Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Din sökning gav 223 träffar
 • Utvärdering av screening av miljögifter 2004

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Utvärdering av screening av miljögifter 2004 (740 kB)

 • Screening av miljögifter i Storsjön 2012-2013

  Under 2012-2013 har Länsstyrelsen i Jämtlands län undersökt förekomsten av ett stort antal miljögifter i totalt 4 provpunkter i Storsjön. Syftet med undersökningen var att förbättra kunskapen om vilka miljögifter som förekommer i Storsjön och genera mätdata inom den regionala miljögiftsövervakningen och för vattenförvaltningsarbetet med statusklassning av vattenförekomster. Undersökningen utgör e ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Screening miljoögifter Storsjön 2012-2013 med alla bilagor (4 MB)

 • Ge röst åt tysta kulturarv

  Länsstyrelsen har i sitt arbete med projektet "Kalejdoskop - Ge röst åt tysta kulturarv" arbetat med frågor kring kulturarv som tidigare varit dolt.

  Syftet har varit att göra fler människor delaktiga i arbetet och att lyfta fram fler berättelser om kulturarv. Länsstyrelsen har också velat skapa en diskussion om hur kulturarv skapas, förändras och används.

  Det finns många kulturmiljöer i l ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Landskapsvård

  Ge röst åt tysta kulturarv (2 MB)

 • Omvärldsanalys 2014 för Länsstyrelsen Jämtlands län

  Denna omvärldsanalys syftar till att ge Länsstyrelsens ledning, enheter och personal ett underlag för framtagande av verksamhetsplan och prioriteringar för det kommande året samt strategier och inriktningsbeslut på längre sikt.

  Utgångspunkten för omvärldsanalysen är i första hand de större förändringar som förväntas inom statsförvaltningen i ljuset av beslutad och föreslagen lagstiftning och a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning, Vårt uppdrag

  Omvärldsanalys 2014 (679 kB)

 • Övervakning av fjällvegetation på Anjeskutan

  Fjället Anjeskutan i Jämtland har övervakats med fem års mellanrum, år 2008 och år 2013, med avseende på fjällvegetationen och resultaten presenteras i denna rapport.

  Metodiken går i korthet ut på att provytor i sex transekter i olika riktningar med utgångspunkt från fjällets topp inventeras där variabler inom bottenskikt, fältskikt, buskskikt och trädskikt noteras. Metoden är hämtad och utve ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Övervakning av fjällvegetation på Anjeskutan (7 MB)

 • Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2014

  Länsstyrelsen har i sitt arbete med boendefrågor regeringens uppdrag att årligen göra en regional analys av bostadsmarknaden.

  I denna rapport redovisar Länsstyrelsen 2014 års analys av bostadsmarknaden i Jämtlands län. Ett av huvudsyftena med analysen är att den ska vara ett underlag för kommunerna i deras arbete med bostadsplaneringen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2014 (8 MB)

 • Terrängkörning på barmark

  I Jämtland Härjedalen är vi förunnade en mycket vacker natur som uppskattas av alla som bor här men också av alla besökare. Allemansrätten ger alla i Sverige en möjlighet att vistas ute i naturen men du måste visa hänsyn mot djur, växter, markägare och andra besökare.

  Terrängkörningslagen förbjuder körning på barmark i terrängen med motordrivna fordon med några få undantag. Förbudet är till fö ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Motortrafik i naturen

  Terrängkörning på barmark digital version (2 MB)

 • Fältinventering lövvedlevande insekter

  Inventeringen av lövvedlevande insekter syftar till att hitta de fem insekter som omfattas av åtgärdsprogrammet för björklevande vedskalbaggar i Norrland och åtgärdsprogrammet för hotade arter på asp i Norrland. På åtgärdsprogrammet för asp omfattar en skalbagge och en fluga. Åtgärdsprogrammet för björk omfattar tre skalbaggar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Fältinventering lövvedlevande insekter (3 MB)

 • Klimatstrategi för Jämtlands län - mål och åtgärder år 2014-2020

  Strategin tar ett helhetsgrepp om klimatarbetets båda sidor – energiomställning och klimatanpassning – och har
  ambitionen att ge en sammanhållen vägledning och samverkan för både dessa utmaningar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Klimatstrategi för Jämtlands län (17 MB)

 • Barns hälsa och miljö i Norrland

  Miljöhälsorapport Norr 2013 (MHRnorr) är resultatet av ett samarbete mellan Klinisk miljömedicin norr (KMN) vid Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Yrkes- och miljömedicin (YMM) vid Umeå universitet samt Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. MHRnorr har finansierats av de fyra norrlandstingen via Klinisk miljömedicin norr och länsstyrelserna. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Barns hälsa och miljö i Norrland (3 MB)

 • Jordbruksmarken - en naturresurs att förvalta

  Jordbruksmark omfattar både åkermark och betesmark och är ett natur- och kulturarv. Den har skapats i samspel med människan under lång tid.

  Jordbruksmarken är en platsbunden resurs. Den går inte att flytta. Att skapa god jordbruksmark från skogsmark tar lång tid och är mödosamt, kostsamt och kräver mycket energi.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Jordbruksmarken - en naturresurs att förvalta (8 MB)

 • Tysjöarnas naturreservat

  Färgglada blommor och skönsjungande fåglar tävlar om besökarens uppmärksamhet. En mosaik av skog, våtmark, gammal odlingsmark och öppet vatten gör att mängder av arter trivs här. Det är också världens kanske största blekeområde.

  Oavsett om du är inbiten fågelskådare, vill se på harren som leker eller bara ta en promenad så är Tysjöarna rätt område för dig.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Tysjöarnas naturreservat (1 MB)

  Tysjöarna nature reserve (1 MB)

 • Lövnaturvärden i Strömsunds kommun

  Under sommaren 2013 har ett cirka 40 000 hektar skogsområde i Strömsunds kommun i norra Jämtland inventerats översiktligt på lövträdsberoende arter bland insekter och kryptogamer. SCA och Holmen är huvudsakliga markägare. Som bakgrundmaterial användes en satellitbildsanalys av lövträdsinnehåll och skogsålder, samt data om befintliga avsättningar och tidigare artfynd.

  Syftet med studien är att ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Lövnaturvärden i Strömsunds kommun (2 MB)

 • Hoverbergets naturreservat

  Några kilometer norr om Svenstavik sträcker sig en högrest halvö ut i Storsjöns vatten. Hoverberget upptar den större delen av halvön och reser sig mer än 250 meter över vattnet. Den västra sidan är brant och otillgänglig men i öster klättrar flera byar högt upp på den flacka sluttningen.

  Där det öppna landskapet ger vika breder ett naturskogsliknande område ut sig. Här finns frodigt gröna gr ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Hoverbergets naturreservat (2 MB)

 • Åtgärder för vår miljö - Regionalt miljömålsprogram 2013–2016

  I Jämtlands läns regionala miljömålsprogram 2013–2016 finns det sju prioriterade miljömål. Tillsammans med andra aktörer vidtar Länsstyrelsen riktade åtgärder för att bidra till att miljömålen nås.

  I denna broschyr lyfts utvalda åtgärder fram som exempel på vad Länsstyrelsen gör inom ramen för det regionala miljömålsprogrammet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Åtgärder för vår miljö - Regionalt miljömålsprogram 2013–2016 (4 MB)

 • Utterinventering 2013 i Jämtlands län

  Att se spår eller lämningar efter utter är i dag inte en unik företeelse. Den som är uppmärksam och har kunskapen kan se spår lite varstans utmed vattendragen i länet. Det har under de senaste tio åren genomförts inventeringar och registreringar av observationer av utterspår och dessa visar att uttern finns spridd över så gott som hela länet.

  I syfte att kunna upptäcka eventuella förändringar ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Utterinventering 2013 i Jämtlands län (5 MB)

 • Finansiering för miljömålsåtgärder

  Länsstyrelsen Jämtlands län har gett WSP Environmental, Miljömanagement, Malmö i uppdrag att kartlägga möjligheterna till extern finansiering för miljömålsåtgärder på EU-nivå, regionalt och nationellt.

  De aktörer som kan tänkas vara aktuella, och till vilka resultatet av kartläggningen riktar sig, kan vara privatpersoner, företagare, ideella organisationer, kommuner, landsting, forskningsinsti ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Finansiering för miljömålsåtgärder (2 MB)

 • Inventering av skalbaggar knutna till tall och brandfält

  Åtgärdsprogram för hotade arter ingår i den storsatsning som Naturvårdsverket genomför i samarbete med länsstyrelserna med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30 procent.

  Åtgärdsprogrammen har visat sig vara framgångsrika verktyg för att förbättra situationen för hotade arter.

  I åtgärdsprogrammen för både äldre död tallved och nyligen död tall ingår inventering av vedlev ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av skalbaggar knutna till tall och brandfält (2 MB)

 • Regionalt serviceprogram - 2014-2018

  Regeringen har i maj 2013 uppdragit åt länsstyrelserna samt vissa landsting och regionförbund att utarbeta regionala serviceprogram för perioden 2014–2018.

  Programmen ska utarbetas under perioden oktober 2013 till mars 2014 och de regionala serviceprogrammen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 14 mars 2014. Programmet ska träda i kraft den 1 april 2014.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Näringslivsutveckling

  Regionalt serviceprogram - 2014-2018 (2 MB)

  Handlingssplan (418 kB)

 • Årsredovisning 2013 - Länsstyrelsen Jämtlands län

  "I Jämtland Härjedalen ska de svenska gästnätterna öka från 1,9 miljoner 2012 till 2,8 miljoner 2020, de utländska gästnätterna från 578 000 till 1,1 miljoner 2020 och de stora evenemangen ska utvecklas ytterligare. Tillsammans med en ökad kundnöjdhet ska detta ge en omsättningsökning från cirka 4 miljarder kronor till cirka 7,5 miljarder kronor 2020 och en ökning av antalet årsarbeten, direkta o ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Organisation

  Årsredovisning 2013 - Länsstyrelsen Jämtlands län (2 MB)