Mijjen laavenjasse

Lïeneståvroen laavenjasse lea evtiedimmien barkedh gusnie byjrese, sjædtoeh jïh hijven jielemetsiehkieh siemedieh. Ulmie lea raajnes jielemebyjrese, nænnoes barkoemaarhna jïh aaj hijven jieleme årrojidie. Ånehks jeahteme mijjieh barkebe nænnoes evtiedimmine lïenesne. 

Lïeneståvroen dïedte rïjhkebiejjeste jïh reerenasseste mieriedimmieh lïenesne tjïrretieh, jïh mijjieh iktedibie staaten barkoem. Lïenen evtiedimmie edtjebe dovne aktegs almetjen jïh sïebredahken ïedtjh vaarjelidh jïh barkedh. 

Mijjieh libie maahtoeorganisasjovne mij dåeresthsektoriellen barkedh jïjnjh ovmessie aamhtesegyhtjelassigujmie. Mijjen maahtoesuerkieh leah ovmessie sïebredahkegyhtjelassh dijpieh ovmessie vuekine, voeneevtiedimmeste jïh biologijen gellielaaketje integrasjovnegyhtjelasside jïh kultuvrebyjresem vaarjelidh. 

Lïeneståvroeinsturksjovnen (SFS 2007:825) mietie edtjebe gaskem jeatjabem dejnie barkedh 

 • beapmoehvaaksjome, juvrevaarjelimmie jïh åålmegi veterinæreles gyhtjelassh
 • regionalen sjædtoe
 • infrastruktuvresoejkesjimmie
 • nænnoes sïebredahkesoejkesjimmieh jïh årrojh
 • energije jïh klimate
 • kultuvrebyjrese
 • ovlæhkoej vööste jïh aaj krijsevuartoe jïh sivilen dåastoelimmie
 • eatnemegeehteme jïh aaj byjrese- jïh healsoevaarjelimmie
 • laanteburrie jïh voene
 • gööleme
 • seammavyörtegs
 • integrasjovne