Stöd till solceller

Om du installerar solceller kan du få stöd för investeringskostnaden. Stödperioden gäller till och med 2019. Observera att detta stöd inte kan kombineras med ROT-avdraget. 

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om statligt stöd till solceller som innebär att sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder flyttas fram, från den 31 december 2016 till den 31 december 2019.

Förordningsändringen trädde i kraft den 13 oktober 2016.

Syftet med detta stöd är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivs­utveckling inom energiteknikområdet. Stödet gäller solcellssystem - ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår. Systemet avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät. Stödet kan även ges till solel/solvärmehybridsystem - ett system som ger både solel och solvärme i en integrerad konstruktion.

Hur ansöker man om stöd

Enklast söker du stödet elektroniskt med e-legitimation via Boverkets e-tjänst.

Solcellsstöd - e-tjänst

> Ansökan görs via Boverkets webbplats

 

Ansökan kan även göras på pappersblankett  som skickas per post till:

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Ansökningsblanketter och ytterligare information om stödet hittar du på Energimyndighetens webbplats

 

När ska ansökan lämnas?

Ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen i det län där systemet ska installeras:

 • Före det att projektet har påbörjats om sökanden är ett företag
 • Inom sex månader från det att projektet påbörjades om sökanden inte är ett företag.

En åtgärd anses påbörjad:

 • Den dag då kontrakt för projektering upprättades i de fall projekteringskostnader ingår i stödberättigande kostnader.
 • Den dag då solcellsmoduler införskaffades för installationen i övriga fall.

En åtgärd anses slutförd när solcellssystemet ansluts till elnätet. 

Förutsättningar för stöd till solceller 

 • Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem
 • Bidraget är på 20 procent för privatpersoner (för ansökningar som inkommit före 2015-01-01 gäller fortfarande 35 procent) och 30 procent för företag. Ansökningarna behandlas i turordning av Länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.
 • Stödet beräknas på hela solcellsinstallationen, både material och arbete.
 • Det maximala stödbeloppet är 1,2 mil­joner kronor per solcellssystem eller solel- och solvärmehybridsystem.
 • De stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. För solel/solvärme hybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till högst 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
 • Stöd får endast avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2019. 
 • Om länsstyrelsen beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna uppföljning av stödet i tre år från det att anläggningen togs i drift.
 
 
 
 

Handläggningsprocessen

 • Ansökan inkommer till Länsstyrelsen
 • Handläggning av ansökan, komplettering begärs om uppgifter saknas.
 • Beslut om stöd, preliminär beräkning. Beslutet är fattat på de uppgifter som finns i ansökan.
 • Projektet genomförs (privatpersoner kan ha genomfört projektet redan före det att ansökan skickas in).
 • Begäran om utbetalning av beviljat stöd inkommer till Länsstyrelsen.
 • Handläggning av ansökan, komplettering begärs om uppgifter saknas.
 • Beslut om utbetalning av beviljat stöd, faktiska kostnader ligger till grund för beslutet.
 • Boverket betalat ut pengarna.

 

 Content Editor

 Blanketter