Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Urval: 2011Rensa urval
Din sökning gav 20 träffar
 • Miljömålsbedömningar 2011

  Länsstyrelsen i Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Miljömålsrådet om hur det går för de regionala målen i förhållande till möjligheterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

  Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Miljömålsbedömningar 2011 (1 MB)

 • Biotopkartering 2011 i Jämtlands län

  Sjöar och vattendrag har alltid var essentiellt för djur och växter. För människan har vattendrag ständigt varit ett mycket viktigt habitat. I dag används vattendrag till exempel som födokälla, transportväg och för rekreation.

  Vattendragen har de senaste århundradena kraftigt påverkats av oss människor både genom fysiska ingrepp och även utsläpp av föroreningar. Biotopkartering är ett sätt at ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning

  Biotopkartering 2011 i Jämtlands län (2 MB)

  Biotopkartering 2011 i Jämtlands län – del 1 (31 MB)

  Biotopkartering 2011 i Jämtlands län – del 2 (35 MB)

 • Karstlandskap i världsklass - Bjurälvens väg över och under jord

  I nordligaste Jämtland ringlar sig den delvis underjordiska Bjurälven fram genom ett drygt 3 kilometer långt område med kalkberggrund.

  Karst är benämningen på det väldigt speciella landskap som kan bildas på kalkberg med helt eller delvis underjordiska vattendrag. Förutsättningarna för det dramatiska karstområdet längs Bjurälven är tre – kalkberget, sandjorden och vattnet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Karstlandskap i världsklass - Bjurälvens väg över och under jord (2 MB)

  Beställ publikation

 • Inventering av spelplatser för dubbelbeckasin

  I åtgärdsprogrammet för bevarande av dubbelbeckasin Gallinago media ingår inventeringar av spelplatser som en av de viktigaste åtgärderna. Den här rapporten är en samling av alla inventeringar som genomförts vad gäller dubbelbeckasin under åren 2006-2010.

  Syftet med inventeringarna är att få underlag till uppskattningar av utbredning, populationsstorlekar och populationstrender för dubbelbecka ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av spelplatser för dubbelbeckasin (10 MB)

 • Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla

  Syftet med denna rapport är att belysa de konsekvenser som kan uppstå om Milko går i konkurs vilket är en trolig effekt om Konkurrensverket säger nej till en fusion mellan Milko och Arla.

  Ambitionen är vidare att dels beskriva såväl kortsiktiga,
  omedelbara konsekvenser för direkt berörda mjölkproducenter och på Milkos mejeri i Östersund dels mer långsiktiga effekter inom och utom jordbruksnä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla (993 kB)

 • Regional risk- och sårbarhetsanalys i Jämtlands län 2011

  Länsstyrelsen i Jämtlands län ska liksom andra myndigheter värdera och sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys.

  En redovisning baserad på analysen ska lämnas till Regeringskansliet, med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  Denna rapport utgör den redovisningen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Regional risk- och sårbarhetsanalys, Jämtlands län 2011 (2 MB)

 • Resultat av 2010/2011 års rovdjursinventering i Jämtlands län.

  Rapporten grundar sig för järv, varg, lo och kungsörn på kvalitetssäkrade rapporter i den nationella rovdjursdatabasen Rovdjursforum. Föryngring av järv i Norge har rapporterats av Statens Naturoppsyn och Norsk Institutt för Naturforskning.

  Föryngringar av kungsörn har rapporterats av Kungsörnsgruppen och Länsstyrelsen i samarbete.

  Länsstyrelsen inventerar inte björn årsvis varför endast d ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Resultat av 2010/2011 års rovdjursinventering i Jämtlands län. (3 MB)

 • Jobbpuls

  Rapporten ska ge faktaunderlag och inspiration till diskussioner om hur vi kan möta framtidens kompetensbehov.

  Den har tagits fram inom projekt Konkurrenslyftet som är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län, Regionförbundet Jämtlands län, Arbetsförmedlingen och Mittuniversitetet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Kunskap och kompetensförsörjning

 • Inventering av långt broktagel i norra Jämtland

  Långt broktagel har på senare år blivit funnen på gran i oceaniskt påverkade höglägesgranskogar, från norra Värmland och upp genom Dalarna. Då det i både Härjedalen och Jämtland finns många miljöer som liknar dessa områden, kan arten även kan finnas här. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av långt broktagel i norra Jämtland (2 MB)

 • Övervakning av fjällvegetation

  Den utvärdering av delprogrammet Fjällvegetations inventeringsdesign som presenteras i denna rapport har gjorts på uppdrag av länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottens län.

  Arbetet har genomförts av Anna Hedström Ringvall från NILS och Institutionen vid skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå. Metoder och/eller slutsatser har även diskuterats med Magnus Ekström, Sören Holm, Hans Gardfjel ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Övervakning av fjällvegetation (2 MB)

 • Tillståndet i miljön

  Klimatförändringarna är verkliga och allvarliga. Därför behöver vi människor ändra vårt sätt att leva och att bygga samhällen.
  I Jämtlands län pågår arbete på många håll för att minska klimatförändringarna och förebygga dess effekter.

  Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet och har bland
  annat de tre samordningsuppdragen med regionala miljömål, energiomställning och samhällsanpassning ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  Tillståndet i miljön (785 kB)

 • Dokumentation av ortnamn på Lillhärjåbygget

  Vid Lillhärjeåns stränder anlades i början av 1800-talet ett nybygge som fick sitt namn efter vattendraget Lillhärjeån. Enligt den muntliga berättartraditionen var det bonden Olof Eriksson den äldre, även kallad Ol Ersa, som under midsommaren gick in så mycket mark han kunde under den ljusa delen av dygnet, från soluppgång till solnedgång.

  Lillhärjåbygget är Sveriges sista levande fjälljordbru ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Kulturreservat

  Dokumentation av ortnamn på Lillhärjåbygget (7 MB)

  Karta (616 kB)

  Beställ publikation

 • Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2011

  Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

  Under varje mandatperiod ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2011 (3 MB)

 • Uppföljning ANDT Jämtlands län

  Denna rapport beskriver det arbete som ”Bergsprängarna” utför i Bergs kommun. Bergsprängarnas arbete har pågått sedan 2002 och finansierades inledningsvis delvis med utvecklingsmedel från Länsstyrelsen.

  Bergsprängarna började som ett projekt för att bygga upp en intensiv öppenvård för barn och ungdomar. Bakgrunden var att antalet institutionsplaceringar av barn och ungdomar hade ökat. Arbetet ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Uppföljning ANDT Jämtlands län (1 MB)

 • Jordbruket utifrån ett förändrat klimat - Jämtlands län 2011

  Den här rapporten är en analys av vilka effekter klimatförändringarna bedöms få för det Jämtländska jordbruket. Den beskriver hot och möjligheter ur ett biologiskt, geologiskt och ekologiskt perspektiv.

  Analysen omfattar enbart klimatförändringarnas direkta effekter på jordbruket men inte andra påverkande miljöfaktorer. Den omfattar heller inte jordbrukets påverkan på klimatet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Klimat och energi, Lantbruk

  Jordbruket utifrån ett förändrat klimat - Jämtlands län 2011 (2 MB)

 • Etablering av ett GLORIA-område i Jämtland

  Vi lever i en föränderlig värld. Ett uttryck som används i många syften, i detta fall gäller det fjällen och de växter som lever där. Klimatförändringar är ett annat uttryck som har blivit etablerat på högsta politiska nivå över jordklotet. Vad innebär då dessa förändringar för oss?

  Hur påverkas exempelvis växterna på hög höjd i Jämtlandsfjällen? Blir det grönare på fjällhedarna? Och hur påve ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  Etablering av ett GLORIA-område i Jämtland (1 MB)

 • Härjedalens genuina kulturarv - om historia, mångfald, strategisk design och samhällsplanering

  I rapporten står Designprogram för Härjedalens kommun i fokus. Designprogrammet har varit väldigt framgångsrikt, men bygger på en ensidig och oreflekterad historieskrivning. I Härjedalen har sedan länge fjällbondens kulturarv lyfts fram på bekostnad av till exempel det samiska kulturarvet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Härjedalens genuina kulturarv (2 MB)

 • Helikopterinventering av granbarkborreangrepp

  Då delar av Jämtlands län (Ragunda och Bräcke kommun) blivit utpekat som bekämpningsområde för granbarkborre bestämde Länsstyrelsens naturvårdsenhet att inventera de av Naturvårdsverket inköpta skogsfastigheter som förvaltas av Länsstyrelsen.

  Det skulle först och främst ske i samarbete med skogsnäringen som skulle flyga över sitt skogsinnehav för att få information om hur skadeläget ser ut ju ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Helikopterinventering av granbarkborreangrepp (19 MB)

 • Kvinnor och män i Jämtlands län

  Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt så måste
  man se upp! Tage Danielssons uttryck är i hög grad relevant
  för jämställdhetsområdet. Det vi i dag ser som självklarheter,
  har ingen lång historia. 1921 fick kvinnor i Sverige rösträtt.
  Fram till 1981 fick kvinnor inte åka Vasaloppet.

  När i framtiden kan vi sanningsenligt säga att kvinnor och
  män har det lika? För det är just det jä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Kvinnor och män i Jämtlands län (1 MB)

 • Årsredovisning 2010

  Länsstyrelsens verksamhet under 2010 skulle kunna sammanfattas mycket kort och kärnfullt med ett enda ord – Förändring. Länet har i hög grad påverkats av externa krafter som finanskris, lågkonjunktur och strukturrationaliseringar.

  Samtidigt har året inneburit en vändning av flera negativa trender till en mer positiv riktning. Omvärldens tillstånd har påverkat inriktningen på Länsstyrelsens arb ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2010. (1 MB)