Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Din sökning gav 234 träffar
 • Fjällfiskeguiden 2015

  Denna broschyr innehåller information om aktuella upplåtna vatten, fisketillståndspriser, upplåtelsetider för respektive vatten och kartor för respektive sameby i Jämtlands län. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Fjällfiskeguiden 2015 (29 MB)

  Beställ publikation

 • Köra snöskoter i Jämtlands län

  Snöskotern ger dig möjlighet att enkelt ta dig ut till fiskesjöar och andra utflyktsmål i naturen. En frihet som saknar motstycke i andra länder, men innebär också ansvar gentemot andra människor, djurliv och näringsverksamheter som kan störas på olika sätt.

  Genom att visa hänsyn skapas förutsättningar för att få behålla möjligheten att köra skoter i vårt län.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Motortrafik i naturen

  Köra snöskoter i Jämtlands län (1 MB)

 • Ruiner i Jämtlands län

  Under 2014 har Länsstyrelsen Jämtlands län arbetat med ett projekt vars syfte har varit att lyfta fram länets ruiner. Det blev i form av denna broschyr.

  Den presenterar ett lättillgängligt urval med parkeringsmöjligheter och informationsskyltar i ruinernas närhet. Kyrkoruiner, skansar och övergivna bruk visar upp spår av ett län med en rik historia.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Ruiner i Jämtlands län (6 MB)

 • Life Foder och fägring uppföljning 2014

  Projektet Foder och Fägring är ett naturvårdsprojekt som syftar till att restaurera slåtterängar, naturbetesmarker och våtslåttermarker i 62 Natura 2000-områden. Den här rapporten redovisar resultaten från det arbetet i Jämtlands län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Life Foder och fägring uppföljning 2014 (10 MB)

 • Tjärnviksdalen - Sammanställning av undersökningar kring genombrottsrisk

  Det finns en risk att Indalsälven bryter igenom Tjärnviksdalen och tömmer sjön Gesunden. Bedömningen är att ett genombrott skulle sänka Gesundens yta med 15 meter.

  Konsekvenserna av ett genombrott är svåra att förutse men en liknande händelse har skett förut då Ragundasjön tömdes år 1796.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Tjärnviksdalen - Sammanställning av undersökningarna kring genombrottsrisken i Tjärnviksdalen. (3 MB)

 • Regionalt miljöövervakningsprogram i Jämtlands län 2015–2020

  Den regionala miljöövervakningen ska ge kunskap om tillståndet i miljön, långsiktigt följa förändringar och trender i miljön, samt varna för nya miljöhot. Den har också som roll att samordna den övervakning eller uppföljning av miljötillståndet som bedrivs av andra aktörer i länet.

  Det grundläggande för regional miljöövervakning är att den ska fånga in mer storskalig regional påverkan och effe ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Regionalt miljöövervakningsprogram i Jämtlands län 2015–2020 (3 MB)

 • Vedinsekter och vedsvamp på ringbarkad gran

  I två jämtländska reservat, Lungsjöskogen och Sättmyrberget, undersöktes 2014 sammanlagt 300 ringbarkade granar med avseende på vedinsekter och vedsvampar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Vedinsekter och vedsvamp på ringbarkad gran i Jämtlands län (6 MB)

 • Miljömålsbedömning 2014

  Länsstyrelsen Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Naturvårdsverket om förutsättningarna för att nå de nationella miljökvalitetsmålen
  på regional nivå. Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Miljömålsbedömningar 2014 (4 MB)

 • Projektplan för natur- och kulturvärden vid fjällägenheter

  Ansvaret för fjällägenheter vilar på staten. De finns och har funnits i Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län, men de flesta som är kvar i statens ägo återfinns i Jämtlands län.

  Den tilldelade budgeten är blygsam. Under 2014 hade länen tillsammans en miljon kronor att fördela mellan fjällägenheterna. Jämtlands län fick 450 000 kronor av dessa medel som även innefattar vägunderhåll.
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Projektplan för natur- och kulturvärden vid fjällägenheter (1 MB)

 • Utvecklingsplan för kulturreservatet Lillhärjåbygget 2014

  Lillhärjån anlades som ett nybygge i början av 1800-talet. På gården drivs ett småskaligt fjällnära jordbruk som ligger väglöst i sydvästra Härjedalen.

  Gården förklarades 2002 som kulturreservat av Länsstyrelsen. Reservat omfattar hela fastigheten som är 2 698 hektar och består av skog, myrar, vattendrag och lite jordbruksmark. På ägorna finns ett 40-tal byggnader.
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Kulturreservat

  Utvecklingsplan för kulturreservatet Lillhärjåbygget 2014 (3 MB)

 • Utvärdering av screening av miljögifter 2004

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Utvärdering av screening av miljögifter 2004 (740 kB)

 • Screening av miljögifter i Storsjön 2012-2013

  Under 2012-2013 har Länsstyrelsen i Jämtlands län undersökt förekomsten av ett stort antal miljögifter i totalt 4 provpunkter i Storsjön. Syftet med undersökningen var att förbättra kunskapen om vilka miljögifter som förekommer i Storsjön och genera mätdata inom den regionala miljögiftsövervakningen och för vattenförvaltningsarbetet med statusklassning av vattenförekomster. Undersökningen utgör e ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Screening miljoögifter Storsjön 2012-2013 med alla bilagor (4 MB)

 • Ge röst åt tysta kulturarv

  Länsstyrelsen har i sitt arbete med projektet "Kalejdoskop - Ge röst åt tysta kulturarv" arbetat med frågor kring kulturarv som tidigare varit dolt.

  Syftet har varit att göra fler människor delaktiga i arbetet och att lyfta fram fler berättelser om kulturarv. Länsstyrelsen har också velat skapa en diskussion om hur kulturarv skapas, förändras och används.

  Det finns många kulturmiljöer i l ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Landskapsvård

  Ge röst åt tysta kulturarv (2 MB)

 • Omvärldsanalys 2014 för Länsstyrelsen Jämtlands län

  Denna omvärldsanalys syftar till att ge Länsstyrelsens ledning, enheter och personal ett underlag för framtagande av verksamhetsplan och prioriteringar för det kommande året samt strategier och inriktningsbeslut på längre sikt.

  Utgångspunkten för omvärldsanalysen är i första hand de större förändringar som förväntas inom statsförvaltningen i ljuset av beslutad och föreslagen lagstiftning och a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning, Vårt uppdrag

  Omvärldsanalys 2014 (679 kB)

 • Övervakning av fjällvegetation på Anjeskutan

  Fjället Anjeskutan i Jämtland har övervakats med fem års mellanrum, år 2008 och år 2013, med avseende på fjällvegetationen och resultaten presenteras i denna rapport.

  Metodiken går i korthet ut på att provytor i sex transekter i olika riktningar med utgångspunkt från fjällets topp inventeras där variabler inom bottenskikt, fältskikt, buskskikt och trädskikt noteras. Metoden är hämtad och utve ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Övervakning av fjällvegetation på Anjeskutan (7 MB)

 • Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2014

  Länsstyrelsen har i sitt arbete med boendefrågor regeringens uppdrag att årligen göra en regional analys av bostadsmarknaden.

  I denna rapport redovisar Länsstyrelsen 2014 års analys av bostadsmarknaden i Jämtlands län. Ett av huvudsyftena med analysen är att den ska vara ett underlag för kommunerna i deras arbete med bostadsplaneringen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2014 (8 MB)

 • Terrängkörning på barmark

  I Jämtland Härjedalen är vi förunnade en mycket vacker natur som uppskattas av alla som bor här men också av alla besökare. Allemansrätten ger alla i Sverige en möjlighet att vistas ute i naturen men du måste visa hänsyn mot djur, växter, markägare och andra besökare.

  Terrängkörningslagen förbjuder körning på barmark i terrängen med motordrivna fordon med några få undantag. Förbudet är till fö ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Motortrafik i naturen

  Terrängkörning på barmark digital version (2 MB)

 • Fältinventering lövvedlevande insekter

  Inventeringen av lövvedlevande insekter syftar till att hitta de fem insekter som omfattas av åtgärdsprogrammet för björklevande vedskalbaggar i Norrland och åtgärdsprogrammet för hotade arter på asp i Norrland. På åtgärdsprogrammet för asp omfattar en skalbagge och en fluga. Åtgärdsprogrammet för björk omfattar tre skalbaggar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Fältinventering lövvedlevande insekter (3 MB)

 • Klimatstrategi för Jämtlands län - mål och åtgärder år 2014-2020

  Strategin tar ett helhetsgrepp om klimatarbetets båda sidor – energiomställning och klimatanpassning – och har
  ambitionen att ge en sammanhållen vägledning och samverkan för både dessa utmaningar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Klimatstrategi för Jämtlands län (17 MB)

 • Barns hälsa och miljö i Norrland

  Miljöhälsorapport Norr 2013 (MHRnorr) är resultatet av ett samarbete mellan Klinisk miljömedicin norr (KMN) vid Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Yrkes- och miljömedicin (YMM) vid Umeå universitet samt Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. MHRnorr har finansierats av de fyra norrlandstingen via Klinisk miljömedicin norr och länsstyrelserna. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Barns hälsa och miljö i Norrland (3 MB)