Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Urval: Rapporter, 2010Rensa urval
Din sökning gav 23 träffar
 • Sten-, mineral- och lerindustri i Jämtlands län - en del av industrisamhällets kulturarv

  År 2001 beviljades Länsstyrelsen medel för att fördjupa kunskapen om industrisamhällets kulturarv. Rapporten "Sten-, mineral- och lerindustri i Jämtlands län" trycktes första gången 2004. I samma satsning gavs 2001 rapporten "Turismens miljöer" ut, och 2002 utkom rapporten "Kraftverket i landskapet". Under 2010 gavs alla tre rapporterna ut i nya upplagor.

  Denna rapport inleds med en kort hist ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (2 MB)

 • Turismens miljöer - historia, anläggningar och företeelser i Jämtlands län

  Rapporten ”Turismens miljöer” trycktes första gången 2001. Länsstyrelsen hade då beviljats medel för en särskild satsning på industrisamhällets kulturarv. Turismens miljöer följdes av rapporten Kraftverket i landskapet (2002) samt rapporten Sten-, mineral- och lerindustri i Jämtlands län (2004). Under 2010 gavs alla tre rapporterna ut i nya upplagor.

  I "Turismens miljöer" redogörs för de stor ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (1 MB)

 • Biotopkartering 2010 i Jämtlands län

  Sjöar och vattendrag har alltid var essentiellt för djur och växter. För människan har vattendrag ständigt varit ett mycket viktigt habitat. I dag används vattendrag till exempel som födokälla, transportväg och för rekreation.

  Vattendragen har de senaste århundradena kraftigt påverkats av oss människor både genom fysiska ingrepp och även utsläpp av föroreningar. Biotopkartering är ett sätt at ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

  Biotopkartering 2010 i Jämtlands län - del 1 (51 MB)

  Biotopkartering 2010 i Jämtlands län - del 2 (64 MB)

  Biotopkartering 2010 i Jämtlands län - del 3 (64 MB)

  Biotopkartering 2010 i Jämtlands län - del 4 (62 MB)

 • Miljömålsbedömningar 2010

  Länsstyrelsen i Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Miljömålsrådet om hur det går för de regionala målen i förhållande till möjligheterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

  Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (2 MB)

 • Regional tillväxt baserad på natur- och kulturvärden - exemplet Vålådalen-Sylarna

  Natur- och kulturvärden lyfts här fram i ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv genom två lokala fallstudier, dels i Ljungdalen och dels i Södra Årefjällen. Hållbarhet, dialog och förankring står i fokus. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Näringslivsutveckling, Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Landskapsvård

  Ladda hem (1 MB)

 • Översiktlig inventering av brandberoende insekter

  Denna rapport baseras på de inventeringar av brandberoende insekter som genomfördes 2008 av Petter Bohman, Naturcentrum AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

  Syftet var att få en bättre bild av länets brandberoende fauna samt att se hur vår egen naturvårdsbränning i Långsidberget hade lyckats i jämförelse med dels en annan aktörs naturvårdsbränning, dels naturlig skogsbrand.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (2 MB)

 • Inventering av Mnemosynefjäril i Raukasjö 2009

  Mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne, är i dag känd i cirka 40 lokaler i Sverige, fördelat på Blekinge, Uppland och Medelpad. I Jämtlands län finns två kända fynd men de är gamla.

  1935 samlades två individer av mnemosynefjärilen in i Raukasjötrakten i norra Jämtland. Dessa fjärilar finns nu att beskåda på Zoologiska museet i Lund. Raukasjö ligger cirka 25 mil från området i Norge där arten p ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Inventering av Fjällrufse i Nedre Bjurälvsdalen

  Denna rapport baseras på det eftersök av fjällrufse, Tolypella canadensis, som genomfördes av Markus Nord, vintern 2010 på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län i samband med Expedition Bjurälven.

  Syftet var att söka efter och artbestämma en kransalg som liknade fjällrufse i Bjurälven. Artbestämning gjordes av Roland Bengtsson på företaget Mikroalg.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (843 kB)

 • Kraftverket i landskapet

  Metoder för att frigöra energi ur vattnets eviga kretslopp har funnits i hundratals år, långt före industrialismens genombrott. Den stora utbyggnaden av inte minst Norrlandsälvar för utvinnande av kraft är ändå något som skett under en ganska kort period, huvudsakligen från 1890-talet och knappt hundra år framåt. Idag står vattenkraften för nästan hälften av Sveriges energiproduktion. Exploaterin ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Energi

  Ladda hem (2 MB)

 • Övervakning av produktion i fjällsjöar

  I klara, grunda till medeldjupa, sjöar i svenska fjällen domineras ofta basproduktionen av bentiska alger. Den bentiska primärproduktionen utgör även den huvudsakliga basresursen för fisk via deras konsumtion av zoobenthos.

  I ett klimatförändringsperspektiv kan man anta att lufttemperaturen kommer att öka och därigenom även den terrestra produktionen. En ökad terrester produktion medför att i ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (3 MB)

 • Regional risk- och sårbarhetsanalys

  Länsstyrelsen i Jämtlands län ska liksom andra myndigheter värdera och sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys. En redovisning baserad på analysen ska lämnas till Regeringskansliet, med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  Denna rapport utgör den redovisningen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (1 MB)

 • STOPP! Du har väl inte glömt barnperspektivet

  När man arbetar med barnsperspektivet gäller det att komma ihåg att barnets perspektiv och barnsperspektivet inte är samma sak.

  Barn och ungdomars möjligheter till påverkan är en del av folkhälsan samtidigt som länsstyrelsen i sitt regleringsbrev har ett uppdrag att verka för barns inflytande i samhällsplaneringen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Mänskliga rättigheter

  Ladda hem (903 kB)

 • Krokoms kommuns krisberedskap

  Syftet med rapporten är att beskriva och värdera kommunens krisberedskapsarbete under den så kallade uppbyggnadsperioden 2006 – 2008. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (687 kB)

 • Härjedalens kommuns krisberedskap

  Syftet med rapporten är att beskriva och värdera kommunens krisberedskapsarbete under den så kallade uppbyggnadsperioden 2006 – 2008. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (670 kB)

 • Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Jämtlands län 2010 - 2011

  I denna rapport redovisas resultatet av 2010 års bostadsmarknadsenkät i Jämtlands län. Bostadsmarknadsenkäten genomförs årligen i landets kommuner för att få en bild av läget och utvecklingen på bostads- och byggmarknaden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (1 MB)

 • Länstransportplan 2010-2021 för Jämtlands län

  Länstransportplanen har tagits fram i bred samverkan med bland annat olika delar av länets näringsliv, åkerinäringen, Länstrafiken, kommunerna och landstinget. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Ladda hem (2 MB)

 • Verksamhetsplan 2010

  Den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden, som beräknas fortsätta under 2010, behöver mötas med kraftfulla initiativ i syfte att samordna de statliga myndigheternas insatser för varslade och uppsagda. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (656 kB)

 • Samlad tillsynsrapport, Ragunda kommun 2010

  Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunerna och deras verksamhet. Under 2010 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Ragunda kommun. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Samlad tillsynsrapport, Östersunds kommun 2010

  Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunerna och deras verksamhet. Under 2010 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Östersunds kommun. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (742 kB)

 • Fiskundersökningar i Ånnsjön

  Denna rapport redovisar resultat från fiskundersökningar i Ånnsjön med tillhörande vattendrag under nästan 20 år. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Ladda hem (3 MB)