Snöskotertrafik

Skotertrafiken är reglerad inom stora delar av fjällen i Jämtlands län.

På översiktskartan nedan ser du vilka fjällområden det gäller och här finns enkla kartor över skoterlederna. Regleringarna är beslutade av regeringen eller Länsstyrelsen.

Utöver detta är körningen reglerad lokalt genom kommunala beslut. Vissa kommuner (Härjedalen och Åre) har infört större regleringsområden medan samtliga har meddelat lokala trafikföreskrifter för tätorter/fritidsområden. För upplysning om detta hänvisas till respektive kommun.

Länsstyrelsen har producerat ett enkelt informationsblad om de rättigheter och skyldigheter som skoterförare har. Det finns också en kort skrift om skoteråkning i Jämtlands län. Trycksakerna kan laddas ner via rutan till höger på sidan eller beställas på 010-225 30 00.

Om du behöver en dispens för terrängkörning ska din ansökan lämnas till Länsstyrelsen i god tid, minst sex veckor innan du behöver beslutet. Till höger finns blanketter om du behöver dispens på grund av handikapp eller körning i regleringsområde.

Skoterledernas öppethållande

Lederna är tillåtna för trafik endast på snötäckt mark från det att snöförhållandena så medger och med vissa undantag till och med den 19 april. Några skoterleder i norra Frostviken är tillåtna för trafik till och med den 2 maj.

Ibland kan skoterleder komma att stängas tidigare, och med kort varsel, om så krävs av renskötselskäl eller andra särskilda skäl.

Regleringsområden, kartor med skoterleder:

(under länkarna till höger om översiktskartan ligger kartor i pdf-format, du kan sedan förstora kartorna med hjälp av ett zoom-verktyg och se skoterlederna inom regleringsområdena) 

Översiktskarta för regleringsområdena. Frostviken 

Hotagen

Burvattnet
(Sösjö/Oldfjällen)

Skäckerfjällen

Sylarna-Helags-Oviksfjällen

Rogen

Sånfjället

Översiktskarta för regleringsområdena 

 

Av kartan framgår att regleringen är olika hård i olika områden. Hårdast reglerad är skotertrafiken inom regleringsområden där det helt saknas vinterleder för skoterkörning (rött=A) samt inom nationalpark och vissa naturreservat med skoterförbud (grönt).

Inom vissa naturreservat samt regleringsområden får körning ske på enstaka vinterleder (orange=B), medan det inom andra regleringsområden och vissa naturreservat är tillåtet att köra på flertalet vinterleder (gult=C).

Markerade skoterleder och gränser för områden med skoterförbud anges också på Lantmäteriets fjällkartor och andra kartor.

Som skoterförare måste du också känna till att det inte är tillåtet att köra inom tätbebyggt område, över tomtmark eller så att du skadar mark eller växtlighet.