Ålkoejielede

Spång vid Ånn.

Lïeneståvroe barka lïene galka ræjhkoes ålkoejielede utnedh jïh eatneme edtja gaajhkide jaksoes mïeresne. 

Almetji lea ovmessie daarpoeh jïh tsiehkieh, jïh juktie gaajhkem edtjieh eatnemen jaksoes mïeresne mijjieh barkebe dovne maahtoeheesememe jïh eatnemem dorje jaksoes mïeresne gaajhkide. Bielieh dehtie eatnemedajvijste mah mijjieh geehtebe lea sjiehteladteme juktie aelhkies svihtjeme-heaptojne jallh maanavåågnine fealadidh, vuesiehtimmien gaavhtan rampine jïh svihtjeme-heaptoetjöödtjestimmiesijjine. Ij leah guhkies eatnamasse.

Allemansrätten lea inhtse joekoen

Åejvienjoelkedasse allemannrätt:sne lea ”Aellieh stuvrh – aellieh eerjh”. Lohkh jienebh allemansrätten bïjre Naturvårdsverken webbesijjesne.

Allemansrätten aaj eatnemereservaatesne, mohte maahta gaertjiedamme ovmessie njoelkedassigujmie.