Triple Lakes

Triple Lakes är ett LIFE-projekt som syftar till att förbättra vattnet och miljöerna i och kring sjöarna Revsundssjön, Locknesjön och Näkten. Projektet startades upp under sommaren 2014 och kommer att pågå under fem år. Det övergripande målet med projektet är att utveckla en modell för hur man kan arbeta med vattenvård.
Locknesjön.

Helhetssyn för renare vatten och bättre livsmiljöer

Under projektet kommer Länsstyrelsen att arbeta med att på flera olika sätt förbättra vattenmiljöerna och skydda vattnet i sjöarna. Dels med hjälp av fysiska åtgärder som restaurering av vattendrag, att ta bort vandringshinder och att återställa lekbottnar för fisk. Andra åtgärder handlar om att öka medvetenheten om vatten, att utveckla ”vattenvänlig” praxis inom nuvarande markanvändning och sprida kunskap om hur man minskar påverkan på vattnet i sjöarna. Resultaten av arbetet kommer att följas upp kontinuerligt och arbetet ska resultera i en handbok för vattenvård i olika typer av avrinningsområden.  

Förväntade resultat

Åtgärderna i projektet leder till förbättrade livsvillkor för arter som är typiska för de här sjöarna och vattendragen samt en bättre beredskap för klimatförändringar. Exempel på förbättringar i miljön är

  • bättre fungerande livsmiljöer
  • starkare populationer av typiska arter
  • minskad övergödning
  • ökad allmän medvetenhet kring vattenmiljö
  • mer hållbar användning av mark och vatten.  

Lokala aktörer medverkar

Då vattenvård handlar mycket om hur marken kring sjöar och vattendrag används är det viktigt att de aktörer som verkar i områdena är delaktiga i arbetet. Projektet baseras därför på stor medverkan från lokala och regionala aktörer inom avrinningsområdena. Dessa kommer att medverka i olika stor utsträckning för att utföra åtgärderna inom projektet och bidra till att målsättningarna uppnås.

Kontakta oss

Är du intresserad av projektet och vill veta mer? Ta i så fall gärna kontakt med oss på Länsstyrelsen så kan vi berätta mer om de olika åtgärderna och vad som kommer att hända i projektet. Du kan även hitta mer material på projektets egen webbplats www.triplelakes.se.

Life-logotyp på EU-flagga  Natura 2000-logotyp

Life hjälper till att finansiera projekt inom skydd och skötsel av natur- eller miljöprojekt. Triple Lakes är ett Life nature-projekt, alla objekt ingår i Natura 2000.