Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Din sökning gav 209 träffar
 • Miljömålsåtgärder - Regionalt miljömålsprogram 2013–2016

  I Jämtlands läns regionala miljömålsprogram 2013–2016 finns det sju prioriterade miljömål. Tillsammans med andra aktörer vidtar Länsstyrelsen riktade åtgärder för att bidra till att miljömålen nås.

  I denna broschyr lyfts utvalda åtgärder fram som exempel på vad Länsstyrelsen gör inom ramen för det regionala miljömålsprogrammet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (3 MB)

 • Utterinventering 2013 i Jämtlands län

  Att se spår eller lämningar efter utter är i dag inte en unik företeelse. Den som är uppmärksam och har kunskapen kan se spår lite varstans utmed vattendragen i länet. Det har under de senaste tio åren genomförts inventeringar och registreringar av observationer av utterspår och dessa visar att uttern finns spridd över så gott som hela länet.

  I syfte att kunna upptäcka eventuella förändringar ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (5 MB)

 • Finansiering för miljömålsåtgärder

  Länsstyrelsen Jämtlands län har gett WSP Environmental, Miljömanagement, Malmö i uppdrag att kartlägga möjligheterna till extern finansiering för miljömålsåtgärder på EU-nivå, regionalt och nationellt.

  De aktörer som kan tänkas vara aktuella, och till vilka resultatet av kartläggningen riktar sig, kan vara privatpersoner, företagare, ideella organisationer, kommuner, landsting, forskningsinsti ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Ladda hem (2 MB)

 • Inventering av skalbaggar knutna till tall och brandfält

  Åtgärdsprogram för hotade arter ingår i den storsatsning som Naturvårdsverket genomför i samarbete med länsstyrelserna med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30 procent.

  Åtgärdsprogrammen har visat sig vara framgångsrika verktyg för att förbättra situationen för hotade arter.

  I åtgärdsprogrammen för både äldre död tallved och nyligen död tall ingår inventering av vedlev ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (2 MB)

 • Regionalt serviceprogram - 2014-2018

  Regeringen har i maj 2013 uppdragit åt länsstyrelserna samt vissa landsting och regionförbund att utarbeta regionala serviceprogram för perioden 2014–2018.

  Programmen ska utarbetas under perioden oktober 2013 till mars 2014 och de regionala serviceprogrammen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 14 mars 2014. Programmet ska träda i kraft den 1 april 2014.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Näringslivsutveckling

  Ladda hem (2 MB)

  Handlingssplan (418 kB)

 • Årsredovisning 2013 - Länsstyrelsen Jämtlands län

  "I Jämtland Härjedalen ska de svenska gästnätterna öka från 1,9 miljoner 2012 till 2,8 miljoner 2020, de utländska gästnätterna från 578 000 till 1,1 miljoner 2020 och de stora evenemangen ska utvecklas ytterligare. Tillsammans med en ökad kundnöjdhet ska detta ge en omsättningsökning från cirka 4 miljarder kronor till cirka 7,5 miljarder kronor 2020 och en ökning av antalet årsarbeten, direkta o ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  Ladda hem (2 MB)

 • VAD – verifiering av djurskyddskontroll

  Lantbruksenheten i Jämtlands län har under 2013 genomfört ett internt projekt i syfte att utveckla en dokumenterad modell för intern övervakning och verifiering av djurskyddskontrollen, enligt kraven i EU:s lagstiftning. Kontrollerna inom EU ska vara riskbaserade och följa myndighetens plan och dokumenterade rutiner. Åtgärder ska utföras enhetligt, vara likriktade och ge effekt, det vill säga bri ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning

  Ladda hem (5 MB)

 • Samlad tillsynsrapport - Strömsunds kommun 2013

  Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunerna och deras verksamhet.

  Under 2013 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Strömsunds kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

  För Länsstyrelsen ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Regional risk- och sårbarhetsanalys - Jämtlands län 2013

  Länsstyrelsen Jämtlands län ska liksom andra myndigheter värdera och sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys. En redovisning baserad på analysen ska lämnas till Regeringskansliet, med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Denna rapport utgör den redovisningen.

  Jämtlands län är ett glesbygdslän med långa avstånd och långt mellan samhällsresurserna. Länets större tätorter f ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (2 MB)

 • Lavar på kulturved i Jämtlands län

  I Jämtlands län finns en stor andel av landets växtplatser för vedorangelav Caloplaca furfuracea och ladparasitspik Sphinctrina anglica. Båda dessa arter ingår i åtgärdprogrammet för hotade arter på kulturved i odlingslandskapet 2011-2016 (Naturvårdsverket, rapport 6439).

  Jämtland spelar alltså en viktig roll i bevarandearbetet av dessa arter. Kambrosilurområdet kring Storsjön har vid tidigar ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (5 MB)

 • Samlad tillsynsrapport - Åre kommun 2013

  Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunerna och deras verksamhet.

  Under 2013 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Åre kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

  För Länsstyrelsen är det ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (2 MB)

 • Jämställdhetsstrategi 2014–2016

  Det finns ett samband mellan graden av jämställdhet och regioners utveckling. Jämställdhet innebär att vi tillvaratar och värderar både kvinnor och mäns erfarenheter och kunskaper inom olika områden.

  Det kan vara hur samhället planeras och byggs, vilken arbetsmarknad som finns att tillgå och på vilket sätt det går att förena arbets-, fritids och familjeliv.

  Länsstyrelsen har ett ansvar fö ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem (2 MB)

 • Analys av landsbygden i Jämtlands län

  Följande analys av Jämtlands län, och då framförallt landsbygden i Jämtlands län, bygger på sammanställningar av statistik från SCB och SJV, bedömningar gjorda i andra regionala program som länets RUS och utredningar och beskrivningar av länet inom olika sakområden.

  Tillsammans med en grupp aktörer i länet har en SWOT gjorts. Denna grupp kommer till vissa delar att kunna ingå i det framtida pa ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Ladda hem (2 MB)

 • Regionalt program förorenade områden 2014-2016

  Regionala programmet beskriver arbetet med förorenade områden. Rapporten tar upp vad som har genomförts och vad som planeras de kommande åren inom undersökningar och åtgärder. Här finns även kortare beskrivningar av de större objekten i länet som vilka objekt som prioriteras.

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (4 MB)

  Priolista förorenade områden 2014 (33 kB)

 • Klimatanalys för Jämtlands län 2013

  SMHI har utfört en regional klimatanalys för Jämtlands län för perioden fram till år 2100. Analysen klargör konsekvenserna av ett förändrat klimat, speciellt med avseende på temperatur, nederbörd och vattenföringsdynamik. Klimatanalysen kompletteras med sammanställningar av tidigare rapporter om framtida klimatförändringar i fjällområdet, tjäle och brandrisker. Rapporten har på uppdrag av Länssty ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Krisberedskap

  Ladda hem (22 MB)

 • Miljömålsbedömningar 2013

  Länsstyrelsen i Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Naturvårdsverket om förutsättningarna för att nå de nationella miljökvalitetsmålen på regional nivå.

  Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (3 MB)

 • De största hoten och riskerna i vårt län

  Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid med hot och risker som inte känner några gränser. En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället.

  Vad som orsakat en störning eller olycka spelar mindre roll. Avgörande är såväl förmågan att kunna motstå störningar och olyckor som att kunna hantera konsekvenserna av det inträffade.

  Denna broschyr handlar om hur d ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (10 MB)

 • Övervakning av fjällvegetation på Hundshögen

  Studiens syfte var att studera vegetationens utveckling i höjdgradienter ovanför subalpin zon på Hundshögen (1 372 meter över havet) i Jämtland, för att se eventuella klimatrelaterade effekter på floran.

  Från fjällets topp utplacerades 49 provytor fördelade i fem transekter i ett stjärnsystem med 250 meters mellanrum mellan provytorna. De permanent markerade provytorna inventerades vid två ti ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (11 MB)

 • Regionalt miljömålsprogram - Jämtlands län 2013-2016

  En hållbar samhällsutveckling omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Ambitionen är att den ska genomsyra alla olika nivåer i miljömålsarbetet.

  Genom de tidigare fastlagda nationella och regionala miljömålen vet vi vad som förväntas och krävs - ett stort och omfattande arbete.

  I Jämtlands län togs det första steget i detta arbete 2002 när vårt första regionala miljömålsprogr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (13 MB)

 • Omvärldsanalys 2013 för Länsstyrelsen Jämtlands län

  Denna omvärldsanalys syftar till att ge Länsstyrelsens ledning, enheter och personal ett underlag för framtagande av verksamhetsplan och prioriteringar för det kommande året samt strategier och inriktningsbeslut på längre sikt.

  Utgångspunkten för omvärldsanalysen är i första hand de större förändringar som förväntas inom statsförvaltningen i ljuset av beslutad och föreslagen lagstiftning och a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning, Vårt uppdrag

  Ladda hem (2 MB)