Om projektet 

Projektet ”Foder och Fägring” (LIFE+ NAT/S/000262) är ett naturvårdsprojekt som syftar till att restaurera slåtterängar, naturbetesmarker och våtslåttermarker i 62 Natura 2000-områden. De är spridda över hela regionen från Vänern i söder till Frostviksfjällen i norr och från östersjökusten i öster till fjällkedjan i väster.

SPA-området Brosjön
Vy över Brosjön Foto: Dan Mangsbo

Syfte och Mål

Projektet syftar till att restaurera värdefulla slåtterängar, betesmarker och våtslåtterängar så att deras naturvärden bevaras eller förstärks. Fokus ligger på de skötselberoende habitaten förutom i ett område där det är fågellivet som utgör projektets fokus.

I dessa områden ingår 13 olika habitat (naturtyper) från EU:s art- och habitatdirektiv. Dessutom förekommer nio arter från EU:s fågeldirektiv och sju arter från art- och habitatdirektivet regelbundet i dessa områden.

Samtliga projektområden är i behov av åtgärder för att uppnå gynnsam bevarandestatus. Hur omfattande åtgärder som krävs varierar. Åtgärder som kommer att vara aktuella är röjning och gallring av igenväxta marker, restaurerande slåtter samt uppsättande av hägn och åtgärder för att möjliggöra bete. Investeringar kommer att göras för att underlätta och effektivisera fortsatt hävd. Det kan till exempel handla om inköp av slåtterredskap.

Innan åtgärderna påbörjas kommer det att upprättas restaureringsplaner som baseras på den historiska markanvändningen och de naturvärden som ska värnas.

Förutom de rena restaurerings- och skötselåtgärderna är en viktig del av projektet också att sprida kunskap om dessa marker och skötseln av dem. Det kommer att göras genom fortbildning för entreprenörer och lantbrukare, kurser och seminarier för olika intressenter samt genom produktion av broschyrer och att en del områden iordningsställs för besökare.

Målet är att 368 ha igenväxta slåtter- och betesmarker ska röjas och att markvegetationen ska restaureras på 396 ha. Dessutom ska ca 20 km hägn sättas upp och en mängd olika redskap köpas in. Totalt berörs 1338 ha av olika åtgärder.

Bakgrund

Traditionellt skötta gräsmarker är viktiga livsmiljöer för många arter av bland annat kärlväxter insekter, fåglar och svampar. Arealen gräsmarker som kräver skötsel i form av slåtter eller bete minskar över hela Europa. 

Intensifieringen av jordbruket under 1900-talet har lett till att de naturliga slåtterängarna och betesmarkerna antingen har plöjts upp till åker eller övergivits. De som finns kvar är i många fall i dåligt skick. Att de dessutom ofta är små och ligger långt ifrån varandra är ytterligare ett problem för de arter som är beroende av dessa marker.

Projektet pågår från 2010 till 2014 och är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Värmland, Dalarna, Gävleborg och Jämtland. Tillsammans täcker de fyra län som är involverade i projektet nästan en fjärdedel av Sveriges yta och innehåller en betydande del av de skötselberoende gräsmarkerna.

En stor del av denna region har en likartad markanvändnings-historia, där långa och kalla vintrar styrde jordbruket mot en kött- och mjölkbaserad produktion. Detta medförde stora behov av vinterfoder och därmed uppstod ett behov av fäbodar och utmarksslåtterängar, till exempel på våtmarker och längs vattendrag.

Regionen har också en likartad historia under 1900-talet där modernisering och en ekonomiskt pressad situation har lett till att många små jordbruk har lagts ner.

Att fyra län med likartade förutsättningar samarbetar i projektet ger bättre förutsättningar för utbyte av kunskap och erfarenheter, gemensam problemlösning och spridning av resultat.

Sverige har en internationell skyldighet att bevara och skydda de habitat och arter som ingår i projektet. För några av habitaten har Sverige ett extra stort ansvar eftersom större delen av den återstående arealen i Europa återfinns här.

Projektet finansieras till 50 % genom bidrag från EU-fonden LIFE+ och till resterande del av Naturvårdsverket och de fyra länsstyrelserna. Den totala budgeten är drygt 3,3 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 30 miljoner kronor, beroende på växelkurs.

Logga Foder och fägring