Stöd till solceller

Om du installerar solceller kan du få stöd för investeringskostnaden. Stödperioden gäller till och med 2019. Observera att detta stöd inte kan kombineras med ROT-avdraget. 

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om statligt stöd till solceller som innebär att sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder flyttas fram, från den 31 december 2019 till den 31 december 2020.

Förordningsändringen trädde i kraft den 1 januari 2018.

Syftet med detta stöd är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivs­utveckling inom energiteknikområdet. Stödet gäller solcellssystem - ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår. Systemet avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät. Stödet kan även ges till solel/solvärmehybridsystem - ett system som ger både solel och solvärme i en integrerad konstruktion.

Hur ansöker man om stöd

Enklast söker du stödet elektroniskt med e-legitimation via Boverkets e-tjänst.

Solcellsstöd - e-tjänst

Ansökan görs via Boverkets webbplats

 

Ansökan kan även göras på pappersblankett  som skickas per post till:

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Ansökningsblankett och ytterligare information om stödet hittar du på Energimyndighetens webbplats

 

När ska ansökan lämnas?

Ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen i det län där systemet ska installeras:

 • Före det att projektet har påbörjats om sökanden är ett företag
 • Inom sex månader från det att projektet påbörjades om sökanden inte är ett företag.

En åtgärd anses påbörjad:

 • Den dag då kontrakt för projektering upprättades i de fall projekteringskostnader ingår i stödberättigande kostnader.
 • Den dag då solcellsmoduler införskaffades för installationen i övriga fall.

En åtgärd anses slutförd när solcellssystemet ansluts till elnätet. 

Förutsättningar för stöd till solceller 

 • Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem
 • Bidraget är på 30 procent för privatpersoner (för ansökningar som inkommit före 2015-01-01 gäller fortfarande 35 procent) och 30 procent för företag. Ansökningarna behandlas i turordning av Länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.
 • Stödet beräknas på hela solcellsinstallationen, både material och arbete.
 • Det maximala stödbeloppet är 1,2 mil­joner kronor per solcellssystem eller solel- och solvärmehybridsystem.
 • De stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. För solel/solvärme hybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till högst 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
 • Stöd får endast avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2020. 
 • Om länsstyrelsen beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna uppföljning av stödet i tre år från det att anläggningen togs i drift.
 
 
 
 

Handläggningsprocessen

 • Ansökan inkommer till Länsstyrelsen
 • Handläggning av ansökan, komplettering begärs om uppgifter saknas.
 • Beslut om stöd, preliminär beräkning. Beslutet är fattat på de uppgifter som finns i ansökan.
 • Projektet genomförs (privatpersoner kan ha genomfört projektet redan före det att ansökan skickas in).
 • Begäran om utbetalning av beviljat stöd inkommer till Länsstyrelsen.
 • Handläggning av ansökan, komplettering begärs om uppgifter saknas.
 • Beslut om utbetalning av beviljat stöd, faktiska kostnader ligger till grund för beslutet.
 • Boverket betalat ut pengarna.

 

 Content Editor

Energimyndigheten har hittills under 2018 fördelat 200 miljoner kronor för handläggning av stödet. Av dessa har Halland fått 10,6 miljoner kronor.

Prognosen är att dessa pengar kommer att räcka till ansökningar som inkommit till och med april 2017.

 

 Blanketter