Life to ad(d)mire 

Projektet Life to ad(d)mire ska mellan 2010–2015 återställa 35 utdikade och igenvuxna våtmarker och myrmarker i sju län.

Flygbild över myrmark. Foto: Bergslagsbild AB.

Samarbete mellan flera län

I projektet samarbetar sju Länsstyrelser kring frågorna restaurering och återställande av våtmarker och slåttermarker. Områdena finns från Skåne i söder till Jämtland i norr. Mer information om de respektive länsstyrelsernas arbete hittar du till höger på sidan.

Bakgrund

De aktuella våtmarkerna i södra Sverige har påverkats av jordbruk genom avvattnade diken, försvinnande slåtter och ökad övergödning. I projektets norra del har våtmarker påverkats av skogsbruket genom avvattnade diken.

Dikena genom våtmarkerna påverkar vattenbalansen negativt. När vattennivåerna i våtmarkerna sjunker kan vegetation som till exempel björksly börja växa på den annars för blöta marken.

Våtmarker är viktiga för många arter, av hotade eller missgynnade djur- och växtarter förekommer omkring 15 procent i denna naturtyp.

Alla projektområden är Natura2000-områden. 20 av dem är så kallade SPA-områden (särskilt utpekade som viktiga fågelområden) och 5 av dessa områden är även utpekade Ramsar-områden.

Målet med Projektet

Målet för projektet är att restaurera 3 581 hektar våtmarker. Detta kommer i sin tur att ha positiv påverkan på omgivande 40 430 hektar.

Restaureringarna kommer att genomföras med hjälp av metoderna pluggning, röjning av vegetation och förberedelse för slåtter. 

Finansiering av projektet

Life to ad(d)mire kan genomföras med medel från Naturvårdsverket, de medverkande Länsstyrelserna och EU:s miljöfond LIFE. 

Life logotype

Life hjälper till att finansiera projekt inom skydd och skötsel av natur- eller miljöprojekt. Life to ad(d)mire är ett Life nature-projekt, alla objekt ingår i Natura 2000.

Kontakta oss

Lisa Tenning
Projektledare
Naturvårdsenheten
Lisa punkt Tenning snabela lansstyrelsen punkt se¤Lisa punkt Tenning snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253251