Skoterleder

I länet finns ett stort nätverk av skoterleder. Som skoterförare är det på lederna som man främst ska hålla sig, där kör du säkrast och stör minst. För att öka tillgängligheten tillåter Länsstyrelsen skoterkörning på särskilt markerade leder även i många av de områden där körning i övrigt inte är tillåten.

Här nedanför hittar du information om de statliga leder där skoteråkning är tillåten och när de är öppna för trafik. Allmänna skoterleder finns även markerade på fjällkartan.

​Skoterleder i reglerade områden

I många av de områden där skotertrafiken är reglerad finns skoterleder. Där är det inte tillåtet att vika av från leden mer än 50 meter från ledens mitt och enbart om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, för att undvika att köra på barmark eller av hänsyn till andra ledtrafikanter eller renar.

Lederna är tillåtna för skotertrafik endast på väl snötäckt mark från det att snöförhållandena så medger och med vissa undantag till och med den 19 april. Några skoterleder i norra Frostviken (Karta) är tillåtna för trafik till och med den 2 maj. Marken anses vara väl snötäckt när det inte finns risk att någon del av skotern tar i marken vi körning.

Med hänsyn till renskötseln, naturvården eller av annat skäl kan länsstyrelsen komma att fatta särskilt beslut som innebär att vissa skoterleder med kort varsel stängs av eller läggs om tillfälligt.

Körning på sjöisar i regleringsområden

I de fall en skoterled går fram till eller passerar över sjöar som är upplåtna för fiske, är sjöisen på berörd sjö tillåten för trafik. Du får endast köra till och från aktuell fiskeplats och bara om du har giltigt fiskekort. På sjön Rogen är dock skoterkörning helt förbjuden väster om skoterleden. På övriga sjöisar, som passeras av skoterled, är trafik tillåten närmast lämpliga väg över isen till ledens fortsättning på andra sidan sjön.

På grund av skiftande isförhållanden är ledernas sträckning på vissa sjöar ej inritade. Det är ditt ansvar som förare att bedöma isens bärighet och om ledmarkering saknas välja en ur säkerhetssynpunkt lämplig väg. Beträffande isförhållanden och andra frågor som rör lednätet hänvisas till naturbevakare för aktuellt område.

All trafik på sjöis sker på egen risk oavsett hur länge leden är tillåten för trafik.

Kontaktuppgifter fältpersonal

Länsstyrelsens naturbevakare ansvarar bland annat för skötsel av statliga leder, skoter-, jakt-, fisketillsyn och rovdjursinventering.

Naturbevakare norra länsdelen
Naturbevakare södra länsdelen