Bebyggelseinventeringen i Halland

Bebyggelseinventeringen har genomförts i alla länets kommuner i syftet att identifiera den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Utgångspunkten har varit miljömålsarbetet och miljömålet God bebyggd miljö som bland annat syftar till värna och långsiktigt förvalta värdefull bebyggelse.
Bild på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i centrala Halmstad

Som en del i länets miljöarbete utifrån miljömålet God bebyggd miljö har samtliga byggnader i länet besiktigats av erfarna byggnadsantikvarier. Alla byggnader som bedömts ha ett kulturhistoriskt värde har registrerats i en databas tillsammans med vissa grunduppgifter och foton. Bebyggelseinventeringen utgör ett digitalt kunskapsunderlag som används i stads- och samhällsplaneringen.  

Länsstyrelsen och kommunerna har gemensamt tagit fram bebyggelseinventeringen. Metoden som ligger till grund för arbetet har utarbetats tillsammans med Kulturmiljö Halland. Bebyggelsen som ingår i inventeringen har bedömts utifrån sitt kulturhistoriska värde. Bedömningen har utförts av byggnadsantikvarisk expertis utifrån etablerade metoder för kulturhistorisk värdering. 

Bebyggelseinventeringen utgör ett samlat kunskapsunderlag och representerar en betydelsefull resurs i form av länets samlade kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse. Inventeringen innebär att värdefull bebyggelse kan uppmärksammas på ett tidigt stadium samt en möjlighet för berörda att beakta dessa värden i förvaltning och planering.

Vill du se om ditt hus finns med i Bebyggelseinventeringen?

 

Bebyggelseinventeringen, klassificering  

Klass A:
• Objektsvärde
• Nationellt intresse
• Omistlig

Bör skyddas genom PBL 8:13-14§§ och 4:16§ (förvanskningsförbud, underhållskrav, rivningsförbud) eller som byggnadsminne enligt KML  

Klass B:
• Objektsvärde
• Regionalt intresse
• Omistlig  

Bör skyddas genom PBL 8:13-14§§ och 4:16§ (förvanskningsförbud, underhållskrav, rivningsförbud)  

Klass C:
• Miljövärde
• Lokalt intresse  

Skyddas genom PBL 8:14 och 8:17§ (underhållskrav, varsamhetskrav)

Sök i Bebyggelseregistret – BeBR

 Bebyggelseinventeringen