Guktie lea byjresisnie

Fjällbäck.

Goerehtidh jïh kontinuerlilen vuartasjidh guktie lea byjresisnie lea vihkeles bielie lïeneståvroen byjresebarkojste. Resultath nuhtjebe gaskem jeatjabem barkoem byjreseulmide dåeriedidh mohte aaj orre byjresasse aajhtsedh. 

Bielie mijjen barkoste lea vuartesjidh guktie lea byjresisnie jïh byjresevaaksjomem lïenesne iktedidh. Byjresevaaksjome lea daamhtetje systematijen goerehtimmieh mah vuesiehtieh guktie lea byjresisnie jïh mah aaj mijjese nuepiem vedtieh båetije aajhtsemh byjresisnie vuarjasjidh. Guhkiem vaaksjobe juktie daarpesjibie mïetemh guhkiem tïjjem jis galka jeajtahdehtemidie vuejnedh mejstie båetieh almetjen dïjpemistie jallah jis leah iemies variasjovne. Resultath dan mænngan nuhtjedh våaroemisnie lïenen aaptsah byjresebarkose.