Lokala naturvårdssatsningen, LONA

Inför 2016 års beslut om bidrag till kommunala naturvårdssatsningar fick vi en ökad anslagstilldelning med 40%. Det innebar att vi kunde ge bidrag till fler projekt fördelat på länets kommuner.
Kommunerna kan söka LONA-medel på egen hand eller i samarbete med någon lokal aktör, t ex en intresseorganisation eller ett byalag. Om du som lokal aktör har en idé till ett projekt så kontakta din kommun eller Länsstyrelsen för mer information.
Barn som plockar en tussilago

Av alla ansökta projekt för 2016 beviljades bidrag till tio projekt fördelat på sex kommuner. Totalt beviljades LONA-bidrag på 1,3 miljoner kronor. De projekt som beviljas bidrag handlar om allt från upprustning av naturstigar, informationstavlor och naturinventeringar. Årets beslut finns att se i sin helhet till höger på sidan.

Den 1 december 2016 är sista ansökningsdag för projekt som ska starta 2017.

På varje kommun finns det kontaktpersoner som ni kan vända er till: 

Bräcke, Daniel Svensson 0693-161 44

Härjedalen, Malin Fjellgren 0684-167 51

Krokom, Tommie Jirhed 0640-163 94

Strömsunds kommun, 0670-161 00

Åre, Magnus Dahlin 0647-169 38

Berg, Andreas Hägglund 0687-164 00

Östersund, Kerstin Blomkvist eller Ingrid Mars 063-14 30 00

Ragunda, Anna-Märta Johansson 0696-68 21 08

Vad gäller?

  • Ett projekt ska bidra till att uppfylla ett eller flera miljömål med relevans för naturvård eller friluftsliv.
  • Statlig finansiering kan ske med upp till 50% av den totala kostnaden.
  • Ett projekt får inte vara påbörjat innan beslut om bidrag fattas.
  • Projekten får inte vara vinstdrivande.
  • Åtgärderna måste inrymmas under någon av följande punkter: kunskapsuppbyggnad, framtagande av kommunala naturvårdsprogram, områdesskydd för värdefull natur vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter, inklusive åtgärder som främjar friluftsliv, restaurering av områden, naturtyper eller arters livsmiljöer eller informationsinsatser och kunskapsspridning.

Vem kan söka bidrag?

Det är kommunerna som kan ansöka om bidrag och som ansvarar för projekten. Förhoppningen är att andra lokala aktörer (till exempel föreningar, näringsliv eller enskilda personer) uppmuntras till delaktighet. Länsstyrelsen fattar besluten om bidrag.  

logotypen för LONA