Bebyggelseinventeringen i Halland 

Bebyggelseinventeringen har genomförts i alla länets kommuner i syftet att identifiera den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Utgångspunkten har varit miljömålsarbetet och miljömålet God bebyggd miljö som bl a syftar till värna och långsiktigt förvalta värdefull bebyggelse.

Bild på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i centrala Halmstad
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i centrala Halmstad Foto: Björn Ahnlund

Som en del i länets miljöarbete utifrån miljömålet God bebyggd miljö har samtliga byggnader i länet besiktigats av erfarna byggnadsantikvarier. Alla byggnader som bedömts ha ett kulturhistoriskt värde har registrerats i en databas tillsammans med vissa grunduppgifter och foton. Bebyggelseinventeringen utgör ett digitalt kunskapsunderlag som används i stads- och samhällsplaneringen.  

Länsstyrelsen och kommunerna har gemensamt tagit fram bebyggelseinventeringen. Metoden som ligger till grund för arbetet har utarbetats tillsammans med Kulturmiljö Halland. Bebyggelsen som ingår i inventeringen har bedömts utifrån sitt kulturhistoriska värde. Bedömningen har utförts av byggnadsantikvarisk expertis utifrån etablerade metoder för kulturhistorisk värdering. Bebyggelseinventeringen utgör ett samlat kunskapsunderlag och representerar en betydelsefull resurs i form av länets samlade kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse. Inventeringen innebär att värdefull bebyggelse kan uppmärksammas på ett tidigt stadium samt en möjlighet för berörda att beakta dessa värden i förvaltning och planering. Under 2011 kommer metodiken och erfarenheterna från inventeringen att beskrivas i en rapport.

Vill du se om ditt hus finns med i Bebyggelseinventeringen?

 

Bebyggelseinventeringen, klassificering  

Klass A:
• Objektsvärde
• Nationellt intresse
• Omistlig

Bör skyddas genom PBL 8:13-14§§ och 4:16§ (förvanskningsförbud, underhållskrav, rivningsförbud) eller som byggnadsminne enligt KML  

Klass B:
• Objektsvärde
• Regionalt intresse
• Omistlig  

Bör skyddas genom PBL 8:13-14§§ och 4:16§ (förvanskningsförbud, underhållskrav, rivningsförbud)  

Klass C:
• Miljövärde
• Lokalt intresse  

Skyddas genom PBL 8:14 och 8:17§ (underhållskrav, varsamhetskrav)

Bebyggelseinventeringen finns som onlineversion.

Bebyggelseinventeringen