Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Din sökning gav 257 träffar
 • Fjäll som kultur?

  Fjällområdet är ett kulturlandskap där människor bott och verkat under tusentals år. Naturen har satt gränsen för människans livsvillkor och möjlighet att överleva. Här har växt- och djurliv slipats och formats och det är bara arter med hög grad av anpassning som överlevt.

  Vi ser fysiska lämningar efter mänskliga aktiviteter, men det finns också minnen, berättelser och kunskap som förs vidare ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landskapsvård

  Fjäll som kultur? (6 MB)

  Rättelse – Fjäll som kultur? (26 kB)

  Beställ publikation

 • Framtidsklimat i Jämtlands län 2015

  SMHI har sammanställt en ny klimatanalys för Jämtlands län, som beskriver vilka klimatförändringar som väntas oss fram till nästa sekel.

  Analysen bygger på FN:s klimatpanels beräkningar enligt två utvecklingsvägar. Det ena utgår från dagens klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp (RCP4.5) och skulle då innebära att årsmedeltemperaturen i Jämtlands län ökar med cirka fem grader. Den an ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Framtidsklimat i Jämtlands län 2015 (17 MB)

 • Omvärldsanalys 2015 för Länsstyrelsen Jämtlands län

  Denna omvärldsanalys syftar till att ge Länsstyrelsens ledning, enheter och personal ett underlag för att ta fram verksamhetsplan och prioriteringar för det kommande året samt strategier och inriktningsbeslut på längre sikt.

  Utgångspunkten för omvärldsanalysen är i första hand de större förändringar som förväntas inom statsförvaltningen i ljuset av beslutad och föreslagen lagstiftning och andr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning, Vårt uppdrag

  Omvärldsanalys 2015 för Länsstyrelsen Jämtlands län (1 MB)

 • Festivaler 2014 - en kartläggning

  Kartläggningen är viktigt av flera anledningar. Dels för att länsstyrelserna har i uppgift att följa utvecklingen inom alkohol- och tobaksområdet, dels för att resultatet av kartläggningen kan öka kunskapen inte bara hos länsstyrelsernas handläggare, utan också hos de kommunala handläggarna, de politiska beslutsfattarna samt arrangörer. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Festivaler 2014 - en kartläggning (2 MB)

 • Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

  I denna rapport redovisar Länsstyrelsen 2014 års analys av bostadsmarknaden i Jämtlands län. Ett av huvudsyftena med analysen är att den ska vara ett underlag för kommunerna i deras arbete med bostadsplaneringen.

  Länsstyrelsen vänder sig med rapporten även till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknadsanalys 2015 (5 MB)

 • Regional vattenförsörjningsplan för Jämtlands län

  Jämtlands län är förhållandevis rikt på grundvatten, sjöar och vattendrag som håller dricksvattenkvalitet och kan användas för vattenförsörjning. För att säkerställa en god tillgång av rent vatten även i framtiden måste våra vattenresurser värnas och
  beaktas i samhällsplaneringen redan i dag.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Regional vattenförsörjningsplan för Jämtlands län (8 MB)

  Bilaga Bergs kommun (16 MB)

  Bilaga Bräcke kommun (8 MB)

  Bilaga Härjedalen kommun (8 MB)

  Bilaga Krokoms kommun (11 MB)

  Bilaga Ragunda kommun (6 MB)

  Bilaga Strömsunds kommun (22 MB)

  Bilaga Åre kommun (24 MB)

  Bilaga Östersunds kommun (23 MB)

 • Stormskador och fornminnen efter stormarna Hilde och Ivar 2013

  Under senhösten 2013 drabbades Jämtland och grannlänen Västernorrland och Västerbotten av stormarna Hilde natten mellan den 16 och 17 november och Ivar den 12 december.

  Skadorna efter stormen Ivar skedde längs ett brett stråk utefter väg E14:s sträckning från Åre kommun i väster till Bräcke kommun i sydöstra delen av Jämtlands län. Berörda kommuner är Åre, Krokom, Östersund, Berg, Bräcke och H ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Krisberedskap, Arkeologi och fornlämningar

  Stormskador och fornminnen efter stormarna Hilde och Ivar 2013 (22 MB)

 • Regional ANDT-strategi för Jämtlands län 2015–2020

  God hälsa och trygghet är några av de viktigaste komponenterna i ett välfärdssamhälle och bidrar till att skapa en attraktiv region – en region att längta till och växa i.

  Användande av alkohol, narkotika, dopning och tobak är dock alla hot mot vår hälsa. De bidrar även till att skapa otrygghet, kriminalitet och våld.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Regional ANDT-strategi för Jämtlands län 2015–2020 (7 MB)

 • Rådgivning vid några fjällägenheter

  Länsstyrelsen har genomfört rådgivningsbesök, inom projektet Rikare Odlingslandskap, i syfte att diskutera möjligheter till framtida skötsel av natur- och kulturvärden och djurhållning på några av länets fjällägenheter.

  Besök genomfördes i Almdalen, Blomhöjden A och B, Bunnerviken, Edevik, Härbergsdalen och Leipikvattnet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Rådgivning vid några fjällägenheter - Jämtlands län 2015 (6 MB)

 • Projektet Rikare odlingslandskap

  Projektet Rikare odlingslandskap har jobbat med kompetensutveckling inom miljöområdet till lantbrukare, med målet att bevara våra jordbruksarealer och dess karaktäristiska kulturmiljöer i hävd och att stimulera resurshushållande jordbruk.

  Arbete har pågått från oktober 2007 till mars 2015, och har förlängts i omgångar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Projektet Rikare odlingslandskap (3 MB)

 • Övervakning av fjällvegetation på Lill-Skarven

  Fjället Lillskarven i Härjedalen i Jämtlands län har övervakats med fem års mellanrum, år 2009 och år 2014, med avseende på fjällvegetationen och resultaten presenteras i denna rapport.

  Metodiken går i korthet ut på att provytor i sex transekter i olika riktningar med utgångspunkt från fjällets topp inventeras där variabler inom bottenskikt, fältskikt, buskskikt och trädskikt noteras. Metoden ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Övervakning av fjällvegetation på Lill-Skarven (5 MB)

 • Utredning om föroreningsskador - Grötingen före detta tjärfabrik (Bodsjölandet 1:14)

  Länsstyrelsen i Jämtlands län har låtit utreda föroreningssituationen vid Grötingen före detta tjärfabrik i Bräcke kommun, en tidigare industrifastighet från slutet av 1890-talet och fram till slutet av 1930-talet där trätjära och andra trädestillationsprodukter tillverkats. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Utredning om föroreningsskador Grötingen före detta tjärfabrik (1 MB)

 • Inventering av förorenade områden 1997–2014

  Denna rapport är en övergripande sammanställning över det inventeringsarbete som Länsstyrelsen i Jämtlands län har utfört inom potentiellt förorenade områden. Rapporten är avgränsad till identifiering och inventering av förorenade områden samt redovisar det aktuella läget och beskriver det arbete som genomförts under tidsperioden 1997–2014.

  Länsstyrelsens arbete har finansierats och skett på ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Inventering av förorenade områden 1997–2014 (5 MB)

 • Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län

  I vårt samhälle inträffar störningar i form av svåra olyckor eller kriser som samhällsaktörer ska hantera och minimera konsekvenserna av. Ofta involveras flera aktörer samtidigt. Det gör att de behöver samordna insatserna för att använda tillgängliga resurser på mest effektiva sätt.

  För att samordningen ska fungera effektivt behövs samverkan såväl före som under och efter störningarna.
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län (1 MB)

 • Länsgemensam kriskommunikationsplan

  70 procent av en kris är kommunikation! Det finns folk i krishanteringsbranschen som påstår att det är så. Om det verkligen är så vet nog varken jag eller någon annan. Men vad många påstår, är att kriser och samhällsstörningar ofta definieras, värderas och bedöms utifrån hur kommunikationsarbetet skötts.

  Länsstyrelsen har ansvarat för kriskommunikatörsnätverket och det gemensamma kommunikation ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Länsgemensam kriskommunikationsplan - Jämtlands län (1 MB)

 • Trädgräns i fjällen

  Klimatet påverkar våra ekosystem i olika grad och fjällen är ett område där klimatförändringar skulle kunna orsaka stora och snabba förändringar. Genom att studera de övre träden på fjällsluttningar kan man följa hur klimatet bidrar till en
  förändrad trädgräns.

  Med trädgräns menas på vilken höjd över havet som träd kan finnas utifrån rådande klimat på platsen. I denna rapport redovisas föränd ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  Trädgräns i fjällen (4 MB)

 • Jämtlands län – En region att längta till och växa i

  2019 körs Alpina VM i Åre och i Östersund blir det VM i Skidskytte – två världsmästerskap samma år! Det är inte konstigt att vi känner oss otroligt stolta över vår region och över den drivkraft som krävs för att ta hem dessa arrangemang.

  Vårt län har många kända och välbesökta turistdestinationer och vi har många innovativa företag och entreprenörer vars produkter blivit stora succéer. Vi är l ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Om länet

  Jämtlands län – En region att längta till och växa i (12 MB)

 • Årsredovisning 2014 - Länsstyrelsen Jämtlands län

  Jag vill inledningsvis framhålla att det har varit nio mycket intensiva och spännande månader sedan jag tillträdde som ny landshövding den 1 april 2014. Det har tydligt framgått att landshövdingen och Länsstyrelsen har en viktig roll i att verka enande, samlande och framåtsyftande för länet.

  Enligt min bedömning är de viktigaste frågorna för länets utveckling, tillgången till kapital, att hej ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2014 - Länsstyrelsen Jämtlands län (2 MB)

 • Marksvampar i kalkbarrskog

  Under hösten 2014 har Länsstyrelsen gett FORAN Sverige AB uppdraget att inventera kalkbarrskogar i Jämtland. Inventeringens huvudinriktning har varit att identifiera marksvampar knutna till kalkrik skog men en bedömning har även gjorts av områdets övriga kalkbarrskogskvalitéer.

  Syftet med inventeringen har varit att öka kunskapen om var vi har hotade kalkbarrskogsarter och identifiera skyddsvä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Marksvampar i kalkbarrskog inventering 2014 (5 MB)

 • Samlad tillsynsrapport Östersunds kommun 2014

  Under 2014 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Östersunds kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen.

  Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Samlad tillsynsrapport - Östersunds kommun 2014 (898 kB)