Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Din sökning gav 248 träffar
 • Inventering av förorenade områden 1997–2014

  Denna rapport är en övergripande sammanställning över det inventeringsarbete som Länsstyrelsen i Jämtlands län har utfört inom potentiellt förorenade områden. Rapporten är avgränsad till identifiering och inventering av förorenade områden samt redovisar det aktuella läget och beskriver det arbete som genomförts under tidsperioden 1997–2014.

  Länsstyrelsens arbete har finansierats och skett på ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Inventering av förorenade områden 1997–2014 (5 MB)

 • Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län

  I vårt samhälle inträffar störningar i form av svåra olyckor eller kriser som samhällsaktörer ska hantera och minimera konsekvenserna av. Ofta involveras flera aktörer samtidigt. Det gör att de behöver samordna insatserna för att använda tillgängliga resurser på mest effektiva sätt.

  För att samordningen ska fungera effektivt behövs samverkan såväl före som under och efter störningarna.
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län (1 MB)

 • Länsgemensam kriskommunikationsplan

  70 procent av en kris är kommunikation! Det finns folk i krishanteringsbranschen som påstår att det är så. Om det verkligen är så vet nog varken jag eller någon annan. Men vad många påstår, är att kriser och samhällsstörningar ofta definieras, värderas och bedöms utifrån hur kommunikationsarbetet skötts.

  Länsstyrelsen har ansvarat för kriskommunikatörsnätverket och det gemensamma kommunikation ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Länsgemensam kriskommunikationsplan - Jämtlands län (1 MB)

 • Trädgräns i fjällen

  Klimatet påverkar våra ekosystem i olika grad och fjällen är ett område där klimatförändringar skulle kunna orsaka stora och snabba förändringar. Genom att studera de övre träden på fjällsluttningar kan man följa hur klimatet bidrar till en
  förändrad trädgräns.

  Med trädgräns menas på vilken höjd över havet som träd kan finnas utifrån rådande klimat på platsen. I denna rapport redovisas föränd ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  Trädgräns i fjällen (4 MB)

 • Jämtlands län – En region att längta till och växa i

  2019 körs Alpina VM i Åre och i Östersund blir det VM i Skidskytte – två världsmästerskap samma år! Det är inte konstigt att vi känner oss otroligt stolta över vår region och över den drivkraft som krävs för att ta hem dessa arrangemang.

  Vårt län har många kända och välbesökta turistdestinationer och vi har många innovativa företag och entreprenörer vars produkter blivit stora succéer. Vi är l ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Om länet

  Jämtlands län – En region att längta till och växa i (12 MB)

 • Årsredovisning 2014 - Länsstyrelsen Jämtlands län

  Jag vill inledningsvis framhålla att det har varit nio mycket intensiva och spännande månader sedan jag tillträdde som ny landshövding den 1 april 2014. Det har tydligt framgått att landshövdingen och Länsstyrelsen har en viktig roll i att verka enande, samlande och framåtsyftande för länet.

  Enligt min bedömning är de viktigaste frågorna för länets utveckling, tillgången till kapital, att hej ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2014 - Länsstyrelsen Jämtlands län (2 MB)

 • Marksvampar i kalkbarrskog

  Under hösten 2014 har Länsstyrelsen gett FORAN Sverige AB uppdraget att inventera kalkbarrskogar i Jämtland. Inventeringens huvudinriktning har varit att identifiera marksvampar knutna till kalkrik skog men en bedömning har även gjorts av områdets övriga kalkbarrskogskvalitéer.

  Syftet med inventeringen har varit att öka kunskapen om var vi har hotade kalkbarrskogsarter och identifiera skyddsvä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Marksvampar i kalkbarrskog inventering 2014 (5 MB)

 • Samlad tillsynsrapport Östersunds kommun 2014

  Under 2014 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Östersunds kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen.

  Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Samlad tillsynsrapport - Östersunds kommun 2014 (898 kB)

 • Inventering av grangytterlav och hårig skrovellav

  Totalt 20 lokaler besöktes med syftet att finna grangytterlav eller hårig skrovellav i Jämtlands län. Ingen ny lokal av någon utav arterna hittades. Vid en tidigare fyndplats för hårig skrovellav konstaterades att den där är utdöd.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av grangytterlav och hårig skrovellav (10 MB)

 • Samlad tillsynsrapport Ragunda kommun 2014

  Under 2014 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Ragunda kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen.

  Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Samlad-tillsynsrapport-Ragunda-kommun-2014 (2 MB)

 • Fjällfiskeguiden 2015

  Denna broschyr innehåller information om aktuella upplåtna vatten, fisketillståndspriser, upplåtelsetider för respektive vatten och kartor för respektive sameby i Jämtlands län. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Fjällfiskeguiden 2015 (29 MB)

  Beställ publikation

 • Köra snöskoter i Jämtlands län

  Snöskotern ger dig möjlighet att enkelt ta dig ut till fiskesjöar och andra utflyktsmål i naturen. En frihet som saknar motstycke i andra länder, men innebär också ansvar gentemot andra människor, djurliv och näringsverksamheter som kan störas på olika sätt.

  Genom att visa hänsyn skapas förutsättningar för att få behålla möjligheten att köra skoter i vårt län.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Motortrafik i naturen

  Köra snöskoter i Jämtlands län (1 MB)

 • Ruiner i Jämtlands län

  Under 2014 har Länsstyrelsen Jämtlands län arbetat med ett projekt vars syfte har varit att lyfta fram länets ruiner. Det blev i form av denna broschyr.

  Den presenterar ett lättillgängligt urval med parkeringsmöjligheter och informationsskyltar i ruinernas närhet. Kyrkoruiner, skansar och övergivna bruk visar upp spår av ett län med en rik historia.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Ruiner i Jämtlands län (6 MB)

 • Life Foder och fägring uppföljning 2014

  Projektet Foder och Fägring är ett naturvårdsprojekt som syftar till att restaurera slåtterängar, naturbetesmarker och våtslåttermarker i 62 Natura 2000-områden. Den här rapporten redovisar resultaten från det arbetet i Jämtlands län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Life Foder och fägring uppföljning 2014 (10 MB)

 • Tjärnviksdalen - Sammanställning av undersökningar kring genombrottsrisk

  Det finns en risk att Indalsälven bryter igenom Tjärnviksdalen och tömmer sjön Gesunden. Bedömningen är att ett genombrott skulle sänka Gesundens yta med 15 meter.

  Konsekvenserna av ett genombrott är svåra att förutse men en liknande händelse har skett förut då Ragundasjön tömdes år 1796.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Tjärnviksdalen - Sammanställning av undersökningarna kring genombrottsrisken i Tjärnviksdalen. (3 MB)

 • Regionalt miljöövervakningsprogram i Jämtlands län 2015–2020

  Den regionala miljöövervakningen ska ge kunskap om tillståndet i miljön, långsiktigt följa förändringar och trender i miljön, samt varna för nya miljöhot. Den har också som roll att samordna den övervakning eller uppföljning av miljötillståndet som bedrivs av andra aktörer i länet.

  Det grundläggande för regional miljöövervakning är att den ska fånga in mer storskalig regional påverkan och effe ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Regionalt miljöövervakningsprogram i Jämtlands län 2015–2020 (3 MB)

 • Vedinsekter och vedsvamp på ringbarkad gran

  I två jämtländska reservat, Lungsjöskogen och Sättmyrberget, undersöktes 2014 sammanlagt 300 ringbarkade granar med avseende på vedinsekter och vedsvampar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Vedinsekter och vedsvamp på ringbarkad gran i Jämtlands län (6 MB)

 • Gränslös samverkan vid kärnteknisk olycka, GSK

  En olycka med utsläpp av radioaktiva ämnen känner inga nationella gränser. Detta visade sig med tydlighet vid Tjernobylolyckan för snart 30 år sedan. Följderna för rennäringen blev stora och effekter av olyckan finns fortfarande kvar – framför allt i gränstrakterna mellan Norge och Sverige där rennäringen är som mest intensiv. Olyckan påverkade inte bara en viktig näringsgren utan också livsförut ... Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Gränslös samverkan vid kärnteknisk olycka (2 MB)

 • Miljömålsbedömning 2014

  Länsstyrelsen Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Naturvårdsverket om förutsättningarna för att nå de nationella miljökvalitetsmålen
  på regional nivå. Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Miljömålsbedömningar 2014 (4 MB)

 • Projektplan för natur- och kulturvärden vid fjällägenheter

  Ansvaret för fjällägenheter vilar på staten. De finns och har funnits i Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län, men de flesta som är kvar i statens ägo återfinns i Jämtlands län.

  Den tilldelade budgeten är blygsam. Under 2014 hade länen tillsammans en miljon kronor att fördela mellan fjällägenheterna. Jämtlands län fick 450 000 kronor av dessa medel som även innefattar vägunderhåll.
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Projektplan för natur- och kulturvärden vid fjällägenheter (1 MB)