Båthällan

Mossbeklädda stenar.

Fyra små naturreservat

I området kring Ljungå i Bräcke kommun finns fyra relativt små urskogsliknande naturreservat som alla ligger inom samma fastighet. Av dessa får nog Valletjärnarna och Käringberget sägas vara de mest sevärda. Båthällan är det näst minsta av de fyra reservaten, Svedjan är det minsta.

Urskogslikt

Den östra delen av naturreservatet Båthällan består av 100-200 år gammal granskog med inslag av grövre lövträd. Marken är örtrik och bitvis mycket brant med stora block och död ved av gran. I de torrare delarna hittar man mer tall, varav en del träd är hela 200-300 år gamla.

I nordöstra delen syns tydliga spår efter en brand som härjade på 1840-talet. Här växer idag tall. I Båthällans naturreservat finns ovanligt gott om den rödlistade vedsvampen rosenticka. I vattendraget strax utanför reservatet kan man med fiskekort och lite tur också fånga den fina Båthällsöringen.

En gammal trädkramare

Att de fyra naturreservaten existerar idag, kan vi tacka den hängivne skogsförvaltaren Olof Emanuel Berggren för. Han hade ett mycket stort naturintresse och undanhöll troligtvis i hemlighet sin kännedom om dessa områden för att rädda dem undan sågen.

År 1939 sammanställdes en lista på intressanta naturvårdsobjekt, men Berggrens funna naturobjekt fanns inte med på denna lista. När det var dags att fatta beslut om fredande av naturområden, trädde Berggren fram och talade sig varm för sina objekt. Gunnar Wärn på huvudkontoret sa nej till fredning och beordrade istället omedelbar avverkning.

Berggren vägrade och tog till strid, vilket säkert inte hörde till vanligheterna på den här tiden. Han kontaktade sin vän Nils Dahlbäck och ordnade en uppmärksammad exkursion med en mängd naturvårdsbiologer och högt uppsatta personer inom skogsnäringen. Efter mycket rabalder fick Berggren till slut sin vilja igenom och områdena skyddades. Vid sin pensionering belönades Berggren med medalj.


 Fakta

Kommun: Bräcke
Storlek: 5 hektar
Bildat år: 1946
Vägbeskrivning: Utgångspunkt är Ljungå, cirka fyra mil söder om Kälarne. Båthällans naturreservat ligger tre kilometer väster om Ljungå, man svänger av väg 320 in på en skogsbilväg där informationstavla finns.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.