Om LIFE+ 

LIFE+ är EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt. Programperioden är åren 2007–2013 och den totala budgeten är cirka 20 miljarder kronor. Syftet är att bidra till att genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik.

LIFE-logga

Offentliga eller privata aktörer från EU:s medlemsländer kan söka projektmedel från programmet LIFE+.

Projekten söks inom tre olika kategorier - Natur och biologisk mångfald, Miljöpolitik och miljöstyrning samt Information och kommunikation.

Målen för Natur och biologisk mångfald är att bidra till genomförandet av EU:s politik och lagstiftning för natur och biologisk mångfald samt att främja integreringen med andra politikområden. Kategorin Natur och biologisk mångfald är i sin tur uppdelad i:  

LIFE+ Natur som ska bidra till att genomföra fågel- och habitatdirektiven samt nätverket Natura 2000. Projekten inom LIFE+ Natur ska innehålla praktiska bevarandeåtgärder och bygga på beprövade metoder.

LIFE+ Biologisk mångfald ska bidra till att nå EU-kommissionens mål att hejda förlusten av biologisk mångfald. Även projekt inom LIFE+ Biologisk mångfald ska innehålla praktiska bevarandeåtgärder, men de ska vara innovativa eller av demonstrationskaraktär.

Att söka medel ur programmet LIFE+ är ett av flera sätt att finansiera restaurerande skötsel av Natura 2000-områden.

Foder och Fägring är ett projekt inom LIFE+ Natur. För dig som vill veta mer om LIFE+ så finns det information på Naturvårdsverkets och EU-kommissionens webbplatser (länkar finns under fliken Länksamling).

Logga Foder och fägring