Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Urval: Miljö & klimat, Klimat och energiRensa urval
Din sökning gav 17 träffar
 • Framtidsklimat i Jämtlands län 2015

  SMHI har sammanställt en ny klimatanalys för Jämtlands län, som beskriver vilka klimatförändringar som väntas oss fram till nästa sekel.

  Analysen bygger på FN:s klimatpanels beräkningar enligt två utvecklingsvägar. Det ena utgår från dagens klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp (RCP8,5) och skulle då innebära att årsmedeltemperaturen i Jämtlands län ökar med cirka fem grader. Den an ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Framtidsklimat i Jämtlands län 2015 (17 MB)

 • Trädgräns i fjällen

  Klimatet påverkar våra ekosystem i olika grad och fjällen är ett område där klimatförändringar skulle kunna orsaka stora och snabba förändringar. Genom att studera de övre träden på fjällsluttningar kan man följa hur klimatet bidrar till en
  förändrad trädgräns.

  Med trädgräns menas på vilken höjd över havet som träd kan finnas utifrån rådande klimat på platsen. I denna rapport redovisas föränd ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  Trädgräns i fjällen (4 MB)

 • Klimatstrategi för Jämtlands län - mål och åtgärder år 2014-2020

  Strategin tar ett helhetsgrepp om klimatarbetets båda sidor – energiomställning och klimatanpassning – och har
  ambitionen att ge en sammanhållen vägledning och samverkan för både dessa utmaningar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Klimatstrategi för Jämtlands län (17 MB)

 • Finansiering för miljömålsåtgärder

  Länsstyrelsen Jämtlands län har gett WSP Environmental, Miljömanagement, Malmö i uppdrag att kartlägga möjligheterna till extern finansiering för miljömålsåtgärder på EU-nivå, regionalt och nationellt.

  De aktörer som kan tänkas vara aktuella, och till vilka resultatet av kartläggningen riktar sig, kan vara privatpersoner, företagare, ideella organisationer, kommuner, landsting, forskningsinsti ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Finansiering för miljömålsåtgärder (2 MB)

 • Klimatanalys för Jämtlands län 2013

  SMHI har utfört en regional klimatanalys för Jämtlands län för perioden fram till år 2100. Analysen klargör konsekvenserna av ett förändrat klimat, speciellt med avseende på temperatur, nederbörd och vattenföringsdynamik. Klimatanalysen kompletteras med sammanställningar av tidigare rapporter om framtida klimatförändringar i fjällområdet, tjäle och brandrisker. Rapporten har på uppdrag av Länssty ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Krisberedskap

  Klimatanalys för Jämtlands län 2013 (22 MB)

 • Översvämning utifrån ett förändrat klimat

  Klimatet håller på att förändras, vilket påverkar oss både i Jämtlands län och i hela världen. Framförallt kommer det att bli varmare och nederbörden kommer att öka, vilket innebär konsekvenser för samhället. Det är få verksamheter i samhället som förblir helt opåverkade.

  Samhällets sårbarhet beror främst på hur kraftigt klimatet förändras och hur snabbt det sker, men även på hur väl förberet ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön, Krisberedskap

  Översvämning utifrån ett förändrat klimat (3 MB)

 • Ras och skred utifrån ett förändrat klimat

  Klimatet håller på att förändras, vilket påverkar oss både i Jämtlands län och i hela världen. Framförallt kommer det att bli varmare och nederbörden öka, vilket kommer att innebära konsekvenser för samhället. Det är få verksamheter i samhället som förblir helt opåverkade när klimatet förändras.

  Samhällets sårbarhet beror främst på hur kraftigt klimatet förändras och hur snabbt det sker, men ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön, Krisberedskap

  Ras och skred utifrån ett förändrat klimat (4 MB)

 • Fokus på klimat 2013

  Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. En mycket stor samhällsomställning måste göras för att minska ytterligare påverkan på klimatet och för att minska samhällets sårbarhet inför de klimatförändringar som inte längre går att undvika.

  Det krävs fokus och samordning för att göra omställningen framgångsrik och kostnadseffektiv. Det är länets alla organisationer – privata och offentli ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Fokus på klimat 2013 (8 MB)

 • Skogs- och gräsbrand utifrån ett förändrat klimat

  Klimatet håller på att förändras, vilket påverkar oss både i Jämtlands län och i hela världen. Framförallt kommer det att bli varmare och nederbörden öka, vilket kommer att innebära konsekvenser för samhället. Det är få i samhället som förblir helt opåverkade när klimatet förändras.

  Samhällets sårbarhet beror främst på hur kraftigt klimatet förändras och hur snabbt det sker, men även på hur vä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Skogs-och-grasbrand-utifran-ett-forandrat-klimat (5 MB)

 • Klimatsammanställning - Fjällkedjan

  SMHI har på uppdrag av Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Dalarna och Jämtland utfört en klimatanalys av den svenska fjällkedjan. Sammanställningen avser dagens och framtidens förhållanden avseende nederbörd, temperatur, snö samt isläggning och islossning för ett urval sjöar.

  Syfte med analysen är att ge en bild av klimatförhållandena i fjällkedjan såväl under dagens klimatförhålland ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Ladda ner rapporten från Länsstyrelsen i Norrbottens webb.

 • Skogsbruket utifrån ett förändrat klimat

  Länets skogar binder enorma mängder kol och kolets kretslopp i skogarna är avgörande för atmosfärens koldioxidhalt. Därför spelar skogen och skogsbruket en nyckelroll för att begränsa eller snabba på de pågående klimatförändringarna.

  En generaliserad bild av dagens kunskapsläge visar att ett fortsatt brukande av redan hårt brukad skog ofta kan medföra positiva klimateffekter, medan avverkning ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Skogsbruket utifrån ett förändrat klimat (6 MB)

 • Energiförsörjning utifrån ett förändrat klimat

  Ett förändrat klimat kommer att påverka energiförsörjningen både positivt och negativt, bland annat med förändringar i energianvändning, tillrinningsmönster för vattenkraften och biobränsletillväxt.

  Bland annat handlar det om förändrade flöden samt ökad risk för ras, skred och översvämningar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Energiförsörjning utifrån ett förändrat klimat (7 MB)

 • Tillståndet i miljön

  Klimatförändringarna är verkliga och allvarliga. Därför behöver vi människor ändra vårt sätt att leva och att bygga samhällen.
  I Jämtlands län pågår arbete på många håll för att minska klimatförändringarna och förebygga dess effekter.

  Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet och har bland
  annat de tre samordningsuppdragen med regionala miljömål, energiomställning och samhällsanpassning ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  Tillståndet i miljön (785 kB)

 • Jordbruket utifrån ett förändrat klimat - Jämtlands län 2011

  Den här rapporten är en analys av vilka effekter klimatförändringarna bedöms få för det Jämtländska jordbruket. Den beskriver hot och möjligheter ur ett biologiskt, geologiskt och ekologiskt perspektiv.

  Analysen omfattar enbart klimatförändringarnas direkta effekter på jordbruket men inte andra påverkande miljöfaktorer. Den omfattar heller inte jordbrukets påverkan på klimatet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Klimat och energi, Lantbruk

  Jordbruket utifrån ett förändrat klimat - Jämtlands län 2011 (2 MB)

 • Etablering av ett GLORIA-område i Jämtland

  Vi lever i en föränderlig värld. Ett uttryck som används i många syften, i detta fall gäller det fjällen och de växter som lever där. Klimatförändringar är ett annat uttryck som har blivit etablerat på högsta politiska nivå över jordklotet. Vad innebär då dessa förändringar för oss?

  Hur påverkas exempelvis växterna på hög höjd i Jämtlandsfjällen? Blir det grönare på fjällhedarna? Och hur påve ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  Etablering av ett GLORIA-område i Jämtland (1 MB)

 • Anpassning till ett förändrat klimat

  Ett förändrat klimat är något som forskarna idag är ense om att vi kommer att få. Det finns även en samstämmighet att vi redan befinner oss i denna förändring och att det är mänskligheten som är den största orsaken till den.

  Syftet med denna rapport är att redogöra för vad som kan hända och hur det påverkar medborgarna i Jämtlands län.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Anpassning till ett förändrat klimat (3 MB)

 • Energi- och klimatstrategi för Jämtlands län

  Energi och klimat spänner över många olika områden och involverar därför också många verksamheter. Det är företagen och de offentliga aktörerna som tillsammans med länsborna ska driva länet framåt i riktning mot att bli en fossilbränslefri region. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport - Energi- och klimatstrategi 2009 (1 MB)