Kulturreservat

Kulturreservatet Äskhult från ovan

Länsstyrelsen och kommunerna kan enligt miljöbalken (SFS 1998:808) besluta att särskilt värdefulla kulturlandskap ska skyddas som kulturreservat.

Syftet med reservatsförklaringarna är att kunna vårda och bevara värdefulla kulturpräglade landskap. När länsstyrelsen tar beslut om ett kulturreservat är vi också förvaltare och ansvarar för vård och skötsel av värdena där.

Ett kulturreservat kan vara allt från ett karaktärsfyllt jordbruksområde till en kulturhistoriskt intressant industrimiljö – områden som på olika sätt präglas av äldre tiders markanvändning och resursutnyttjande. Kulturreservaten är sammansatta landskap där marker, byggnader, anläggningar, spår och lämningar tillsammans utgör värdefulla kulturhistoriska helhetsmiljöer. I ett kulturreservat kan hela områdets kulturmiljö- och naturvärde skyddas och vårdas. Därmed omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och marker, men även de värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner.

Äskhults by

I Äskhults by i norra Halland är målet att återskapa det landskap som fanns där omkring år 1800, dvs vid tiden före de stora förändringarna i jordbruket och odlingslandskapet, ”den agrara revolutionen”. Det handlar således om det odlingslandskap som har sina rötter i medeltiden och där byarnas marker består av en mindre del inägomark (åker och äng) och en större del utmark (bete). Detta ålderdomliga landskap med rätter i medeltiden återskapas fortlöpande i samverkan mellan Västkuststiftelsen, Kungsbacka kommun och länsstyrelsen med flera. Rekonstruktionen inleddes med att den skog som under 1900-talet planterats på utmarken avverkades. Nu återkommer ljungheden med sina karaktärsväxter och den "oändligt" vida ljungheden breder ut sig i norr. I Äskhult pågår under sommarhalvåret en omfattande publik verksamhet med visningar av hus och marker. Ibland förekommer även dramatisering av byns historia i teaterform (”Tidsresan” inom ”Kungsrike”).

Läs mer om kulturreservatet Äskhult och hur du hittar dit.

Mårtagården

Mårtagården på Onsalahalvön är egentligen två kaptensgårdar, Mårtagården och Apelhögen, som skänktes till en stiftelse med uppgift att för framtiden bevara byggnader med marker och därmed sätta stopp för den nybebyggelse som trängde sig allt närmare. Bebyggelsen på Mårtagården är sedan tidigare skyddad som byggnadsminne genom kulturminneslagen. Nu är också omgivande marker, tillsammans med bebyggelsen, skyddade som kulturreservat. Det är ett omtyckt rekreationsområde för närboende och nyttjas mycket av skolorna i området.

Läs mer om kulturreservatet Mårtagården och hur du hittar dit.

Bollaltebygget

Hallands tredje kulturreservat är Bollaltebygget i Knäreds socken, en kringbyggd gård med omgivande marker, i det inre av södra Hallands skogsbygder. Gårdsbebyggelsen har sedan tidigare varit skyddad som byggnadsminne och nu har genom reservatsbeslutet skyddet utökats till att omfatta delar av såväl inägomarken (slåtterängar, beteshagar och bokhult) som utmarken (den bevarade ljungheden närmast gården). Gamla ängar och lövhagmarker har restaurerats, ljungheden åter bränts för första gången på över trettio år och korna betar igen på den forna utmarken! Genom att skydda området som kulturreservat kan länsstyrelsen inte bara restaurera och vårda en äldre kulturmiljö utan också göra den mer tillgänglig genom satsningar på information. Skyltar, foldrar och kulturstigar har tagits fram för området. Publika arrangemang ansvarar Knäreds hembygdsförening för. Hembygdsföreningen i södra Halland fick den värdefulla och unika gården i gåva redan på 1930-talet och har vårdat den sedan dess, på senare tid i samverkan med länsstyrelsen.

Läs mer om kulturreservatet Bollaltebygget och hur du hittar dit.

 Content Editor

​Under 2017-2020 pågår Trädgårdsprojektet i Äskhults by. Uppdraget löper över tre odlingssäsonger med syftet att utveckla kulturreservatet genom att restaurera och återskapa mullbänkar, kålgårdar och andra odlingar i enlighet med kulturreservatets vårdprogram.

På vår facebook-sida Naturreservat i Halland kommer löpande rapporteringar från projektet att publiceras. Följ oss gärna! 

Företaget Emma Johnsson Trädgårdsdesign kommer att utföra uppdraget och där arbetar Emma Johnsson Blazques, Peter Blazques och Cecilia Lignell.

Logotyp för europeiska jordbruksfinden för landsbygdsutveckling.