Förenkla för företag

För att förenkla för dig som är företagare eller funderar på att starta företag har vi här samlat de viktigaste länkarna till vår information som företagare i länet.

Våra olika företagsstöd

Landsbygdsprogrammet
Stöd och ersättningar för att utveckla verksamheter och förbättra miljön på landsbygden. 

Havs- och fiskerifonden
Stöd för att utveckla och främja fiske på ett hållbart och konkurrenskraftigt sätt. 

Interreg Sverige-Norge
Stöd till projektverksamhet mellan länderna för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft.  

Regionalpolitiska stöd
Från och med den 1 januari 2015 administreras alla regionalpolitiska stöd av Region Jämtland Härjedalen.

Miljöfarlig verksamhet

Tillstånd miljöfarlig verksamhet
Den som vill utöva miljöfarlig verksamhet måste söka tillstånd eller göra anmälan.

Miljörapport
Den som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är skyldig att före den 31 mars varje år lämna in en miljörapport.

Täkter - tillstånd
För att få bedriva täkt krävs ett särskilt tillstånd av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen.

Kemiska produkter
Försäljning av mycket giftiga, giftiga och frätande kemiska produkter kräver särskilt tillstånd.

Seveso
Länsstyrelsen har tillsyn över verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Transport av farligt avfall
Yrkesmässig transport av farligt avfall får bara utföras av den som har särskilt tillstånd.

Exploatörer av skog, mark och vatten

Arbete som berör fornlämning
Den som planerar ett arbetsföretag ska i god tid ta reda på om arbetet berör fasta fornlämningar och om så är fallet, kontakta Länsstyrelsen. Det är viktigt att samråd med Länsstyrelsen sker redan i planeringens inledningsskede.

Vindkraft
För att anlägga och driva vindkraftverk krävs tillstånd för större anläggningar.

Vattenverksamhet
För vattenverksamhet krävs generellt tillstånd från mark- och miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det att anmäla dem till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter.

Fiskodling
Tillstånd från Länsstyrelsen krävs för all fisk- och kräftodling för att förhindra spridning av fisksjukdomar. Dessutom krävs tillstånd för fiskodling där mer än 40 ton foder förbrukas per år.

Kommersiell verksamhet på renbetesfjäll
Den sida beskriver förutsättningar för företag och kommersiell verksamhet i samband med fiske på renbetesfjäll.

Lantbrukare, djurhållare och djurhandlare

Anmälnings- och tillståndspliktig jordbruksverksamhet

Bekämpningsmedel
För att få använda bekämpningsmedel klass 1L och 2L yrkesmässigt krävs att du har en behörighet och tillstånd.

Biodling
Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av biodlingar.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs i vissa fall för att kunna söka lagfart på jord- och skogsbruksfastigheter.

Primärproduktion av livsmedel
Den som bedriver livsmedelsverksamhet inom primärproduktionen är skyldig att anmäla sin verksamhet till länsstyrelsen.

Tillstånd för olika verksamheter med djur
Förprövning av djurstallar samt märkning, journalföring och rapportering av djur.

Verksamhetstillstånd för handel med djur, djurpark
Sök verksamhetstillstånd för handel med vissa arter och förevisande av djur i djurpark eller cirkus.

Övriga verksamhetstillstånd

Bevakningsföretag
Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd av Länsstyrelsen, samt få personal godkänd och tillstånd att ha väktarhundar.

Kameraövervakning
Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för allmän kameraövervakning. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till oss i förväg.

Bilskrotning
Bilskrotningsföretag måste vara godkända av Länsstyrelsen.

Pantbank
Om du vill driva en pantbank behöver du tillstånd av Länsstyrelsen.

Hotade arter
Handel med mera.