Om Natura 2000 

Natura 2000 är Europeiska unionens nätverk av särskilt värdefulla naturområden. Syftet är att bevara de naturtyper och arter som områdena hyser för framtida generationer.

Natura2000-logga

Natura 2000 kom till inom EU för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs.  Våtmarker har dikats ut, ängar vuxit igen, de sista naturskogarna är på väg att avverkas. Många växter som är unika för Europa har försvunnit. Till exempel har mellan 60 och 90 procent av hedar, stäpper och mossar gått förlorade.

Varje medlemsland i EU är skyldigt att skydda värdefull natur genom Natura 2000 och vårda dessa områden så att naturvärdena bevaras eller förstärks. I Sverige finns nära 4 100 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av mer än sex miljoner hektar. Det motsvarar en yta nästan 20 gånger så stor som Gotland.

Bakom Natura 2000 ligger två direktiv inom EU-ländernas gemensamma naturvårdslagstiftning, habitatdirektivet och fågeldirektivet. Direktiv är ett annat ord för lag. De två direktiven har sedan inarbetats i Miljöbalken som är vår svenska miljölagstiftning.

Ett centralt begrepp inom Natura 2000 är ”Gynnsam bevarandestatus”. Med det menar man att arterna och naturtyperna ska skötas så att de finns kvar på lång sikt. För en slåtteräng kan detta till exempel innebära att den ska skötas genom slåtter varje år, att det inte får tillföras några gödningsämnen och att ytan måste vara tillräckligt stor för att det ska kunna finnas livskraftiga populationer av de ingående arterna.

För dig som vill veta mer om Natura 2000 så finns det information på Naturvårdsverkets och EU-kommissionens webbplatser (länkar finns under fliken Länksamling).

Logga Foder och fägring