Allmänna skoterleder inom regleringsområdena

Enligt Länsstyrelsens beslut är nedanstående allmänna skoterleder inom regleringsområdena upplåtna för körning med terrängskoter på snötäckt mark.

Lederna finns översiktligt markerade på bifogade kartor för respektive regleringsområde (se nedan). Skoterlederna är i möjligaste mån uppmärkta i terrängen. Som led räknas ett område av maximalt 50 meters bredd på ömse sidor om ledmarkeringen.

Allmänna skoterleder finns markerade på fjällkartan.

Påbjuden skoterledMärkning av allmänna skoterleder i terrängen, vilka ligger inom område med skoterförbud.

På grund av skiftande isförhållanden är ledernas sträckning på vissa sjöar ej inritade. Beträffande isförhållanden och andra frågor som rör lednätet hänvisas till respektive naturbevakare. Mer information om skotertrafik på sjöis hittar du längst ned på den här sidan.

Med hänsyn till renskötseln, naturvården eller av annat skäl kan länsstyrelsen komma att fatta särskilt beslut under året som innebär att vissa skoterleder avstängs eller läggs om tillfälligt. Information om detta kommer att ges i särskild ordning.

Ledernas öppethållande 

Lederna är tillåtna för trafik endast på snötäckt mark från det att snöförhållandena så medger och med vissa undantag till och med den 19 april. Några skoterleder i norra Frostviken är tillåtna för trafik till och med den 2 maj.

Ibland kan skoterleder komma att stängas tidigare, och med kort varsel, om så krävs av renskötselskäl eller andra särskilda skäl.

Regleringsområde Långfjället – Rogen
(karta, se även fjällkartan)

Led: Gränsen mot Dalarna - Bredåsjön - Rogen och norrut med anslutningar till Käringsjön samt ut ur regleringsområdet mot Tännäs via Vingarna - Käringsjövallen

Led: Malmagen - Bolagens nordända


Regleringsområde Sylarna - Helags – Oviksfjällen
(karta, se även fjällkartan)

Led: Kölsjön - Ånnsjön, enligt reservatsbeslut

Led: Ottsjön - Östra Vålådalen - Vallbo

Led: Vallbo - Vålådalen - Vålåstugorna - Vålåsjön - Ljungris - Nyvallen

Led: Vallbo - Lunndörrstugan - Dörrsjön - Tossåsen

Led: Vallbo - Staloviellekåtan - Anarisstugan - Bredsjöhögen - Lill-Acksjön - Hosjön - Höglekardalen

Led: Spjätten - Lill-Acksjön - Hosjön - Krokåavan - Rörtjärn - Svanasjöarna - Visjön - Glen

Led: Håckerslitingarna - Åldertjärnarna - Långtjärn - Stortjärn - söder Stor Häbberstjärn

Led: Höglekardalen - Stor Häbberstjärn - Kristalltjärn - Fiskögat - Saubogen - Spjätten Led: Gräftåvallen - Arådalen - Tossåsen - med anslutning till Buhösten

Led: Ljungdalen - Sylsjön via Kesudalen med anslutning till markerad P-plats vid Helags fjällstation

Led: Ljusnan (vid Jo Ersbygget) - Fältjägarstugan till skoterleden Ljungdalen - Sylsjön

Led: Ljungris - Dunsjön Led: Ljungdalen - Falkvåltjärnarna - Storsjö Kapell

Led: Storsjö Kapell - Storåkläppen - norr Nordsätern - söder Rensnävkölen - Tossåssjön - Tossåsen

Led: Gröndalen - Hyddsjön


Regleringsområde Burvattnet (Sösjö - Oldfjällen)
(karta, se även fjällkartan)

Led: Höjden - Långsådalen - Mjölkvattnetstugan - Stora Mjölkvattnet - Burvattnet

Led: Stora Mjölkvattnet - Skoulkenjaure - Korsvattnet - Övre Oldsjön OBS. Körning får ej ske på Övre Oldsjön och ej heller vid sidan av leden över Korsvattnet

Led: Långsådalen - Korsvattnet Led: Jänsmässholmen - Sandtjärn - Långvattnet Led: Jänsmässholmen - Högruknulen (Åkersjön)

Led: Serveringsstugorna vid Ansättenfjället - Jänsmässholmen

Led: Serveringsstugorna vid Ansättenfjället - Sandtjärn

Led: Serveringsstugorna vid Ansättenfjället - Ruckeltjärnarna - Långvattnet

Led: Flatrutjärn - Långtjärn

Led: Rörvattnet - Nöjden - Nedre Lilla Stensjön (längs vägen)


Regleringsområde Hotagen
(karta, se även fjällkartan)

Led: Lakavattnet - Almdalen - Häbbersvattnet - Häbbersflyarna - Trollsvattnet - Bävervattnet - Haravattnet - Stakafjället

Led: Från leden Almdalen - Häbbersflyarna till Grubbvattnet med anslutning till leden Bävervattnet-Stakafjället

Led: Från naturreservatsgränsen vid Tjärnafjället med anslutning till leden Lakavattnet - Almdalen

Led: Häbbersflyarna - Nils Jonsavattnet - Stora Foskvattnet

Led: Brinnsjön - Stor-Flyn med anslutning till leden Stor-Foskvattnet - Nils Jonsavattnet

Led: Lakavattnet - Storån - Lillfulvern - Storfulvern - Vargkojvattnet - Gräsvattnet - Dunnervattnet


Regleringsområde Frostviken
(karta, se även fjällkartan)

Led: Yttre Långvattnet - Flyberg - sjön Stor-Jougdan

Led: Flyberg - Hovde

Led: sjön Stor-Sjouten - Härbergsdalen

Led: Härbergsdalen - Sielkentjakkstugan

Led: Ankarede - Ullersjön - Saljaren - Friningen - Sielkentjakkstugan

Led: Brattli - Stortjärnklumpen - Jougdaberg

Led: Fiskåvattnet - Flyberg

Led: Brattli - Bleriken

Led: Jougdaberg - Blomhöjden

Led: Blomhöjden - Stor-Sjouten

Led: Lilla Blåsjön - Sipmesjaure - Sielkentjakkstugan

Led: Härbergsdalen - Östra Värjarbygget

Led: Värjaren - Daima - Saxån öster Borgahällan

Led: Förbudsgränsen Övre Stor-Dabbsjön - S Seunarselet - Daimaån - anslutning leden Daima - Borgahällan

Led: Ankarvattnet - Tjärnbäckens vindskydd

Led: Karitjärn - Raurenjaure - Skårnja - Lill Raukasjön - Raukasjön - Raukaselet

Led: Närmast lämpliga väg från Nyhem, Inviken respektive Sjoutnäset ned till sjön Stor-Sjouten. Dessa nedfarter till Stor-Sjouten kommer inte att markeras i terrängen

Led: Raststugan vid Brattli -Tången, delvis inom regleringsområde

Leden Raststugan vid Brattli - Tången är tillåten för trafik så länge snöförhållandena medger

Öppethållande - vissa skoterleder i Frostvikens regleringsområde

Följande allmänna skoterleder och tillfälliga leder inom Frostvikens regleringsområde är tillåtna för trafik på snötäckt mark från det att snöförhållandena så medger till och med den 2 maj.
Karta

Led: Mesklumpen (raststuga) – sjön Leipikvattnet (även led mot Ankarvattnet) – österut längs enskilda vägen – norrut på östra sidan av allmänna vägen (Stekenjokkvägen) till gränsen mot Västerbottens län.

Led: I samband med fiske och med giltigt fiskekort är körning även tillåten längs en angiven färdväg från leden och mot nordväst till sjön Raurenjaure.

Led: Ankarede - Tjärnbäckens vindskydd - öster Raptejaure - Raukaselet - Sannaren - Storjola

Led: Ankarvattsliden - Lejaren - Västra Värjaren - öster Raptejaure

Led: Raukaselet - Raukasjön - Slipsiken

Sjöarna Raukasjön, Lejaren och Värjaren.

Körning på sjöisar

I de fall en skoterled går fram till eller passerar över sjöar som är upplåtna för fiske, är sjöisen på berörd sjö tillåten för trafik, dock enbart för körning till och från aktuell fiskeplats och med giltigt fiskekort. På sjön Rogen är dock skoterkörning helt förbjuden väster om skoterleden. På övriga sjöisar, som passeras av skoterled, är trafik tillåten närmast lämpliga väg över isen till ledens fortsättning på andra sidan sjön.

Det ankommer på den enskilde föraren att bedöma isens bärighet och om ledmarkering saknas välja en från säkerhetssynpunkt lämplig väg.

All trafik på sjöis sker på egen risk oavsett hur länge sjön är tillåten för trafik.