Insekter visar vägen till värdefulla naturmiljöer

Nu får du möjlighet att upptäcka och lära dig mer om värdefulla naturmiljöer i din närhet! Länsstyrelsen har, tillsammans med Kristianstads vattenrike, tagit fram en ny rapport där vi listar insekter som signalarter för öppna marker i södra Sverige. Genom att lyfta fram insekter som går lätt att känna igen vill vi höja kunskapen hos en naturintresserad allmänhet och andra viktiga aktörer.
Krister Gårdshult

– Vår förhoppning är att denna publikation ska få stor spridning och många användningsområden. I publikationen har vi valt arter med fokus på Skåne och Halland men många arter finns också betydligt längre norrut och har då ett värde som signalarter i hela utbredningsområdet, säger Jeanette Erlandsson, biolog på Länsstyrelsen i Hallands län.

En signalart indikerar höga naturvärden

En signalart är en art som indikerar (signalerar) miljöer med höga naturvärden i en eller flera naturtyper. Arten bör vara relativt lätt att lära sig känna igen även för "icke-experter" utan insamling. Det är en skillnad mot indikatorarter som kan omfatta även svårbestämda arter som måste samlas in och granskas av experter för säker bestämning.

Kunskaperna om insekter i kulturlandskapet har ökat enormt under senare år bland annat genom riktade inventeringar runt om i landet. Idag är det även många naturintresserade människor som har ett stort intresse för insekter och som regelbundet rapporterar sina observationer på Artportalen, ett viktigt verktyg i arbetet för ökad kunskap och förbättrade underlag.

Insekterna finns i andra miljöer

Stora förändringar av äldre tiders landskap har slagit hårt mot pollen- och nektarsökande insekter. På senare tid har vi sett att många av odlingslandskapets hotade arter även lever i helt andra miljöer än de traditionella jordbruksmarkerna, exempelvis täkter, vägkanter, banvallar och tätortsnära grönområden.

– Inom arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur är det viktigt att även denna typ av miljöer uppmärksammas. Ökad kunskap om signalarter i öppna marker är ett viktigt underlag för att identifiera insatsområden och prioritera åtgärder för att förbättra och stärka den biologiska mångfalden och säkra ekosystemtjänster i ett funktionellt landskap, säger Jeanette Erlandsson, biolog på Länsstyrelsen i Hallands län.   

Hjälp oss utveckla skriften

Vi som arbetar med Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) på Länsstyrelsen i Hallands län tar gärna emot idéer om utveckling och anpassningar av skriften. Det kan gälla möjligheter till anpassning för olika målgrupper, aktörer eller specifika miljöer för att på olika sätt öka intresset för signalarter i öppna marker. Skicka dina synpunkter och idéer till agp.halland@lansstyrelsen.se.

Här kan du läsa hela rapporten och även beställa tryckta exemplar

Örtrik torräng vid Vessingesjön i södra Halland

 Insekter som signalarter för öppna marker i södra Sverige