Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Urval: 2008Rensa urval
Din sökning gav 15 träffar
 • Strategi för utveckling av hållbar natur- och kulturturism i Jämtlands län

  Strategin är resultatet av ett regeringsuppdrag, som redovisades 2008. Rapporten innehåller en genomgång av natur- och kulturturismen i länet, en beskrivning av aktuella trender och tendenser samt en strategi för framtiden.

  Strategin sammanfattas i sex övergripande förhållningssätt och fem åtgärdspunkter. Dessutom redovisas finansieringsmöjligheter kring hur strategin ska kunna förverkligas.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur, Näringslivsutveckling, Arkeologi och fornlämningar, Kulturreservat, Skyddad bebyggelse

  Strategi för utveckling av hållbar natur- och kulturturism i Jämtlands län (3 MB)

  Beställ publikation

 • Förstudie samverkan och metodutveckling för integrationsarbetet i Jämtlands län

  Kommunförbundet är projektägare till förstudien Samverkan och metodutveckling för integrationsarbetet i Jämtlands län. Projektet har finansierats av Kommunförbundet i Jämtlands län och Östersunds Kommun med stöd ur EG; s sociala fond.

  Syftet med projektet var att kartlägga hur olika aktörer samverkar i arbetet med att integrera flyktingar och invandrare i samhället, samt att kartlägga vilka me ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Förstudie samverkan och metodutveckling för integrationsarbetet i Jämtlands län. (275 kB)

 • Interkommunalsamverkan kring flyktingmottagning

  Genom att tillvarata kommunernas direkta fördelar och erfarenheter kan det fortsatta flyktingmottagandet i länet utvecklas och kvalitetssäkras.

  Interkommunal samverkan har arbetat med nya metoder och angreppssätt för att få till stånd en bättre regional och lokal samverkan. Genomgående har alla deltagande kommuner och landstinget med berörd personal fått inflytande på utvecklingsarbetet och s ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Interkommunalsamverkan kring flyktingmottagning. (304 kB)

 • Slutrapport för EU-projektet "Integration Modell Jämtland"

  Integration Modell Jämtland (IMJ) är ett projekt som har utvecklats utifrån en idé av projektet Interkommunal samverkan kring flyktingmottagande.

  Östersunds kommun är ägare av IMJ projektet med syfte att i samverkan mellan i första hand Bergs, Krokoms och Östersunds kommuner utveckla introduktionen, så att de nyanlända flyktingarna snabbare och effektivare kan etablera sig och skaffa sig föru ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Slutrapport för EU-projektet "Integration Modell Jämtland. (594 kB)

 • Utomnordiska invandrares erfarenhet av introduktion och integration i Norrland

  Norrlandslänens satsning på nyanlända invandrare är angelägen. Det framgår inte minst av en tvåårig programberedning som tillsattes år 2005 av Sveriges Kommuner och Landsting där förutsättningar för att förbättra integrationen av nyanlända invandrare i arbetslivet studerats.

  SWECO EUROFUTURES har under hösten år 2007 genomfört en analys av utomnordiska invandrares erfarenheter av introduktion ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Utomnordiska invandrares erfarenhet av introduktion och integration i Norrland. (393 kB)

 • Utomnordiska företagare i region Mitt

  ALMI Företagspartner AB har genomfört ett förprojekt med syftet att öka kunskaperna om företagare i Jämtlands län som är födda utanför Norden, hur deras potential på ett bättre sätt ska tas till vara och vilka strategier som kan leda till att
  fler utomnordiska invandrare startar företag i länet.

  Målet med förprojektet var att ge information om vilka insatser ALMI ska gå vidare med i ett mer l ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Utomnordiska Företagare i region Mitt. (129 kB)

 • Bostadsmarknaden i Jämtlands län

  Länsstyrelsen har som en del i sitt arbete med boendefrågor i uppdrag att göra en regional analys av bostadsmarknaden. I denna rapport redovisas Länsstyrelsens analys år 2008 av bostadsmarknaden i Jämtlands län.

  Ett av huvudsyftena med analysen är att ge kommunerna ett
  underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. Analysen kan även användas som underlag för länsstyrelsen i det fortsa ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2008. (765 kB)

 • Trädgränsen som indikator för ekologiska klimateffekter i fjällen

  Projektet syftar till att utveckla en metod för miljöövervakning med den alpina trädgränsen som indikator för klimateffekter i Jämtlands- och Dalafjällen.

  Metoden baseras på Leif Kullmans data över trädgränsens läge och förändring, som bygger på Harry Smiths data från åren kring 1915.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Trädgränsen som indikator för ekologiska klimateffekter i fjällen. (5 MB)

 • Fjällsjöar i nytt klimat

  Fjällen och dess näringsfattiga sjöar är naturligt känsliga system och där förväntas ske tydliga förändringar på grund av ett nytt klimat. På effektivaste sätt är det viktigt att få en uppfattning om hur klimateffekterna påverkar näringsväven. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Fjällsjöar i nytt klimat. (1 MB)

 • Faunapassager för utter i Jämtlands län

  Vad är en faunapassage? Ja, det kan man fråga sig. En faunapassage är en möjlighet för djur att passera över eller under en trafikerad väg eller järnväg. I detta fall avser det uttrar och vägar. Uttrar passerar ibland över vägbanan och riskerar därmed att dödas.

  Syftet med detta arbete har varit att hitta de lokaler där passagemöjligheterna för utter är dåliga. Detta är en fortsättning på det ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Faunapassager för utter i Jämtlands län. (1 MB)

 • Nöjespalatset i skogen

  I alla tider har det dansats, på logar och dansbanor, i skogsbryn och varhelst det funnits en lämplig plats. När 1900-talet gjorde entré var det dock på många sätt en ny tid som bröt in. Moderniseringen av Sverige erbjöd människor rörelse, valfrihet och utvecklingsoptimism. Lönearbetet fick till följd att
  människors tid delades in i arbetstid och fritid.

  En av 1900-talets stora förändringar ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Om länet

  Nöjespalatset i skogen. (6 MB)

 • Verksamhetsplan 2008

  Högkonjunkturen påverkar starkt länets näringsliv och arbetsmarknad. Norrland har för närvarande den starkaste konjunkturen i Sverige och Jämtlands län hade i Norrlandsfondens senaste konjunkturprognos den starkaste utvecklingen i Norrland. Det finns dock tecken på att konjunkturen har passerat sin topp. Trots detta ligger investeringarna främst i turistnäringen fortsatt på en hög nivå. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Verksamhetsplan 2008 (1 MB)

 • Årsredovisning 2008

  Finanskrisen och lågkonjunkturen har brutit en flerårig starkt uppgång på länets arbetsmarknad. Sysselsättningen är dock fortfarande stark. Sysselsättningen enligt arbetskraftsundersökningarna var tredje kvartalet 2008 den högsta sedan krisen i början på 1990-talet. Sysselsättningen har ökat trendmässigt de fjorton senaste kvartalen från cirka 59 000 sysselsatta 2005 till cirka 62 000 sysselsatta ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2008 (968 kB)

 • Samlad tillsynsrapport, Bergs kommun 2008

  Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunernas och deras verksamhet. Under 2008 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Bergs kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår förhoppning att den är till nytta för
  kommunen och dess nämnder och förvaltningar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Samlad-tillsynsrapport-Bergs-kommun-2008 (608 kB)

 • Samlad tillsynsrapport, Härjedalens kommun 2008

  Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunerna och deras verksamhet. Under 2008 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Härjedalens kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Samlad-tillsynsrapport-Harjedalens-kommun-2008 (698 kB)