Undvik att sprida sjukdomar och främmande arter eller stammar

Vattnen i norrlandsregionen erbjuder unika möjligheter till sportfiske på naturbestånd av våra mest eftertraktade sportfiskarter. Detta privilegium innebär samtidigt ett särskilt ansvar för alla fiskare att värna om fiskbestånden och dess miljö.

Nya fiskemönster och resvanor har medfört ökade risker att sjukdomar och parasiter hos fisk och kräftor sprids mellan olika vatten och till nya områden. Smitta kan överföras vid flyttning av vatten, djur, växter och utrustning mellan vatten.

Flyttar du omkring med ditt fiske – se alltid till att ha rena redskap!
Detta är särskilt viktigt om du fiskar i vatten med kräftbestånd eftersom du då riskerar att sprida den fruktade kräftpesten och andra kräftsjukdomar.

Använd en av följande metoder för desinficering:

  • Torkning till fullständig torrhet, till exempel i bastu i minst 70 grader i minst 5 timmar (stora föremål) eller minst 1 timme (små föremål), genom långvarig soltorkning eller lufttorkning.
  • Tvättning eller nedsänkning i T-röd (3 delar sprit : 1 del vatten). Fångstredskap skall hållas nedsänkta i minst 20 min.
  • Frysning -10 grader under minst 24 timmar.
  • Kokning under lock i minst 5 min, föremålet skall vara helt nedsänkt i vattnet.

Tänk på att även användning av agnfisk innebär risker för spridning av sjukdomar och parasiter om betesfisken hämtas från ett annat vatten än där fisket bedrivs.

Ta alltid agnfisken från det vatten där du skall fiska!

Flytta inte vatten, fisk eller kräftor till annat vattenområde!

 

Observera att all utplantering och flyttning av fisk och kräftor kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Spridning av främmande eller olämpliga arter och stammar kan få mycket allvarliga konsekvenser för ursprungliga lokala bestånd, i värsta fall till leda till förändringar av faunan i hela vattensystem. Effekter av gångna tiders misstag kan vi idag se till exempel i många fjällsjöar där inplantering av sik totalt slagit ut den ursprungliga rödingen.

Introduktionen av utländska arter (bäckröding, kanadaröding, signalkräfta ) har givit oförutsedda och delvis mycket allvarliga konsekvenser i våra vatten. Gädda abborre, och mörtfiskar kan ställa till stor skada för sportfisket om de kommer in i vatten med laxfiskar.

Flodkräftan
Flodkräftan är idag en starkt hotad art. Genom framför allt spridning av den mot kräftpest motståndskraftiga signalkräftan norrut, har vi idag kräftpesten även i delar av vårt område.

I vatten där det finns akut kräftpest gäller enlig fiskelagstiftningen särskilda regler som kungörs i lokaltidningar och genom skyltning vid de smittade vattnen.

Egentligen bör man betrakta alla vatten där det förekommer signalkräftor som kräftpestvatten eftersom alla signalkräftor bär på pestsvampen som orsakar kräftpesten.

 Länkar