrskog. Här finns en mycket rik flora och höga naturskogskvalitéer, en tjärn som gett reservatet dess namn, samt rester av en gammal fäbodvall.

Guckusko med dess gula, träskoliknande läpp.
Guckusko. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/Elin Andersson.

Länets största kalkbarrskog

Grunden för kalkbarrskogarna i Jämtlands län lades för flera miljoner år sedan, då kalksten bildades i tropiska hav. Under istiden spreds de kalkrika jordarna ut över stora delar av länet och kalkområdet är idag ett av de största i Europa.

Kalkbarrskogarna är en av de mest hotade skogstyperna idag, vilket ger vårt län ett stort ansvar att skydda och vårda dem.

Blektjärns naturreservat består bland annat av sluttningar med kalkbarrskog och en fin tjärn omgiven av våtmark och sumpskog. Skogen i reservatet är runt 150 år gammal, men delar av området har urskogskaraktär och här är träden mycket äldre än så.

Artrikt

Den kalkrika marken skapar unika förutsättningar för floran. I kalkbarrskogar hittar man skyddsvärda orkidéer och sällsynta svampar.

Blåsippa, vårärt och nattviol är exempel på kalkgynnade växter i skogssluttningarna, och guckusko, brudsporre och ängsnycklar i blötare partier. 

Nostalgi

Den forna fäbodvallen Blektjärnsbodarna, långt tidigare benämnd Långmyrbodarna, ligger i reservatet. Idag är den till stor del igenvuxen och det finns bara några husgrunder kvar. Några tänkvärda ord om fäbodvallen från Erik O. Sundin:

Här stod fordom Blektjärnsbodarna.
Ej längre hörs bopigans lockrop.
Ej heller kors råmande, getters och fårs bräkande,
ej ljudet av koskällor eller bjällror från getter och får.
Ännu flödar vatten ur källan och gräset växer alltjämt frodigt där skogen ej tagit vid.
Till minne av förgångna tider.

Kontakta oss

Carl-Fredrik Yri
Naturvårdsenheten
carl-fredrik punkt yri snabela lansstyrelsen punkt se¤carl-fredrik punkt yri snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253313

Fakta

Kommun: Bräcke
Storlek: 90 hektar
Bildat år: 2003
Vägbeskrivning: Reservatet ligger tre kilometer nordost om Stavre. Följ vägskyltning från E14 i Mälgåsen, efter drygt två kilometer längs grusvägen kommer man till en parkeringsficka med en informationstavla.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Serviceinformation

RastplatsEtt rastbord finns vid Blektjärnen.
VandringsledStigen som går från parkeringen till Blektjärnen är cirka 1 km lång, och stor del av sträckan är spångad.
ParkeringParkeringen ligger längs grusvägen som går från Mälgåsen, och vid den finns en informationstavla.

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men kan vara begränsad genom olika föreskrifter.