Life to ad(d)mire

Projektet Life to ad(d)mire har under 2010–2015 återställt 35 utdikade och igenvuxna våtmarker och myrmarker i sju län. Restaureringen innebar att grundvattennivåerna nu återställts vilket säkerställt fortsatt gynnsam bevarandestatus för växter och djur som har våtmarken som sin livsmiljö.

Flygbild över myrmark. Foto: Bergslagsbild AB. 

Samarbete mellan flera län

I projektet samarbetar sju Länsstyrelser kring frågorna restaurering och återställande av våtmarker och slåttermarker. Områdena finns från Skåne i söder till Jämtland i norr. Mer information om de respektive länsstyrelsernas arbete hittar du till höger på sidan.

Bakgrund

De i projektet aktuella våtmarkerna i södra Sverige har påverkats till fördel för jordbruk genom avvattnade diken, försvinnande slåtter och ökad övergödning. I projektets norra del har våtmarker påverkats för utökat skogsbruksareal genom avvattnande diken. Dikena dränerar våtmarkerna vilket missgynnar myrens flora och fauna.

Dikena i våtmarkerna har nu lagts igen

Under vinterhalvåren har vi med hjälp av grävmaskiner röjt och gallrat vegetationen som vuxit upp som effekt av dräneringen. Under det torrare sommarhalvåret har dikena lagts igen – ibland med de träd som avverkats under vintern. Under häckningstider har vi gjort uppehåll i arbetet, fågelskyddets datum för områdena har efterföljts.

När vattennivåerna nu är i önskad nivå kan våtmarkens mossor och gräs återetablera sig i spåren av restaureringarna och spåren från de gamla dikena kommer att smälta in i naturen.

Levande slåttermarker

Sex av projektets våtmarker har vi förberett för kommande slåtter. Dessa marker har varit slåtterängar som under en period inte använts i detta syfte och därmed övergivits. Våtmarkerna var inte påverkade av utdikning utan igenväxning. Genom att röja sly, fälla träd och fräsa ner tuvor, kan dessa kulturmarker återigen bli levande slåttermarker.

Slåtterängarna i Östergötland, Västernorrland och Skåne kommer i framtiden att skötas som kulturmarker och hållas öppna.

Målet med Projektet

Målet för projektet är att restaurera 3 581 hektar våtmarker. Detta kommer i sin tur att ha positiv påverkan på omgivande 40 430 hektar.

Restaureringarna kommer att genomföras med hjälp av metoderna pluggning, röjning av vegetation och förberedelse för slåtter. 

Alla projektområden är Natura2000-områden. 20 av dem är så kallade SPA-områden (särskilt utpekade som viktiga fågelområden) och 5 av dessa områden är även utpekade Ramsar-områden.

Flygfoto över Store Mosse National park. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Finansiering av projektet

Life to ad(d)mire kan genomföras med medel från Naturvårdsverket, de medverkande Länsstyrelserna och EU:s miljöfond LIFE. 

Life logotype 

Life hjälper till att finansiera projekt inom skydd och skötsel av natur- eller miljöprojekt. Life to ad(d)mire är ett Life nature-projekt, alla objekt ingår i Natura 2000.